Zasady zaliczania zajęć

Zasady zaliczania zajęć na kierunku Psychologia

Zasady zaliczania zajęć na kierunku Psychologia


Zgodnie z regulaminem studiów UMK, student ma prawo do dwóch terminów egzaminu z danego przedmiotu w semestrze, tzn. egzaminu w sesji egzaminacyjnej i egzaminu w sesji egzaminacyjnej poprawkowej (egzamin w sesji poprawkowej zdają studenci, którzy nie zaliczyli przedmiotu w sesji egzaminacyjnej). Dokładne terminy egzaminów ustalane są w ramach każdej sesji egzaminacyjnej, wyznaczonej zarządzeniem Rektora (kliknij).

Nieusprawiedliwione niezgłoszenie się na egzamin powoduje utratę prawa do tego terminu egzaminu. W wypadku usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie student nie traci prawa do tego egzaminu i może się starać o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu (por. $ 36 regulamin studiów). Dokumenty usprawiedliwiające nieobecność na egzaminie należy dostarczyć jak najszybciej (lecz nie później niż w ciągu 7 dni po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej obecność na egzaminie) do sekretariatu Katedry Psychologii.

Zaliczenie przedmiotu niekończącego się egzaminem powinno nastąpić do końca zajęć w danym semestrze (tzn. przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej). W wyjątkowych wypadkach, termin zaliczenia może być przedłużony przez prowadzącego zajęcia, ale nie dłużej niż do końca egzaminacyjnej sesji poprawkowej danego semestru. Zajęcia niezaliczone w wyznaczonych terminach danego semestru traktuje się jako ostatecznie niezaliczone w danym roku akademickim.

Koniecznym warunkiem zaliczenia zajęć niebędących wykładami jest obecność na zajęciach (prowadzący wykład może jednak zadecydować że obecność na jego wykładzie jest obowiązkowa). Student może mieć nie więcej niż dwie nieobecności na takich zajęciach.

Warunkiem zaliczenia roku studiów jest zaliczenie wszystkich zajęć określonych planem studiów dla danego roku i uzyskania odpowiedniej liczby punktów ECTS. Student który nie zaliczył w danym roku dwóch przedmiotów może starać się o wpis warunkowy na rok wyższy (na roku tym musi zaliczyć wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów dla tego roku oraz niezdane przedmioty z roku poprzedniego). Jeśli student nie zaliczył więcej niż dwóch przedmiotów na danym roku, może starać się o powtarzanie roku. Student może być skreślony z listy studentów w przypadku stwierdzenia braku postępów w nauce. Inne uregulowania dotyczące zaliczania zajęć można znaleźć w regulaminie studiów UMK.