Regulamin Konkursu o Nagrodę im. Andrzeja Lewickiego

Regulamin Konkursu na najlepszą prace magisterską z psychologii

  • Start
  • Studia
  • Regulamin Konkursu o Nagrodę im. Andrzeja Lewickiego

Regulamin Konkursu o Nagrodę im. prof. Andrzeja Lewickiego
za najlepszą pracę magisterską obronioną w danym roku akademickim
w Instytucie Psychologii UMK

1. Nagroda im. prof. Andrzeja Lewickiego przyznawana jest przez Radę Instytutu Psychologii UMK za najlepszą pracę magisterską, obronioną w Instytucie Psychologii do końca września danego roku akademickiego.

2. Rada przyznaje nagrodę w głosowaniu jawnym na wniosek przewodniczącego Kapituły Nagrody.

3. Kapituła Nagrody składa się z przewodniczącego i dwu członków – nauczycieli akademickich Instytutu Psychologii i jest powoływana na okres trwania kadencji władz Instytutu.

4. Przewodniczący organizuje prace Kapituły i wygłasza laudację podczas wręczania nagrody. Gdy członkiem Kapituły jest promotor jednej z ocenianych prac, Dyrektor Instytutu ds. Dydaktycznych powołuje osobę zastępującą.

5. W danym roku przyznaje się jedną nagrodę.

6. Pracę do nagrody może zgłosić absolwent - autor pracy

7. Do nagrody można zgłaszać tylko te prace, które przynajmniej przez jednego recenzenta zostały oceniane jako bardzo dobre.

8. Wniosek o przyznanie nagrody za dany rok może być skierowany do Przewodniczącego Kapituły do dnia 30 października nowego roku akademickiego. Wniosek powinien składać się z:

a) tekstu pracy magisterskiej

b) dwu recenzji pracy

c) protokołu egzaminu magisterskiego

d) sporządzonego przez autora pracy pisemnego uzasadnienia wniosku o nagrodę, przedstawiającego jego indywidualny wkład w:

i. sformułowanie pomysłu badawczego

ii. wybór i/lub opracowanie narzędzi

iii. przeprowadzenie badań

iv. statystyczną analizę wyników

v. opracowanie dyskusji wyników

e) uzasadnienie może złożyć również promotor pracy

9. Członkowie Kapituły zapoznają się z pełną dokumentacją wniosku i oceniają pracę na podstawie następujących kryteriów:

a) jakość przeprowadzonych analiz teoretycznych

b) jakość badań empirycznych

c) jakość dyskusji wyników i wniosków

d) jakość formy i języka pracy

10. W wyniku dyskusji i głosowania członkowie kapituły wybierają najlepszą pracę oraz podają uzasadnienie swojej decyzji. Wyniki konkursu, po ich zatwierdzeniu przez Radę Instytutu, są przedstawiane podczas uroczystej laudacji, a informacja o wynikach konkursu jest publikowana na stronie internetowej Instytutu.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Instytutu Psychologii, a jego treść opublikowana będzie na stronie internetowej Instytutu.

Toruń, 28.04.2022

z poprawką z dnia 27.10.2022Kapituła konkursu:

Przewodniczący prof. dr hab. Tytuts Sosnowski
członkowie: prof. dr hab. Marta Białecka oraz dr hab. prof. UMK Adam Tarnowski.

Stosowne dokumenty należy przesyłać w formie skanów w formacie pdf na adres mailowy przewodniczącego Kaputuły.