Pracownia Testów Psychologicznych
i Metod Diagnostycznych

Pracownia Testów Psychologicznych i Metod Diagnostycznych
Instytutu Psychologii UMK jest dostępna tylko dla studentów psychologii
Instytutu Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Pracownia znajduje się w Budynku Instytutu Psychologii UMK przy ulicy Gagarina 39, pomieszczenie 106, parter.

Aby skorzystać z czytelni należy zapoznać się z regulaminem oraz złożyć stosowną deklarację. Materiały dostępne w czytelni są objęte tajemnicą zawodową.UWAGA!!!

Dnia 27.12.2022 (piątek)
Pracownia Testów Psychologicznych i Metod Diagnostycznych
będzie czynna do godziny 16.45.


Regulamin Pracowni Testów Psychologicznych i Metod Diagnostycznych
Instytutu Psychologii UMK

 1. Regulamin przedstawia zasady udostępniania testów psychologicznych, podręczników oraz pomocy do testów przez Pracownię Testów Psychologicznych (zwaną dalej PTP) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 2. Testy psychologiczne, podręczniki i pomoce do testów udostępniane są wyłącznie studentom kierunku psychologia UMK w Toruniu i pracownikom Instytutu Psychologii UMK w Toruniu będącymi psychologami (Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów; Dz. U. Nr 73, poz.763),
  (Kodeks etyczno- zawodowy psychologa).
 3. Testy psychologiczne, podręczniki oraz pomoce do testów z PTP mieszczącej się
  w Bibliotece Głównej UMK (zwanej dalej BG UMK) udostępniane są studentom
  i pracownikom wyłącznie na miejscu.
 4. Testy psychologiczne, podręczniki oraz pomoce do testów z PTP mieszczącej się w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii (zwanym dalej ICNT) udostępniane są wyłącznie pracownikom dla celów naukowych (tj. z wyłączeniem dydaktyki).
 5. Warunkiem korzystania z testów psychologicznych, podręczników oraz pomocy do testów przez pracowników i studentów psychologii UMK jest posiadanie konta w BG UMK.
 6. W celu korzystania z testów psychologicznych, podręczników oraz pomocy do testów wymagane jest wypełnienie wniosku zamieszczonego przy wybranej pozycji testu
  w katalogu BG UMK. Wypełniony wniosek należy dostarczyć w wersji drukowanej do dyżurującego w PTP.
 7. We wniosku studenci zobowiązani są do uzyskania zgody opiekuna naukowego na korzystanie z danego narzędzia pomiaru, pracownicy Instytutu Psychologii UMK do potwierdzenia posiadanego dyplomu psychologa poprzez wskazanie jego numeru.
 8. Opiekunem naukowym studenta, którego zgoda/opinia wymagana jest we wniosku,
  jest osoba prowadząca kurs, w ramach którego studenci korzystać będą z wybranej pozycji testowej.
 9. Studenci mają dostęp do materiałów przez okres semestru, w którym odbywa się kurs, w trakcie którego wykorzystywany jest dany materiał testowy.
 10. Każdy student psychologii UMK ma prawo do otrzymania bezpłatnie po jednym arkuszu testowym wymaganym przez wykładowców w ramach prowadzonych kursów. Arkuszy nie wolno udostępniać osobom trzecim.
 11. Niedopuszczalne jest kopiowanie testów psychologicznych, podręczników, kluczy do testów (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami)).
 12. W wypadku zniszczenia, bądź uszkodzenia testów, podręczników lub pomocy do testów, korzystający ma obowiązek dostarczyć identyczny egzemplarz albo zwrócić równowartość pieniężną za zniszczony materiał.
 13. W ramach realizacji dyplomowych projektów badawczych studenci zakupują testy psychologiczne, które dostępne są w księgarni Pracowni Testów Psychologicznych PTP. Zakup testów poprzedzony być musi uzyskaniem upoważnienia od promotora pracy (upoważnienie dostępne na stronie księgarni Pracowni Testów Psychologicznych PTP), posiadającego dyplom psychologa i uprawnienia do korzystania z testu. Upoważnienie musi zostać poświadczone przez sekretariat uczelni (pieczątka i podpis pracownika sekretariatu).
 14. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez użytkownika Deklaracji zapoznania się z regulaminem (pierwsza wizyta w PTP).
 15. Godziny otwarcia PTP będą ustalane na początku każdego semestru danego roku akademickiego.