Regulamin praktyk i dokumenty dla praktykantów

Regulamin praktyk studenckich oraz dokumenty

Regulamin Praktyk studenckich na kierunku Psychologia

Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 25 października 2022 roku.


Kierunek studiów: Jednolite studia magisterskie Psychologia

Poziom studiów: 5-letnie jednolite studia magisterskie

Tryb studiów: Stacjonarny

Rok studiów: po III roku (100 godzin)


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin Praktyk studenckich (zwanych dalej Regulaminem) został opracowany na podstawie przepisów zawartych w:

1.1. Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. Poz. 1668) art. 107

1.2. Regulaminie studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2019 .

1.3. Programie studiów dla kierunku Psychologia Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK.


II. CELE, ZADANIA I EFEKTY PRAKTYK

2.1. Realizacja praktyk przez studentów stanowi nieodłączną część procesu dydaktycznego i podlega obowiązkowemu zaliczeniu praktyk studenckich (zwanych w Regulaminie także praktykami zawodowymi), tym samym jest warunkiem ukończenia studiów na kierunku Psychologia.

2.2. Celem obowiązkowych Praktyk studenckich jest:

Zdobycie praktycznej wiedzy psychologicznej stanowiącej podstawę do dalszego kształcenia umiejętności zawodowych;

Zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami pracy psychologa w wybranej instytucji (wybranej zgodnie z kierunkiem zainteresowań studenta);

Wdrażanie studentów do działań zawodowych związanych z ich zainteresowaniami wykonywanych pod superwizją opiekuna - psychologa.


III. ZADANIA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W REALIZACJI PRAKTYK

3. 1. Osoby uczestniczące w organizacji Praktyki zawodowej:

- Prodziekan ds. organizacji kształcenia Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK;

- Student - Praktykant: uczestnik studiów IV i/lub V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia;

- Opiekun Kierunkowy praktyk: promotor pracy magisterskiej;

- Koordynator Praktyk Studenckich;

- Organizator Praktyk: Dyrekcja/Kierownictwo placówki;

- Opiekun Praktyki ze strony Organizatora Praktyk.

Zadania Prodziekana ds. organizacji kształcenia:

Jest stroną przy zawarciu porozumienia dotyczącej praktyk między Organizatorem Praktyk a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika – z upoważnienia rektora podpisuje umowy;

Powołuje Koordynatora Praktyk spośród nauczycieli akademickich.

Zadania Studenta – Praktykanta:

Zapoznaje się z Regulaminem Praktyk studenckich Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK;

Na początku semestru zimowego V roku zapisuje się w USOSie na przedmiot Praktyki;

Dokonuje wyboru miejsca odbywania praktyk spośród trzech dostępnych ścieżek;

Student w trakcie realizacji praktyki podlega regulaminowi placówki obowiązującego pracowników placówki;

Studenta w trakcie realizacji praktyki obowiązują zasady kodeksu etyki zawodowej psychologa;

Podczas realizowania praktyki student dba o wysoki poziom wykonania zadań;

Student prowadzi dokumentację praktyki zawodowej: systematycznie realizuje program praktyki i na bieżąco dokonuje odpowiednich wpisów w Dzienniczku praktyk, który po zakończeniu praktyki przedkłada Opiekunowi Praktyk studenckich ze strony placówki, a później Koordynatorowi Praktyk;

Dba o dopełnienie wszelkich formalności w sprawie swojej praktyki. Wypełnia Porozumienie o zawarciu praktyk i Umowę powierzenia danych i zabiega o uzyskanie podpisów z uczelni oraz z placówki;

„Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w Instytutu Psychologii oraz za czyn uchybiający godności studenta.” (Rozdział 2, Art. 307, pkt.1 Prawo o szkolnictwie wyższym).

Zadania Opiekuna Kierunkowego:

  • Pomaga Studentom w wyborze miejsca praktyki;
  • Jeśli w placówce w której Student chce odbyć praktyki nie ma psychologa, który mógłby pełnić funkcję Opiekuna Praktyk, sam pełni tę rolę drugiego Opiekuna Praktyk ze strony Instytutu bądź porozumiewa się z innym pracownikiem, psychologiem, Instytutu Psychologii UMK, który ma odpowiednie kwalifikacje.

Zadania Koordynatora Praktyk Studenckich:

Nadzoruje i prowadzi pozostałą dokumentację związaną z praktykami;

Współpracuje z Doradcą prowadzącym studentów kierunku psychologia z Działu Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK (Biuro Karier)

Ma prawo monitorować przebieg praktyk i wizytować w miejscu ich odbywania;

Dokonuje weryfikacji efektów kształcenia i zalicza praktykę na podstawie oceny Opiekuna Praktyk ze strony Organizatora Praktyki, przedstawionej dokumentacji przez studenta (Dzienniczek praktyk studenckich), ewentualnej kontroli w placówce czy rozmowy ze studentem;

Ma prawo zakwestionować część lub całość praktyk;

Dokonuje wpisów zaliczenia praktyki w Protokołach zaliczeniowych (USOS) na V roku, które po podpisaniu przekazuje do dziekanatu;

Rozstrzyga kwestie nie objęte Regulaminem Praktyk studenckich w porozumieniu z Dyrekcją Instytutu Psychologii UMK.

Zadania Organizatora Praktyk

Zapoznaje Studenta z placówką i obowiązującymi w niej przepisami;

Przydziela Opiekuna Praktyki w placówce: psychologa jeśli jest w niej zatrudniony, jeśli nie – inną osobę;

Powiadamia Koordynatora Praktyk o niezgłoszeniu się Studenta na praktykę lub innych ewentualnych nieprawidłowościach w zachowaniu Studenta.

Zadania Opiekuna Praktyk w placówce

Ustala szczegółowy harmonogram zajęć umożliwiający osiągnięcie efektów kształcenia i podaje go do wiadomości Praktykanta w pierwszych dwóch dniach odbywania praktyki;

Umożliwia Studentowi obserwację swojej pracy psychologicznej i/lub samodzielną realizację przez Praktykanta wybranych czynności;

Sprawuje kontrolę merytoryczną i formalną funkcjonowania Praktykanta w trakcie pobytu w placówce;

Weryfikuje dokumentację praktyki (w szczególności potwierdzenie podpisem zgodności pomiędzy zawartością Dzienniczka praktyki a faktycznie podejmowanymi przez Praktykanta czynnościami oraz wypełnienie w uzgodnieniu z Organizatorem Praktyk formularza Opinia po praktyce zawodowej);

Powiadamia Koordynatora Praktyk o niezgłoszeniu się lub nieprawidłowościach w jego zachowaniu.


IV. ORGANIZACJA PRAKTYK

4.1. W ramach zaliczenia przedmiotu Student musi odbyć łącznie 100 h praktyk. Praktyki studenckie powinny być realizowane po III roku studiów. Student wywiązuje się z odbycia praktyk najpóźniej do końca trwania sesji egzaminacyjnej semestru zimowego V roku studiów. W przypadku realizacji praktyk w trakcie trwania roku akademickiego nie mogą one kolidować z zajęciami dydaktycznymi.

4.2. Na praktyki studentów kieruje Koordynator Praktyk. Jest on powołany przez Prodziekana ds. organizacji kształcenia Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK

4.3. Realizowane praktyki studenckie muszą pozostawać w istotnym, merytorycznym związku z profilem kierunku studiów, a wybór praktyki nie musi być zgodny ze specjalnością w ramach której się studiuje

4.4. Student dokonuje wyboru miejsca praktyk obierając jedną z trzech ścieżek:

(1) Praktyki wybrane z przygotowanej przez Instytutu Psychologii oferty praktyk (jest ona aktualizowana na bieżąco – studenci powiadamiani są podczas zebrań nt. praktyk bądź bezpośrednio u Koordynatora Praktyk).

Przed rozpoczęciem praktyk student zgłasza się do wybranej placówki z pytaniem o możliwość odbycia tam praktyki. Jeśli zostanie uzgodniony termin, to wpisuje go wraz z danymi placówki w formularz Skierowania (do pobrania z zakładki praktyki ze strony http://psychologia.umk.pl/studia/regulamin-praktyk), który dostarcza do Koordynatora Praktyk wraz z kopiami potwierdzeń zawarcia polis ubezpieczeniowych NNW i OC na praktyki. Z wystawionym przez Koordynatora Praktyk Skierowanie oraz z Odpowiedzią na skierowanie (do pobrania z zakładki praktyki ze strony http://psychologia.umk.pl/studia/regulamin-praktyk) udaje się do placówki. Podpisaną w placówce Odpowiedź na skierowanie dostarcza do Koordynatora Praktyk. Od tego momentu Student może rozpoczynać praktyki.

(2) Praktyki indywidualnie zorganizowane - odbycie praktyki w wybranej przez studenta instytucji. W tym celu student zgłasza się do pracownika Działu Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK (Biuro Karier), który zajmuje się współpracą z kierunkiem Psychologia. Jest to praktyka, którą Student zorganizuje sobie w wybranej przez siebie placówce bądź skorzysta z pomocy Doradcy w znalezieniu takiego miejsca. W zakresie postępowania formalnego postępuje zgodnie z wskazaniami Doradcy Biura Karier. W razie jakichkolwiek pytań może zgłaszać się także do Koordynatora Praktyk. Po zakończeniu praktyki zgłasza się do Koordynatora Praktyk, aby rozliczyć praktyki. W tym celu przedstawia: kopię zawartych polis ubezpieczeniowych NNW i OC na praktyki, Dzienniczek praktyk studenckich i Opinię po praktyce.

(3) W uzasadnionych przypadkach Student może wystąpić o zaliczenie praktyk studenckich w oparciu o wykonywaną pracę zawodową lub inną działalność o charakterze spełniającym wymagania Programu praktyk zawartego w Sylabusie przedmiotu. Zaliczeniu podlega udział w wymienionych aktywnościach, które miały miejsce nie wcześniej niż po III roku studiów na kierunku Psychologia na UMK. Formularz wniosku o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia/podejmowania innej działalności, w tym badawczej, zamieszczony jest na stronie www kierunku, składany jest u Koordynatora Praktyk i wymaga jego zgody. Do zaliczenia praktyki potrzebna jest także opinia osoby, która może zaświadczyć o wykonywanej pracy. W Opinii (nie ma tu formularza, forma dokumentu dowolna) powinny być nazwane wykonywane czynności wraz z wymiarem godzinowym oraz stwierdzenie o pozytywnej opinii.

4.5. Warunkiem koniecznym odbywania praktyk studenckich jest prowadzenie ich przez Opiekuna praktyk, który jest psychologiem. Jeśli w placówce nie jest zatrudniona osob z tym wykształceniem, a charakter praktyki spełnia efekty kształcenia przedmiotu Praktyki, wówczas odbycie takiej praktyki jest możliwe przy prowadzeniu przez dwóch Opiekunów praktyk. Organizator Praktyk wyznacza pracownika, który będzie Opiekunem praktyk w placówce, natomiast Opiekun Kierunkowy Studenta sam pełni rolę Opiekuna praktyk ze strony Instytutu bądź porozumiewa się z innym pracownikiem Instytutu Psychologii UMK, który jest psychologiem. Żeby to miało miejsce Student zgłasza się z taką prośbą do swojego Opiekuna kierunkowego. Opiekun praktyk w placówce wypełnia Opinię po praktyce oraz zatwierdza Dzienniczek praktyk, natomiast z Opiekunem praktyk w Instytucie należy konsultować czynności wykonywane w placówce i przedłożyć do zatwierdzenia Dzienniczek praktyk i Opinię po praktyce. Ostatecznie na obu dokumentach widnieją dwa podpisy. Obaj opiekunowie porozumiewają się w sprawie odbywanej praktyki oraz oceny praktyki.

4.6. Jeśli funkcjonowanie wybranej placówki nie umożliwia odbycia całej praktyki, wówczas jest możliwość odbycia praktyki w więcej niż jednej placówce, ale nie więcej niż dwóch.

4.7. Jeśli w placówce Student proszony jest o Ramowy program praktyki, to jest on do pobrania (http://psychologia.umk.pl/studia/regulamin-praktyk).

4.8. Wpis do przedmiotu Praktyk odbywa się na V roku – Student zapisuje się na przedmiot Praktyka na początku semestru zimowego V roku.

4.9. Ewentualne odwołania od decyzji Koordynatora Praktyk należy kierować do Dyrekcji Instytutu Psychologii UMK.


V. ZALICZENIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Zaliczenia praktyk dokonuje Koordynator Praktyk przez odpowiedni wpis do systemu USOS;

Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie przedstawionej przez Praktykanta:

- dokumentacji przebiegu praktyki (Dzienniczek praktyk studenckich do pobrania http://psychologia.umk.pl/studia/regulamin-praktyk) potwierdzonej podpisem i pieczęcią Opiekuna Praktyki w placówce, jeśli jest psychologiem i pieczęcią instytucji, w której odbyto praktykę bądź jeśli na miejscu nie ma psychologa dwoma podpisami: Opiekuna Praktyk w placówce oraz Opiekuna Praktyk ze strony Instytutu;

- oceny z realizacji praktyki zawodowej (formularz Opinii po praktyce zawodowej do pobrania http://psychologia.umk.pl/studia/regulamin-praktyk) wystawionej przez Opiekuna w placówce i zatwierdzonej przez Kierownictwo placówki;

- jeśli miała miejsce wizytacja w miejscu praktyk, to jej pozytywnego wyniku.


VI. PRAKTYKI EUROPSY

6.1. Instytut Psychologii umożliwia realizację całości bądź części stażu potrzebnego do uzyskania certyfikatu Europsy. Po odbyciu 100 godzin obowiązkowych możliwe jest odbycie do 275 godzin nadobowiązkowych. Są to godziny nadobowiązkowe i nie są niezbędne do ukończenia studiów. Podczas gdy w tych obowiązkowych praktykach możliwe jest wykonanie ich w maksymalnie dwóch miejscach (patrz punkt 4.8), to odbycie dalszych godzin opatrzone jest zastrzeżeniem, że w jednym miejscu musi być wykonane nie więcej niż 100 godzin.

6.2. Praktyki możliwe do zaliczenia jako staż do uzyskania certyfikatu EuroPsy muszą mieć charakter poznania praktyki zawodowej..

6.3. Procedura i zaliczenie praktyk ponadobowiązkowych odbywa się według zasad odbywania praktyk studenckich na kierunku Psychologia.


VII. UWAGI

W przypadku spraw nieobjętych Regulaminem decyzję podejmuje Koordynator Praktyk w porozumieniu z Dyrekcją Instytutu Psychologii UMK.

Student nie otrzymuje wynagrodzenia za odbycie praktyk.

UMK nie pokrywa kosztów związanych z odbywaniem praktyk (wynagrodzenie Opiekuna Praktyk ze strony placówki, dojazd, wyżywienie, nocleg).

Regulamin obowiązuje od 25.10.2022 r.