Zasady zapisów na kursy fakultatywne

Zasady zapisów na kursy fakultatywne prowadzone w ramach kierunku Psychologia

Zasady zapisów na kursy fakultatywne oraz kursy stosowane rozliczane jako fakultety

w ramach studiów psychologicznych w Instytucie Psychologii UMK


  1. Zapisy podzielone są na III tury
  2. Pierwsza i druga tura zapisów odbywa się przez USOS. Podczas trwania każdej z tych tur student zapisuje się na wybrane kursy w ramach kierunku Psychologia, a kolejność zapisów nie ma znaczenia. Zapisanie się na kurs nie oznacza automatycznego przyjęcia.
  3. Po pierwszej turze zapisów dziekanat ranguje zapisy wg średniej ocen z ostatniego roku dla każdego studenta. Jeśli w grupie do której zapisali się studenci wciąż są wolne miejsca - wszyscy zapisani studenci zostają przyjęci, a kurs przechodzi do II tury zapisów. Jeśli studentów zapisało się więcej niż miejsc przewidzianych na kursie dziekanat dokonuje selekcji studentów przyjmując maksymalną liczbę studentów uszeregowanych wg średniej, a kurs nie bierze już udziału w kolejnych turach.
    (Wyjątek stanowią zajęcia specjalizacyjne (IV i V rok studiów) - w tym przypadku już przed pierwszą turą automatycznie na kurs danej specjalizacji zapisani są studenci przyjęci na tę specjalizację, a zapisy I tury odbywają się dla studentów nienależących do danej specjalizacji. Pierwszeństwo przyjęcia mają studenci ze Specjalizacji Ogólnej, ale obwiązuje też kryterium średniej z ostatniego roku).
  4. W czasie drugiej tury, która również odbywa się za pomocą USOS reguły są te same jak w punkcie 3.
  5. Po zakończeniu dwóch tur zapisów komputerowych na kursy fakultatywne lub stosowane zaliczane jako fakultatywne - studenci biorą udział w III turze zapisów
  6. W czasie III tury zapisów student może też próbować się dostać na wszystkie kursy fakultatywne prowadzone w ramach kierunku Psychologia, nawet jeśli zapisy na te kursy zostały już zamknięte po pierwszej lub drugiej turze zapisów. W tym celu, wyłącznie na pierwszych zajęciach danego kursu student prosi prowadzącego o przyjęcie na zajęcia. Jeśli prowadzący zajęcia wyrazi zgodę to wysyła maila do dziekanatu z danymi nowo przyjętego studenta.
  7. W tym semestrze zawieszona zostaje (po ustaleniach z Panią Prodziekan ds studenckich) możliwość zapisów na kursy oferowane przez inne jednostki. Taka możliwość zostanie przywrócona w następnym roku akademickim.
  8. Wszystkie terminy zapisów poszczególnych tur podawane są w osobnym komunikacie.

Przypominamy, że nie ma możliwości wypisywania się z kursów. Każdy przyjęty na wybrany przez siebie kurs musi podejść do jego zaliczenia.