Specjalizacje

Specjalizacje na kierunku Psychologia

Neuropsychologia

Specjalizacja z zakresu neuropsychologii oferuje możliwość zdobycia aktualnej wiedzy na temat budowy i działania mózgu człowieka w normie i w patologii oraz poznania relacji mózg – zachowanie. Omówione zostaną zagadnienia związane z neuroanatomią funkcjonalną, diagnostyką i usprawnianiem funkcjonowania poznawczego, nowoczesnymi metodami obrazowania mózgu. Specjalizacja dostarcza podstaw teoretycznych do pracy z osobami z uszkodzeniami mózgu w wyniku urazów, udarów czy chorób neurodegeneracyjnych. Studenci będą mieli możliwość zapoznania się z metodami stosowanymi w diagnostyce i terapii neuropsychologicznej oraz wykorzystania tej wiedzy
w praktyce. Na zajęciach będą omawiane techniki powszechnie stosowane w poradniach zaburzeń pamięci, na oddziałach neurologicznych i neurochirurgicznych w celu oceny funkcji poznawczych (np. uwaga, pamięć zdolności językowe). Zostaną zaprezentowane różne podejścia do terapii neuropsychologicznej oraz konkretne metody neurorehabilitacji, w tym neurofeedback czy przezczaszkową stymulację magnetyczną. Studenci będą mieli możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce przeprowadzając samodzielnie, pod opieką prowadzącego zajęcia, diagnostykę i terapię neuropsychologiczną pacjenta neurologicznego. Szczególne miejsce wśród osób z dysfunkcjami mózgu zajmują dzieci - w ramach specjalizacji zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z oceną neuropsychologiczną i terapią funkcji poznawczych także u najmłodszych pacjentów. Ponadto uczestnicy specjalizacji będą mogli poznać techniki obrazowania mózgu, takie jak elektroencefalografia czy rezonans magnetyczny i ich zastosowania w diagnostyce uszkodzeń mózgu oraz w badaniach naukowych. Omówione zostaną zasady projektowania eksperymentów z wykorzystaniem metod neuroobrazowania (potencjałów wywołanych i czynnościowego rezonansu magnetycznego), przeprowadzania badań, analizy i interpretacji uzyskanych wyników. Psychologowie po ukończeniu tej specjalizacji będą posiadać aktualną wiedzę na temat budowy i funkcji mózgu umożliwiającą zrozumienie złożoności związku mózg - zachowanie. Będą mogli pracować np. w poradniach, szpitalach, na oddziałach neurologicznych placówek medycznych.

Kierownik Specjalizacji Neuropsychologia
dr Monika Lewandowska


Program specjalizacji Neuropsychologia

Psychologia Kliniczna

Zapraszamy przyszłych studentów psychologii do poznania i współuczestnictwa w zajęciach z zakresu psychosomatyki. Warsztaty i seminaria będą prowadzone w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu biologii i neuropsychologii. Wobec zwiększającej się liczby pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi, studenci będą mogli zapoznać się aktualnymi sprawdzonymi metodami leczenia zaburzeń psychosomatycznych i somatopsychicznych. Udział w zajęciach umożliwi studentom poznanie metod diagnostyki i terapii chorób zależnych od stresu. Wykłady będą prowadzone przez wybitnych praktyków w tej dziedzinie. Edukacja będzie prowadzona przez uznaną kadrę składającą się z nauczycieli akademickich, jak i teoretyków neurofizjologii. Różnorodna forma zajęć z zakresu relacji psyche-soma stymulujące autorefleksję uczestników pozwoli studentom możliwość rozwijania praktycznych umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych. Oferujemy sprawdzony program dydaktyczny dobrze oceniany przez studentów na innych uczelniach. Umożliwi to absolwentom przygotowanie się do pracy w charakterze profesjonalnej pomocy psychologicznej w kraju i za granicą, zarówno w opiece ambulatoryjnej jak i w szpitalach. Oferujemy wiedzę z podstaw terapii w przewlekłych zespołach bólowych i zaburzeniach czynnościowych jak zespół jelita wrażliwego, zespół przewlekłego zmęczenia, zaburzeniach snu, bólach kręgosłupa, zawrotach głowy, zaburzeniach odżywiania. Kurs dydaktyczny obejmuje zagadnienia z psychosomatyki w ujęciu systemowym, psychoanalitycznym, behawioralno-poznawczym i humani-stycznym. Strategie są pomocne w leczeniu zaburzeń koncentracji uwagi i zapamiętywania, pesymistycznego postrzegania świata, niekontrolowanych myśli, podniecenia, apatii, stałego rozdrażnienia. Kadra akademicka utrzymuje stałe kontakty międzynarodowe w formie uczestnictwa w projektach naukowych w zakresie depresji, chorób przewlekłych i zjawiska pacjentów podlegających łatwej dekompensacji ustrojowej ('frailty patients'). Część badawcza jest związana z pomiarami interwencji psychoterapeutycznej z użyciem narzędzia PSYCHLOPS, utworzonym w King's College London i oceną populacyjną występowania depresji, dystresu, somatyzacji i lęku (test 4DSQ - utworzony w Uniwersytecie w Amsterdamie a walidowany w Polsce). Szczególne zainteresowania badawcze będą rozwijane w kierunku eksploracji zjawiska placebo i nocebo w medycynie, ich uwarunkowań psychologicznych, i genetycznych z zastosowaniem analizy funkcjonowania mózgu na podstawie badań przy użyciu rezonansu magnetycznego.


Kierownik Specjalizacji Psychologia Kliniczna
dr Katarzyna Śliwińska


Program specjalizacji Psychologia Kliniczna

Praktyczna Psychologia Społeczna i Środowiskowa

Specjalizacja Praktyczna psychologia społeczna i środowiskowa składa się z dwóch integralnie ze sobą połączonych modułów: modułu zajęć z psychologii społecznej oraz modułu zajęć z psychologii środowiskowej. W trakcie zajęć z pierwszego modułu student zdobędzie wiedzę dotyczącą stosunków międzygrupowych oraz opanuje szereg miękkich kompetencji, wysoko cenionych przez potencjalnych pracodawców, takich jak zdolność prowadzenia mediacji oraz rozwiązywania konfliktów międzygrupowych. Zrozumie mechanizmy władzy, a więc będzie umiał poruszać się w gąszczu różnych układów w organizacjach. Będzie też umiał kompetentnie i atrakcyjnie popularyzować wiedzę psychologiczną w mediach. Celem drugiego modułu jest dostarczenie studentom interdyscyplinarnej wiedzy na temat związków między człowiekiem i jego środowiskiem fizycznym: naturalnym (przyroda, zasoby naturalne, warunki geograficzne) oraz stworzonym przez człowieka (architektura, przestrzeń urbanistyczna miasta, wnętrza mieszkalne i obiekty użyteczności publicznej). Pragniemy, aby absolwenci naszej specjalizacji potrafili aktywnie i kompetentnie uczestniczyć w procesach kształtowania środowiska dla potrzeb człowieka i dla zachowania tego środowiska dla dalszych pokoleń. Oczekujemy, że będą umieli służyć doradztwem w zespołach zajmujących się kształtowaniem środowiska (gminy, samorządy, instytucje zajmujące się planowaniem miast, mieszkań, budynków publicznych), pośredniczyć między przyszłymi użytkownikami obiektów oraz projektantami i inwestorami, a także służyć fachową pomocą w rozwiązywaniu konfliktów środowiskowych (nowe inwestycje, konflikty ekologiczne itd.).


Kierownictwo Specjalizacji
Praktyczna Psychologia Społeczna i Środowiskowa
prof. dr hab. Maria Lewicka


Program specjalizacji Praktyczna Psychologia Społeczna i Środowiskowa

Stosowana Psychologia Zwierząt

Zadaniem specjalizacji (pierwszej i jedynej takiej w Polsce) jest przygotowanie przyszłych psychologów do pracy ze zwierzętami i ludźmi. Istnieje wielkie zapotrzebowanie na wyszkolonych, posiadających prawdziwą wiedzę i umiejętności praktyczne specjalistów w zakresie Etologii Stosowanej. Zajęcia specjalizacyjne przygotowane są z myślą o tym, aby student nabył zarówno wiedzie jak i umiejętności praktyczne dotyczące zachowania oraz modyfikowania czy kształtowania zachowania zwierząt. Student wyniesie także umiejętności psychologiczne dotyczące kontaktu z właścicielami zwierząt lub pacjentami decydującymi się na terapie z udziałem zwierząt. Studenci poznają techniki badania i obserwacji zachowania zwierząt. Będą pracować z różnymi gatunkami zwierząt poczynając od szczurów laboratoryjnych, poprzez zwierzęta domowe (szczególnie psy), konie, zwierzęta żyjące w naturalnym środowisku, a także różne gatunki naczelnych. Dużo czasu zajmie nauka poprawnej interpretacji obserwowanego zachowania, radzenia sobie z przejawami zachowań o charakterze patologicznym czy tzw. zachowań niepożądanych. Studenci poznają techniki dotyczące szkolenia i przygotowywania zwierząt do specyficznych zadań w tym także użycia zwierząt w procesie terapeutycznym ze szczególnym uwzględnieniem kynoterapii i hipoterapii. Będą przygotowani zarówno do podjęcia pracy psychologicznej w zakresie Psychologii Zwierząt jak i Psychologii Klinicznej, Wreszcie ci najbardziej wytrwali i pracowici, którzy będą zainteresowani pracą o charakterze naukowym, będą mogli rozwijać dalej swoje zainteresowania odbywając staże badawcze zarówno w kraju jak i za granicą z myślą o studiach doktoranckich z Etologii. Zajęcia specjalizacyjne będą prowadzić wybitni specjaliści zarówno jeśli chodzi o praktykę jak i doświadczenie akademickie. Na specjalizację będziemy przyjmować tylko 15 osób z myślą o optymalizacji procesu kształcenia, zwłaszcza zajęć w formie ćwiczeń i laboratoriów. Stawiać będziemy jednak wysokie wymagania kandydatom, gdyż praca ze zwierzętami jest wymaga szacunku dla zwierząt, cierpliwości i odpowiedzialności. Wymaga zrozumienia słów Jeana Louisa Agassiza - "Study nature, not books"


Kierownik Specjalizacji Stosowana Psychologia Zwierząt
dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK


Program specjalizacji Stosowana Psychologia Zwierząt