Czytelnia Testów Psychologicznych

Czytelnia Testów Psychologicznych Instytutu Psychologii UMK jest dostępna tylko dla studentów psychologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Czytelnia znajduje się w Budynku Instytutu Psychologii UMK przy ulicy Gagarina 39, pomieszczenie 106, parter.

Aby skorzystać z czytelni należy zapoznać się z regulaminem oraz złożyć stosowną deklarację. Materiały dostępne w czytelni są objęte tajemnicą zawodową.

UWAGA!!!

GODZINY OTWARCIA CZYTELNI W OKRESIE SESJI EGZAMINACYJNEJ:

15.06.2022 (ŚRODA) - CZYTELNIA OTWARTA OD 7.30 DO 11.00

17.06.2022 (PIĄTEK) - CZYTELNIA OTWARTA OD 7.30 DO 12.00

20.06.06.2022 (PONIEDZIAŁEK) - CZYTELNIA OTWARTA OD 7.30 DO 9.30

21.06.06.2022 (WTOREK) - CZYTELNIA OTWARTA OD 7.30 DO 11.30

22.06.06.2022 (ŚRODA) - CZYTELNIA OTWARTA OD 7.30 DO 9.30

23.06.06.2022 (CZWARTEK) - CZYTELNIA OTWARTA OD 7.30 DO 15.30

24.06.06.2022 (PIĄTEK) - CZYTELNIA NIECZYNNA

25.06.06.2022 (SOBOTA) - CZYTELNIA OTWARTA OD 12.00 DO 16.00

27.06.06.2022 (PONIEDZIAŁEK) - CZYTELNIA OTWARTA OD 13.00 DO 17.00

28.06.06.2022 (WTOREK) - CZYTELNIA OTWARTA OD 14.00 DO 18.00

29.06.06.2022 (ŚRODA) - CZYTELNIA OTWARTA OD 8.00 DO 12.00

30.06.06.2022 (CZWARTEK) - CZYTELNIA OTWARTA OD 13.00 DO 17.00Regulamin Czytelni Testów Psychologicznych
Instytutu Psychologii UMK

 1. Regulamin przedstawia zasady udostępniania testów psychologicznych, podręczników oraz pomocy do testów przez Czytelnię Testów Psychologicznych (zwaną dalej CTP) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 2. Testy psychologiczne, podręczniki i pomoce do testów udostępniane są wyłącznie studentom kierunku psychologia UMK w Toruniu i pracownikom Instytutu Psychologii UMK w Toruniu będącymi psychologami (Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów; Dz. U. Nr 73, poz.763),
  (Kodeks etyczno- zawodowy psychologa).
 3. Testy psychologiczne, podręczniki oraz pomoce do testów z CTP mieszczącej się
  w Bibliotece Głównej UMK (zwanej dalej BG UMK) udostępniane są studentom
  i pracownikom wyłącznie na miejscu.
 4. Testy psychologiczne, podręczniki oraz pomoce do testów z CTP mieszczącej się w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii (zwanym dalej ICNT) udostępniane są wyłącznie pracownikom dla celów naukowych (tj. z wyłączeniem dydaktyki).
 5. Warunkiem korzystania z testów psychologicznych, podręczników oraz pomocy do testów przez pracowników i studentów psychologii UMK jest posiadanie konta w BG UMK.
 6. W celu korzystania z testów psychologicznych, podręczników oraz pomocy do testów wymagane jest wypełnienie wniosku zamieszczonego przy wybranej pozycji testu
  w katalogu BG UMK. Wypełniony wniosek należy dostarczyć w wersji drukowanej do dyżurującego w CTP.
 7. We wniosku studenci zobowiązani są do uzyskania zgody opiekuna naukowego na korzystanie z danego narzędzia pomiaru, pracownicy Instytutu Psychologii UMK do potwierdzenia posiadanego dyplomu psychologa poprzez wskazanie jego numeru.
 8. Opiekunem naukowym studenta, którego zgoda/opinia wymagana jest we wniosku,
  jest osoba prowadząca kurs, w ramach którego studenci korzystać będą z wybranej pozycji testowej.
 9. Studenci mają dostęp do materiałów przez okres semestru, w którym odbywa się kurs, w trakcie którego wykorzystywany jest dany materiał testowy.
 10. Każdy student psychologii UMK ma prawo do otrzymania bezpłatnie po jednym arkuszu testowym wymaganym przez wykładowców w ramach prowadzonych kursów. Arkuszy nie wolno udostępniać osobom trzecim.
 11. Niedopuszczalne jest kopiowanie testów psychologicznych, podręczników, kluczy do testów (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami)).
 12. W wypadku zniszczenia, bądź uszkodzenia testów, podręczników lub pomocy do testów, korzystający ma obowiązek dostarczyć identyczny egzemplarz albo zwrócić równowartość pieniężną za zniszczony materiał.
 13. W ramach realizacji dyplomowych projektów badawczych studenci zakupują testy psychologiczne, które dostępne są w księgarni Pracowni Testów Psychologicznych PTP. Zakup testów poprzedzony być musi uzyskaniem upoważnienia od promotora pracy (upoważnienie dostępne na stronie księgarni Pracowni Testów Psychologicznych PTP), posiadającego dyplom psychologa i uprawnienia do korzystania z testu. Upoważnienie musi zostać poświadczone przez sekretariat uczelni (pieczątka i podpis pracownika sekretariatu).
 14. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez użytkownika Deklaracji zapoznania się z regulaminem (pierwsza wizyta w CTP).
 15. Godziny otwarcia CTP będą ustalane na początku każdego semestru danego roku akademickiego.