Zasady zapisów na kursy fakultatywne

Zasady zapisów na kursy fakultatywne prowadzone w ramach kierunku Psychologia

Zasady zapisów na kursy fakultatywne oraz kursy stosowane rozliczane jako fakultety

w ramach studiów psychologicznych w Instytucie Psychologii UMK


  1. Zapisy podzielone są na III tury
  2. Pierwsza i druga tura zapisów odbywa się przez USOS. Podczas trwania każdej z tych tur student zapisuje się na wybrane kursy w ramach kierunku Psychologia, a kolejność zapisów nie ma znaczenia. Zapisanie się na kurs nie oznacza automatycznego przyjęcia.
  3. Po pierwszej turze zapisów dziekanat ranguje zapisy wg średniej ocen z ostatniego roku dla każdego studenta. Jeśli w grupie do której zapisali się studenci wciąż są wolne miejsca - wszyscy zapisani studenci zostają przyjęci, a kurs przechodzi do II tury zapisów. Jeśli studentów zapisało się więcej niż miejsc przewidzianych na kursie dziekanat dokonuje selekcji studentów przyjmując maksymalną liczbę studentów uszeregowanych wg średniej, a kurs nie bierze już udziału w kolejnych turach.
    (Wyjątek stanowią zajęcia specjalizacyjne (IV i V rok studiów) - w tym przypadku już przed pierwszą turą automatycznie na kurs danej specjalizacji zapisani są studenci przyjęci na tę specjalizację, a zapisy I tury odbywają się dla studentów nienależących do danej specjalizacji. Pierwszeństwo przyjęcia mają studenci ze Specjalizacji Ogólnej, ale obwiązuje też kryterium średniej z ostatniego roku).
  4. W czasie drugiej tury, która również odbywa się za pomocą USOS reguły są te same jak w punkcie 3.
  5. Po zakończeniu dwóch tur zapisów komputerowych na kursy fakultatywne lub stosowane zaliczane jako fakultatywne - studenci biorą udział w III turze zapisów przy czym oznacza to, że student może wziąć udział w zapisach przez USOS na dowolny kurs oferowany w ramach studiów prowadzonych na kierunkach oferowanych przez Wydział Filozofii i Nauk Społecznych lub wybrać kurs z innego kierunku oferowanego na UMK, ale kurs ten musi być wybrany z LISTY POLECAJĄCEJ. Lista polecająca jest publikowana raz w roku. Zapoznaj się z listą -> LISTA POLECAJĄCA
  6. W czasie III tury zapisów student może też próbować się dostać na wszystkie kursy fakultatywne prowadzone w ramach kierunku Psychologia, nawet jeśli zapisy na te kursy zostały już zamknięte po pierwszej lub drugiej turze zapisów. W tym celu przed rozpoczęciem semestru student musi pobrać DZIKĄ KARTĘ z dziekanatu, a następnie na pierwszych zajęciach danego kursu dać ją do podpisu prowadzącemu zajęcia. Prowadzący ma głos decydujący o przyjęciu lub nie studenta na kurs. Karta bez podpisów prowadzących kursy jest nieważna. Kartę z podpisami prowadzących należy oddać najpóźniej 28 dni po rozpoczęciu semestru do dziekanatu w terminie który będzie znany po zakończeniu pandemii COVID19. Nie oddanie karty w terminie powoduje unieważnienie DZIKIEJ KARTY. Na podstawie oddanej karty dziekanat dopisuje studenta do kursów, na które został przyjęty w III turze zapisów. Na pierwszych zajęciach poprzez DZIKĄ KARTĘ można zapisać się też na inne kursy oferowane w ramach kierunków prowadzonych na Wydziale Filozofii i nauk społecznych.
  7. W wyjątkowych przypadkach student może ubiegać się o przyjęcie na kurs spoza kursów oferowanych przez FINS oraz LISTY POLECAJĄCEJ. W takim przypadku student musi złożyć podanie do dziekanatu przed rozpoczęciem I tury zapisów w którym uzasadnia dlaczego chce ukończyć dany kurs będąc studentem kierunku Psychologia.
  8. Wszystkie terminy zapisów poszczególnych tur podawane są w osobnym komunikacie.


#

Na zielono zaznaczono tryb zapisów na kursy oferowane przez Instytut Psychologii.

Na niebiesko zaznaczono tryb zapisów na kursy oferowane przez inne Instytuty WFINS

Na różowo zaznaczono tryb zapisów na kursy oferowane przez inne Wydziały UMK ale zawarte na LIŚCIE POLECAJĄCEJ