Wybory tutorów na rok akademicki 2024/2025


Zasady wyboru tutorów:

Dla obecnego roku I:

 1. Każdy student psychologii I roku ma obowiązek dokonać wyboru tutora w terminie od 6 do 30 czerwca 2024r.
 Wyboru można dokonać przez konsultacje podczas dyżurów wykładowców, w tym specjalnego dyżuru wszystkich wykładowców 6 czerwca między 13.00 a 15.00.
 2. Dla studenta I roku tutor pełni funkcje doradcze. Student I roku po dokonaniu wyboru tutora pracuje z nim przez cały następny rok akademicki.
 3. Student I roku może zmienić tutora za zgodną obecnego i nowego opiekuna w dowolnym momencie trwania roku akademickiego, ale w tym celu musi uzyskać pisemną zgodę dotychczasowego oraz nowego tutora.

Dla obecnego roku II

 1. Każdy student psychologii II roku ma obowiązek dokonać wyboru tutora w terminie od 6 do 30 czerwca 2024r.
 Wyboru można dokonać przez konsultacje podczas dyżurów wykładowców, w tym specjalnego dyżuru wszystkich wykładowców 6 czerwca między 13.00 a 15.00.
 2. Student II roku dokonuje wyboru tutora, pod kierunkiem którego pisze na III roku pracę roczną w ramach seminarium rocznego.

 3. Student piszący pracę roczną empiryczną ma prawo zmienić tutora za zgodą dotychczasowego i nowego opiekuna do dnia 31.10.2024r., ale w tym celu musi uzyskać pisemną zgodę dotychczasowego oraz nowego tutora. Po tym terminie student nie może już zmienić tutora.

Zasady zaliczania seminarium rocznego:

 1. Seminarium roczne zaliczane jest wyłącznie indywidualnie.
 2. Każdy student III roku musi uzyskać zaliczenie semestru zimowego seminarium rocznego oraz oceny pracy rocznej na koniec semestru letniego danego roku akademickiego.
 3. Jeśli student nie uzyska zaliczenia zimowego semestru u swojego tutora do końca trwania zajęć semestru zimowego, może jeszcze za zgodą opiekuna uzyskać zaliczenie semestru zimowego do końca zimowej sesji egzaminacyjnej. Jeśli jednak nie zaliczy semestru także i w tym terminie oznacza to brak zaliczenia całego seminarium rocznego oraz wpis warunkowy na następny rok akademicki. Student taki będzie ponownie musiał wybierać tutora pracy rocznej w trybie warunkowym na III roku studiów w semestrze letnim w terminie wskazanym osobnym komunikatem.
 4. Student piszący pracę roczną ma obowiązek złożenia gotowej w postaci dokumentu pdf na adres psychologia (at) umk.pl najpóźniej do dnia 15.06.2025r. do godziny 23.59.
 5. W przypadku niezłożenia pracy w terminie (czyli 15.06.2025) - student otrzymuje ocenę niedostateczną z seminarium rocznego.
 6. Praca roczna musi mieć charakter empiryczny oraz spełniać formalne wymogi APA, a jej objętość nie powinna przekraczać 20 stron (łącznie ze stroną tytułową, streszczeniem i bibliografią).
 7. Praca sprawdzana jest pod kątem merytorycznym i formalnym i oceniana przez Tutora oraz Recenzenta. Ocena stanowi średnią obydwu ocen. Recenzenta pracy ustala Tutor. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej student otrzyma wpis warunkowy i będzie miał obowiązek ponownego wybierania tutora - opiekuna pracy rocznej we wskazanym kolejnym terminie.

Dla obecnego roku III:

 1. Każdy student psychologii III roku ma obowiązek dokonać wyboru tutora w terminie od 6 do 30 czerwca 2024r.Wyboru można dokonać przez konsultacje podczas dyżurów wykładowców, w tym specjalnego dyżuru wszystkich wykładowców 6 czerwca między 13.00 a 15.00.
 2. Student III roku dokonuje wyboru Tutora - Promotora pracy magisterskiej, pod kierunkiem którego pisze pracę magisterską w ramach dwuletniego seminarium magisterskiego.

 3. Tutora - Promotora pracy magisterskiej wybiera się na okres dwóch lat.
 4. Student piszący pracę magisterską ma prawo zmienić Tutora za zgodą dotychczasowego i nowego opiekuna w czasie pierwszego roku seminarium magisterskiego. W tym celu musi uzyskać pisemną zgodę dotychczasowego oraz nowego Tutora.

Zasady zaliczania seminarium magisterskiego 2022/2024:

 1. Seminarium magisterskie zaliczane jest indywidualnie.
 2. Każdy student IV i V roku musi uzyskać zaliczenie każdego semestru dwuletniego seminarium magisterskiego (łącznie 4 zaliczenia). Czwarte zaliczenie jest oceną końcową jaką student otrzymuje z seminarium magisterskiego.
 3. Brak zaliczenia któregoś z semestrów skutkuje wpisem warunkowym lub powtarzaniem roku w przypadku V roku studiów.
 4. Ocena pracy magisterskiej jest dokonywana przez Tutora-Promotora pracy magisterskiej oraz Recenzenta. Obydwie oceny trafiają do protokołu podczas egzaminu magisterskiego. Ostateczna ocena na dyplomie jest średnią ważoną ze: średniej ze studiów, pracy magisterskiej oraz egzaminu magisterskiego.
 5. Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej upływa 16 września (po upływie terminu następuje skreślenie z listy studentów).
 6. Zgodnie z § 59 p.1, 2 Regulaminu Studiów UMK nie można powtarzać roku z powodu niezłożenia pracy dyplomowej przekroczenie w/w terminu powoduje skreślenie z listy studentów.
 7. Studenci mają prawo do złożenia podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej o 2 miesiące. Podanie musi być zaopiniowane przez promotora pracy. Podania można składać wyłącznie do dnia 16 września! Wzór podania. Przed złożenim pracy magisterskiej należy zapoznać się z Procedurą Ukończenia Studiów.
 8. Praca magisterska z psychologii musi mieć charakter empiryczny oraz spełniać formalne wymogi APA, a jej objętość nie powinna przekraczać 60 stron (łącznie ze stroną tytułową, streszczeniem i bibliografią).

Lista osób mogących być opiekunem studenta
prowadzić seminaria roczne oraz seminaria magisterskie w roku 2024/2025/2026

dr Bibianna Bałaj

(6 miejsc na II) (2 miejsc na seminarium roczne III rok) (2 miejsca na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Wyobraźnia (LAN: looking at nothing),
 • orientacja czasowo-przestrzenna, kontrola poznawcza,
 • skaning wzrokowy,
 • przetwarzanie percepcyjne,
 • pamięć,
 • wyobraźnia wizualna w kontekście zapisu i analiz ruchów oczu,
 • interakcja wzrok-komputer.

Tematyka prac magisterskich:

 • Wyobraźnia (LAN: looking at nothing),
 • wyobraźnia wizualna w kontekście zapisu i analiz ruchów oczu,
 • wyobraźnia wzrokowo-przestrzenna,
 • wyobraźnia motoryczna.
 • badania z wykorzystaniem eyetrackingu, rzeczywistości wirtualnej i realnych obiektów.

prof. dr hab.Marta Białecka

(0 miejsc na II rok) (0 miejsc na seminarium roczne III rok)(0 miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

Poznanie społeczne. Perspektywa rozwojowa

 • Rozwój poznania społecznego w okresie dzieciństwa, adolescencji i dorosłości
 • Rozwój myślenia krytycznego i naukowego oraz jego uwarunkowania
 • Rozumienie komunikatów niedosłownych: żartu, ironii, metafory, perswazji

W semestrze pierwszym planowane są regularne, cotygodniowe spotkania on-line w formie konwersatorium. W semestrze drugim spotkania będą miały charakter stacjonarny. Konieczna jest dobra bierna znajomość języka angielskiego- czytanie ze zrozumieniem tekstów naukowych.

Wymagania dla seminarium magisterskiego;

 • Semestr zimowy: max. 1 nieobecność, aktywny udział w dyskusji na zajęciach, wykonywanie zadań (max 3 zadania), prezentacja konspektu pracy, oddanie konspektu w formie pisemnej (max5 stron) do końca sesji zimowej.
 • Semestr letni : max. 1 nieobecność, aktywny udział w dyskusji na zajęciach, wykonywanie zadań (max. 2), prezentacja podczas zajęć i oddanie wprowadzenia teoretycznego wraz z opracowanym planem badawczym i narzędziami do końca sesji letniej.

Wymagania dla zaliczenie seminarium rocznego:

Max 2 nieobecności w roku, aktywny udział w dyskusji na zajęciach, wykonywanie zadań (max 2 zadania w roku), dwie prezentacje (1. planu pracy , 2. wyników i dyskusji), oddanie pracy zgodnie z wymaganiami ogólnymi w Instytucie Psychologii
dr hab. n.med. Sławomir Czachowski, prof. UMK

(6 miejsc na II rok) (2 miejsca na seminarium roczne III rok)(1 miejsce na seminarium magisterskie IV rok)
Tematyka prac rocznych:

Tematyka prac rocznych:

• zaburzenia funkcjonalne (psychosomatyczne) np. bóle, zmęczenie, bezsenności

• psychopatologia ogólna (objawy niezwiązane z psychozami)

• dysfunkcje somatyczne procesów kognitywnych

Tematyka prac magisterskich:

• zaburzenia funkcjonalne (psychosomatyczne)

• łagodne zaburzenia depresyjne i lękowe

• zaburzenia behawioralne (np. nadużywanie Internetu)

• zaburzenia percepcji własnego ciała i inne dysfunkcje somatyczne procesów kognitywnych


dr Joanna Dreszer

(6 miejsc na II rok) (4 miejsca na seminarium roczne III rok) (6 miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

 • różnice indywidualne w przetwarzaniu informacji,
 • neuronalne korelaty szczególnych uzdolnień,
 • psychologia sztuki,
 • osobowościowe uwarunkowania procesu twórczego,


Tematyka prac magisterskich:

 • spontaniczne poznanie (np. marzenia na jawie, błądzenie myślami; metody pomiaru, neuronalne korelaty spontanicznego poznania),
 • neuronalne korelaty doświadczenia estetycznego, psychologia sztuki,
 • pobudliwości psychicznej, wysoka wrażliwość a rodzaje wyobraźni.dr Michał Główczewski

(6 miejsc na II rok) (4 miejsca na seminarium roczne III rok) (4 miejsca na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych i magisterskich:


- sprawiedliwość na uczelni - konsekwencje i związki doświadczenia (nie)sprawiedliwego traktowania i oceniania studentów, relacje student-wykładowca


- identyfikacja akademicka i poczucie przynależności do wspólnoty akademickiej własnej uczelni - predyktory i konsekwencje


- szeroko rozumiana psychologia sprawiedliwości - alokacja zasobów i sprawiedliwy podział dóbr (sprawiedliwość dystrybutywna), sprawiedliwość proceduralna i jej związki z postrzeganą legitymizacją różnych instytucji (sądy, policja, organizacje), wiara w sprawiedliwy świat


- tożsamość grupowa i różne formy identyfikacji z grupą


Możliwa jest także realizacja innego tematu, wykraczającego poza zaproponowaną tematykę, leżącego w obszarze zainteresowania psychologii społecznej.


dr Judyta Gulatowska

(6 miejsce na II rok) (3 miejsca na seminarium roczne III rok) (3 miejsca na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Szeroko rozumiane zagadnienia związane z dostrzeganiem i rozumieniem komunikatów wysyłanych przez inne gatunki. Percepcja zachowań zwierząt przez ludzi, czynniki mogące wpływać na interpretację zachowań. Wpływ przekonań na temat zwierząt na postawy i zachowania wobec nich. Zwierzęta w miastach: z jednej strony postawy ludzi wobec "miejskich" zwierząt z drugiej - zmiany zachowań zwierząt wynikające z ich "miejskości".
 • Forma a skuteczność komunikatów 'pro-zwierzęcych'(np. zachęcających ludzi do adopcji zwierząt, do wspierania schronisk, do konieczności objęcia jakiegoś gatunku ochroną itp.)
 • Badania z zakresu psychologii reklamy i marketingu - np. ankietowe, z wykorzystaniem eye-trackera
 • Kapitał kulturowy: jak mierzyć - dopracowywanie narzędzia, związek kapitału kulturowego z różnymi wyznacznikami funkcjonowania (np. zdrowiem, rozwojem zawodowym, rozwojem i osiągnięciami dzieci itp.)

Tematyka prac magisterskich:

 • Szeroko rozumiane zagadnienia związane z dostrzeganiem i rozumieniem komunikatów wysyłanych przez inne gatunki. Percepcja zachowań zwierząt przez ludzi, czynniki mogące wpływać na interpretację zachowań. Wpływ przekonań na temat zwierząt na postawy i zachowania wobec nich. Zwierzęta w miastach: z jednej strony postawy ludzi wobec "miejskich" zwierząt z drugiej - zmiany zachowań zwierząt wynikające z ich "miejskości".
 • Forma a skuteczność komunikatów 'pro-zwierzęcych'(np. zachęcających ludzi do adopcji zwierząt, do wspierania schronisk, do konieczności objęcia jakiegoś gatunku ochroną itp.)
 • Badania z zakresu psychologii reklamy i marketingu - np. ankietowe, z wykorzystaniem eye-trackera
 • Kapitał kulturowy: jak mierzyć - dopracowywanie narzędzia, związek kapitału kulturowego z różnymi wyznacznikami funkcjonowania (np. zdrowiem, rozwojem zawodowym, rozwojem i osiągnięciami dzieci itp.)

dr Małgorzata Gut

(6 miejsc na II rok)(3 miejsca na seminarium roczne)(3 miejsca na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych i magisterskich:

 • Korelaty poziomu operowania mentalną osią liczbową i podstawowych umiejętności numerycznych u dzieci i dorosłych (badania behawioralne i kwestionariuszowe);
 • Zmysł numeryczny i umiejętności arytmetyczne a funkcjonowanie poznawcze u seniorów (badania behawioralne, kwestionariuszowe i z użyciem eye-trackingu);
 • Korelacje między poziomem umiejętności matematycznych u dzieci a oceną tego poziomu przez ich rodziców (badania behawioralne i kwestionariuszowe);
 • Identyfikacja problemów w edukacji matematycznej na różnych etapach szkoły podstawowej i ponadpodstawowej z perspektywy uczniów, ich rodziców i nauczycieli (badania kwestionariuszowe).

dr Tomasz Jarmakowski

(6 miejsc na II rok) (2 miejsca na seminarium roczne III rok) (2 miejsca na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych i magisterskich:

•Emocje w procesie oceny moralnej.

•Uwarunkowania różnic w zakresie szerokości „kręgu moralnego”

•Uwarunkowania postaw i oceny moralnej zachowań wobec zwierząt.

•Uwarunkowania różnic ideologicznych, w szczególności konserwatyzmu ekonomicznego.

•Wpływ statusu społeczno-ekonomicznego na funkcjonowanie społeczne i ocenę moralną.

•Uwarunkowania zaufania do innych.

Możliwa jest także realizacja innego tematu, wykraczającego poza zaproponowaną tematykę, leżącego w obszarze zainteresowania psychologii społecznej, politycznej lub psychologii emocji.

W ramach pracy empirycznej możliwe jest przeprowadzenie badań replikacyjnych.

Literatura jest w dużym stopniu anglojęzyczna, zapraszam osoby, które nie boją się czytać w tym języku.

dr Lilianna Kostrzanowska

(brak miejsc na II rok) (brak miejsc na seminarium roczne III rok) (brak na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych & magisterskich:

Seminarium prowadzone pod moim kierunkiem nosi nazwę: Replication Unit (RU; jednostka replikacyjna). Wszystko ze względu na trwający w psychologii (i innych naukach) kryzys replikacyjny, który postawił wiele znaków zapytania pod znanymi (i tymi mniej znanymi) efektami uzyskanymi w psychologii. Wysiłki studentów prowadzących badania w ramach RU będą koncentrować się na poddaniu próbie replikacji wybranego efektu. Do wyboru są m.in:
- heurystyka zakotwiczenia
- efekt niskiej i wysokiej skali
- reguła lubienia
- różnice międzypłciowe w postawach względem matematyki
- efekt Lady Macbeth
Więcej można znaleźć w tym lub tym artykule. Ponieważ literatura jest w dużym stopniu anglojęzyczna, zapraszam osoby, które nie boją się czytać w tym języku (nie trzeba w nim pisać pracy, ale trzeba poradzić sobie z czytaniem). Wybrawszy jeden z efektów, należy zreplikować je (albo konceptualnie, albo wprost) oraz poszukać moderatorów i mediatorów relacji.


mgr Bartłomiej Kiljanek

(6 miejsc na II rok)

Zainteresowania:

1. Akwizycja języka obcego przez osoby starsze

2. Wpływ gier komputerowych na akwizycję języka obcego

3. Różnice między językiem a dialektem

4. Plastyczność mózgu w kontekscie akwizycji języka obcego

5. Różnice pomiędzy językiem werbalnym i migowymdr Monika Lewandowska

(6 miejsc na II rok) (5 miejsc na seminarium roczne III rok) (4 miejsca na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

 • osobowościowo-temperamentalne uwarunkowania przewlekłych dolegliwości somatycznych
 • zaburzenia lękowe a przewlekłe dolegliwości somatyczne

Tematyka prac magisterskich:

 • doświadczanie czasu w medytacji
 • różnice indywidualne w przeżywaniu czasu
 • świadomość siebie i swojego ciała przy dolegliwościach somatycznych
 • doświadczanie i percepcja emocji w przewlekłych chorobach (psycho)somatycznych
 • dynamika czasowa procesów poznawczych: korelaty neuronalne i psychofizyczne

prof. dr hab. Maria Lewicka

(6 miejsc na II rok) (6 miejsc na seminarium roczne III rok) (1 miejsce na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Ogólny temat: psychologia miejsca, percepcja miejsc znaczących, hipoteza biofilii, a stosunek do natury i projektowania w oparciu o wzory biofiliczne, estetyka środowiskowa, zachowania ludzi w mieście, przywiązanie do miejsca i tożsamość lokalna, nostalgia w odniesieniu do miejsca (zmienionego, pozostawionego), zainteresowanie lokalną historią i tego konsekwencje psychologiczne, stereotypy i uprzedzenia związane z miejscami, konflikty między miastami i sposób ich przezwyciężania, reakcje na zmiany miejsca, projektowanie dobrych miejsc i inne tematy związane z funkcjonowaniem człowieka w miejscu i w mieście.Chętnie przyjmę osoby zainteresowane nowymi technologiami (np. VR).
 • Psychologiczne znaczenie nostalgii: nostalgia za miejscem pochodzenia, nostalgia za zmienionym miejscem, nostalgia w bliskich związkach emocjonalnych (za partnerem, który odszedł/ partnerką, która odeszła)

Tematyka prac magisterskich:

 • Ogólny temat: psychologia miejsca, percepcja miejsc znaczących, hipoteza biofilii, a stosunek do natury i projektowania w oparciu o wzory biofiliczne, estetyka środowiskowa, zachowania ludzi w mieście, przywiązanie do miejsca i tożsamość lokalna, nostalgia w odniesieniu do miejsca (zmienionego, pozostawionego), zainteresowanie lokalną historią i tego konsekwencje psychologiczne, stereotypy i uprzedzenia związane z miejscami, konflikty między miastami i sposób ich przezwyciężania, reakcje na zmiany miejsca, projektowanie dobrych miejsc i inne tematy związane z funkcjonowaniem człowieka w miejscu i w mieście.Chętnie przyjmę osoby zainteresowane nowymi technologiami (np. VR).
 • Psychologiczne znaczenie nostalgii: nostalgia za miejscem pochodzenia, nostalgia za zmienionym miejscem, nostalgia w bliskich związkach emocjonalnych (za partnerem, który odszedł/ partnerką, która odeszła)
dr Kamila Łaszewska

(6 miejsca na II rok) (2 miejsca na seminarium roczne III rok)(2 miejsca na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

• problematyka jakości snu osób z różnych populacji

• praktyki snu a higiena snu

• uwarunkowania temperamentalne oraz regulacja układu nerwowego w utrzymaniu higieny snu

• problematyka świadomości ciała, obraz ciała (body image), Ja cielesnego, itp. Uwzględnienie konstruktu ciała, w ramach holistycznego podejście do człowieka


Tematyka prac magisterskich:

Zapraszam osobę, która będzie chciała zrealizować badanie nt.

• związku uwarunkowań osobowościowych, zwłaszcza temperamentalnych, z praktykami snu i jakością snu (obejmuje ono także zbudowanie kwestionariusza)


dr Łukasz Miciuk

(6 miejsc na II rok) (brak miejsc na seminarium roczne III rok)(4 miejsca na seminarium magisterskie IV rok)


 • Zapraszam na seminarium magisterskie z psychologii osobowości. Badania magisterskie muszą być teoretycznie ugruntowane w szeroko pojętej społeczno-poznawczej psychologii osobowości (poznanie społeczne, poznawcza psychologia Ja).

  W ramach tego seminarium można prowadzić zarówno badania korelacyjne (kwestionariuszowe) jak i eksperymentalne (w tym laboratoryjne).

  Centralnym tematem seminarium jest samowiedza, a konkretnie trafność spostrzegania własnej osoby:
  - jej źródła
  - jej przejawy
  - jej konsekwencje

  Ponadto istnieje możliwość zaangażowania się w trwające aktualnie badania nad samoskutecznością aktorów teatralnych (badania terenowe i korespondencyjne).

  Osoby ubiegające się o przyjęcie na seminarium powinny cechować się: motywacją wewnętrzną do prowadzenia badań naukowych (o podanej wyżej tematyce), rzetelnością i dokładnością oraz kompetencjami językowymi: umiejętnością komunikatywnego pisania w języku polskim oraz czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych (z zakresu psychologii) w języku angielskim.

dr hab. Rafał Milner, prof. UMK

(6 miejsc na II rok) (2 miejsca na seminarium roczne III rok)(2 miejsca na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

 • procesy poznawcze, emocje, stres u osób zdrowych i z różnego typu zaburzeniami o podłożu psychicznym – badania kwestionariuszowe
 • przetwarzanie słuchowe u osób zdrowych i zaburzeniami będącymi w polu zainteresowania audiologii i psychologii (np. dzieci z centralnymi zaburzeniami słuchu, osób cierpiących na chroniczne szumy uszne, osób z mizofonią)
 • techniki redukcji stresu wykorzystujące psychofizjologię

Tematyka prac magisterskich:

 • Wzorce aktywności bioelektrycznej mózgu oraz zmiany psychofizjologiczne (aktywność autonomicznego układu nerwowego, układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego, układu mięśniowego i innych układów) u osób z zaburzeniami psychosomatycznym;
 • Interocepcja - wpływ na funkcjonowanie psychiczne oraz rola i zmiany aktywności tego „szóstego zmysłu” w różnego typu zaburzeniach psychicznych;
 • Zaburzenia z pogranicza audiologii i psychologii – szumy uszne, mizofonia – badania z wykorzystaniem metod elektrofizjologicznych (EEG, potencjały wywołane) i psychofizjologicznych;
 • Neuromedytacja – badanie aktywności mózgu u osób medytujących oraz wykorzystanie technik opartych o biologiczne sprzężenie zwrotne (biofeedback) do przyśpieszenia nauki i efektywności medytacji;
 • Wykorzystanie metod elektrofizjologicznych i neuromodulacji (biofeedback, przezczaszkowa stymulacja elektryczna) do poprawy funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego osób zdrowych oraz diagnostyce i terapii zaburzeń psychicznych;

mgr Natalia Pawlaczyk

(6 miejsc na II rok) (4 miejsca na seminarium roczne III rok)
Tematyka prac rocznych:
 • funkcjonowanie poznawcze w zdrowym starzeniu się;
 • funkcjonowanie poznawcze u osób z subiektywnymi skargami poznawczymi;
 • uwarunkowania psychologiczne subiektywnych skarg poznawczych;
 • poszukiwanie wskaźników funkcjonowania poznawczego w sposobie poruszania się;
 • badania funkcjonowania poznawczego w warunkach ekologicznych

dr Joanna Płotnikowska

(6 miejsc na II rok) (3 miejsca na seminarium roczne III rok) (3 miejsca na seminarium magisterskie IV rok)


Tematyka prac:
- relacje między rodzeństwem w dzieciństwie i dorosłości
- przyjaźnie w dzieciństwie i dorosłości
- rozwój kompetencji w zakresie kłamania (szczególnie prospołecznego)
- dobrostan i samoocena dzieci i młodzieży


dr Ewa Ratajczak

(6 miejsc na II rok) (2 miejsca na seminarium roczne III rok) (4 miejsca na seminarium magisterskie IV rok)

Obszary badawcze - proponowana tematyka może obejmować badania psychometryczne i eksperymentalne z zastosowaniem zadań poznawczych (np. uwaga, twórczość), pomiarów psychofizjologicznych (np. zmienność rytmu serca) oraz neuroobrazowania techniką EEG

Procesy poznawcze, w szczególności na procesy twórcze, ale również uwagowe:

Wpływ stresu, emocji, nastroju

Wpływ różnic indywidualnych (cechy temperamentalne i osobowościowe)

Wpływ siły emocji na proces kreatywny (poszerzenie Dual Pathway Model; de Dreu et al., 2007)

Giętkość i wytrzymałość poznawcza w kontekście procesów twórczych

Korelaty fizjologiczne (np. HRV, GSR) i/lub neuronalne (EEG)

Indukcja emocji:

Wpływ warunków społecznych i zadania na indukowane emocje

Konstrukcja bodźców afektywnych (praca nad bazą filmową)

Konstrukcje narzędzi do pomiaru różnych aspektow tworczosci (osobowosc, motywacja, srodowisko)

Subiektywność bodźców afektywnych (konstrukcja Trigger Topic Test)

Biofeedback zmienności rytmu serca (HRV biofeedback):

Możliwość prowadzenie badań własnych lub praca na zebranych danych z projektu "BrainHeart" (dostępne dane kwestionariuszowe, fizjologiczne, EEG)

Neuronalne korelaty

Kontrola jakości treningu

Wpływ na procesy poznawcze, w tym twórcze i uwagowe

Porównanie efektów treningu biofeedbacku HRV i medytacji

Medytacja (tematyka jak w przypadku biofeedbacku HRV)

Wpływ uzależnienia od telefonu i social mediów na funkcjonowanie poznawcze

Zaburzenia wyobraźni (afantazja):

Różne modalności (słuchowa, węchowa)

Neuronalne korelaty afantazji (EEG)

Neuropsychologia społeczna (np. neuronalne korelaty myślenia spiskowego)

Możliwa inna tematyka prac po konsultacji.mgr Julia Sikorska

(4 miejsca na II rok) (0 miejsc na seminarium roczne – III rok)

Tematyka prac rocznych:

Z zakresu psychologii zwierząt:

 • szowinizm gatunkowy;
 • stereotypy (przekonania) i uprzedzenia (postawy) wobec zwierząt innych niż ludzie;
 • stereotypy (przekonania) i uprzedzenia (postawy) wobec wegetarian i wegan;
 • funkcjonowanie dzikich zwierząt w miastach (ang. urban wildlife).

Z zakresu psychologii klinicznej, m.in.:

 • dermatillomania;
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne;
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi;
 • Ja cielesne (obraz ciała).


mgr Jakub Słupczewski

(6 miejsc na II rok) (2 miejsca na seminarium roczne)


Obszary tematyczne:

1. Zmiany w funkcjonowaniu poznawczym w przebiegu starzenia się
2. Diagnoza funkcjonowania poznawczego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
3. Psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania poznawczego (np. osobowościowe)
4. Trening funkcjonowania poznawczego
5. Umiejętności numeryczne osób starszych


prof. dr hab. Tytus Sosnowski

(6 miejsc na II rok) (4 miejsca na seminarium roczne III rok)


Obszary tematyczne:

Psychologia Sportu

Inne tematy po uzgodnieniu


mgr Magdalena Szmytke

(6 miejsc na II rok) (6 miejsc na seminarium roczne III rok)

Zainteresowania:

 • badania z udziałem osób w różnych grupach wiekowych: od niemowląt, dzieci i młodzież, po osoby starsze
 • badania z wykorzystaniem eye-trackera lub EEG, a także innych metod wykorzystujących własne procedury - preferowane badania eksperymentalne lub quasieksperymentalne, bądź podłużne - tematyka do indywidualnej konsultacji
 • Badanie wpływu ruchu, medytacji, snu, jakości jedzenia i stressu na funkcje poznawcze i/lub dobrostan
 • Zapraszam osoby zainteresowane szeroko rozumianym rozwojem i zmianami, nie tylko psychologia rozwojową i neurokognitywistyką rozwoju, ale zmianami zachodzącymi w czasie, lub na różnych etapach życia;
 • Możliwa inna tematyka prac po konsultacji.dr Katarzyna Śliwińska

(brak miejsc na II rok) (brak miejsc na seminarium roczne III rok)(brak miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Zapraszam osoby zainteresowane obszarem psychologii związanym z szeroko rozumianą profilaktyką zdrowia psychicznego (psychologią zdrowia). Jedną z ważnych kompetencji psychologa jest z jednej strony umiejętność identyfikowania zagrożeń zdrowia psychicznego, a z drugiej strony zasobów umożliwiających radzenie sobie z różnorodnymi doświadczanymi trudnościami.
 • Drugim obszarem badawczym są zagadnienia związane z odbiorem społecznym różnych form pomocy psychologicznej i samych psychologów (wiedza na temat oddziaływań psychologicznych, wizerunek psychologa, stereotypy związane z naszym zawodem). Wiedza na temat tych pojęć jest wciąż niewystarczająca a badania w tym obszarze mogą przyczynić się do popularyzacji rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Uwagi: badania będą prowadzone w populacji osób zdrowych.

Tematyka prac magisterskich:

 • Zapraszam osoby zainteresowane zagadnieniami z obszaru psychologii klinicznej i psychoterapii. Do szczególnie interesujących mnie obszarów badawczych należy identyfikacja czynników ryzyka wystąpienia zaburzeń psychicznych (patomechanizmy), czynników chroniących (salutomechanizmy) .

dr hab. Adam Tarnowski, prof. UMK

(6 miejsc na II rok) (4 miejsca na seminarium roczne III rok) (2 miejsca na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Zapraszam osoby zainteresowane badaniami nad diagnozą zaburzeń osobowości w oparciu o wymiary DSM-V. Na seminarium będziemy budować kwestionariusze do oceny pojedynczych cech, badanych globalnie przez kwestionariusz PID-5; por. Rowiński i wsp. (2019). Measurement of pathological personality traits according to the DSM-5: A Polish adaptation of the PID-5. Part II-empirical results. Psychiatria polska, 53(1), 23-48.).
 • Drugi obszar tematyczny to analiza uwarunkowań zachowań kierowców, szczególnie w aspekcie podejmowania ryzyka i agresji drogowej.
Tematyka prac magisterskich:
 • Zapraszam osoby zainteresowane badaniami nad diagnozą zaburzeń osobowości w oparciu o wymiary DSM-V. Na seminarium będziemy budować kwestionariusze do oceny pojedynczych cech, badanych globalnie przez kwestionariusz PID-5; por. Rowiński i wsp. (2019). Measurement of pathological personality traits according to the DSM-5: A Polish adaptation of the PID-5. Part II-empirical results. Psychiatria polska, 53(1), 23-48.).
 • Drugi obszar tematyczny to analiza uwarunkowań zachowań kierowców, szczególnie w aspekcie podejmowania ryzyka i agresji drogowej.

dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK

(6 miejsc miejsc na II rok) (6 miejsc na seminarium roczne III rok) (4 miejsca na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych i magisterskich:

 • prace z zakresu etologii zwierząt domowych lub dzikich
 • analiza behawioralna zachowania
 • postrzeganie zwierząt przez ludzkie społeczeństwo
 • wpływ zwierząt na ludzką psychikę
 • terapia z udziałem zwierząt
 • psychologia sportu
 • możliwa inna tematyka prac po konsultacji

dr Joanna Ulatowska

(6 miejsc na II rok) (4 miejsca na seminarium roczne III rok) (4 miejsca na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych i magisterskich

Na oba seminaria zapraszam osoby zainteresowane następującą tematyką:

 • Pamięć
 • Zniekształcenia pamięci (fałszywa pamięć)
 • Kłamstwo i jego wykrywanie
 • Błędy poznawcze

dr Adrian Wójcik

(6 miejsc na II rok) (2 miejsca na seminarium roczne III rok) (5 miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych rocznych:

 • psychologia prośrodowiskowa (conservation psychology) – subdziedzina psychologii zajmującej się promowaniem postaw i zachowań proekologicznych (!!!)
 • psychologia relacji międzygrupowych (stereotypy, uprzedzenia, etnocentryzm)
 • wpływ ideologii politycznych na rozumowanie (teorie spiskowe, motywowane poznanie społeczne)

Prace mogą powstawać zarówno na podstawie badań własnych, jak i analiz danych zastanych – np. pochodzących z otwartych repozytoriów danych społecznych (European Social Survey, International Social Survey Programme etc.), reanaliz danych zgromadzonych podczas innych projektów badawczych etc.

Tematyka prac rocznych magisterskich:

 • psychologia prośrodowiskowa (conservation psychology) – subdziedzina psychologii zajmującej się promowaniem postaw i zachowań proekologicznych (!!!)
 • psychologia relacji międzygrupowych (stereotypy, uprzedzenia, etnocentryzm)
 • wpływ ideologii politycznych na rozumowanie (teorie spiskowe, motywowane poznanie społeczne)

Prace mogą powstawać zarówno na podstawie badań własnych, jak i analiz danych zastanych – np. pochodzących z otwartych repozytoriów danych społecznych (European Social Survey, International Social Survey Programme etc.), reanaliz danych zgromadzonych podczas innych projektów badawczych etc.