Pracownia Testów Psychologicznych
i Metod Diagnostycznych

Pracownia Testów Psychologicznych i Metod Diagnostycznych
Instytutu Psychologii UMK jest dostępna tylko dla studentów psychologii
Instytutu Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Pracownia znajduje się w Budynku Instytutu Psychologii UMK przy ulicy Gagarina 39, pomieszczenie 106, parter.

Aby skorzystać z czytelni należy zapoznać się z regulaminem oraz złożyć stosowną deklarację. Materiały dostępne w czytelni są objęte tajemnicą zawodową.


UWAGA!!!!!

W dniu 06.03.2024
(środa)
Pracownia Testów Psychologicznych
będzie czynna do godziny 17:00Regulamin Pracowni Testów Psychologicznych i Metod Diagnostycznych
Instytutu Psychologii UMK


Regulamin przedstawia zasady udostępniania testów psychologicznych, podręczników
oraz pomocy do testów przez Pracownię Testów Psychologicznych i Metod Diagnostycznych (zwaną dalej PTPiMD) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 1. Zbiory Pracowni Testów Psychologicznych i Metod Diagnostycznych UMK służą jakopomoce dydaktyczne dla studentów Instytutu Psychologii UMK oraz jako materiały do badań z zakresu psychologii.
 2. Testy psychologiczne, podręczniki i pomoce do testów udostępniane są wyłączni studentom kierunku psychologia UMK w Toruniu i pracownikom Instytutu Psychologii UMK w Toruniu będącymi psychologami (Ustawa z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, Dz. U. Nr 73,poz.763; Kodeks etyczno- zawodowy psychologa).
 3. Osobom innym, nie wymienionym w punkcie 2, testy są udostępnianie za zgodą Kierownika PTPiMD.
 4. Podręczniki, klucze oraz pomoce do testów z PTPiMD udostępniane są studentom i pracownikom wyłącznie na miejscu, w Instytucie Psychologii.
 5. Studenci zobowiązani są do uzyskania zgody opiekuna naukowego na korzystanie zdanego narzędzia pomiaru; pracownicy Instytutu Psychologii UMK zobowiązani są do potwierdzenia posiadanego dyplomu psychologa poprzez wskazanie jego numeru.
 6. Testy i narzędzia można wypożyczać tylko osobiście. Na życzenie PracownikaPTPiMD Wypożyczający zobowiązany jest do okazania legitymacji studenckiej (lub dowodu tożsamości).
 7. Opiekunem naukowym studenta, którego zgoda jest wymagana, jest osoba prowadząca kurs, w ramach którego student korzystać będzie z wybranej pozycji testowej, tutor bądź promotor studenta.
 8. Każdy student psychologii UMK ma prawo do otrzymania bezpłatnie po jednym arkuszu testowym wymaganym przez wykładowców w ramach prowadzonych kursów. Arkuszy nie wolno udostępniać osobom trzecim.
 9. Niedopuszczalne jest kopiowanie testów psychologicznych, podręczników, kluczy dotestów (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami)).
 10. W wypadku zniszczenia bądź uszkodzenia testów, podręczników lub pomocy do testów, korzystający ma obowiązek dostarczyć identyczny egzemplarz albo zwrócić równowartość pieniężną za zniszczony materiał.
 11. W ramach realizacji dyplomowych projektów badawczych studenci zakupują testy psychologiczne, które dostępne są w księgarni Pracowni Testów Psychologicznych PTP. Zakup testów poprzedzony być musi uzyskaniem upoważnienia od promotora pracy (upoważnienie dostępne na stronie księgarni Pracowni Testów Psychologicznych PTP), posiadającego dyplom psychologa i uprawnienia do korzystania z testu. Upoważnienie musi zostać poświadczone przez sekretariat Instytutu Psychologii (pieczątka i podpis pracownika sekretariatu).
 12. Godziny otwarcia PTPiMD będą ustalane na początku każdego semestru danego roku akademickiego.
 13. W przypadkach nieobjętych w/w zasadami lub niejednoznacznych decyzje każdorazowo podejmuje Kierownik Pracowni Testów Psychologicznych i Metod Diagnostycznych UMK.