Regulamin praktyk

Regulamin praktyk studenckich

Regulamin Praktyk studenckich

na kierunku Psychologia

z dnia 27 marca 2020 roku.

Kierunek studiów: Jednolite studia magisterskie Psychologia

Poziom studiów: 5-letnie jednolite studia magisterskie

Tryb studiów: Stacjonarny

Rok studiów: IV-V (100 godzin)


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin Praktyk studenckich (zwanych dalej Regulaminem) został opracowany na podstawie przepisów zawartych w:

1.1. Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. Poz. 1668) art. 107

1.2. Regulaminie studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2019 .

1.3. Programie studiów dla kierunku Psychologia Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK.


II. CELE, ZADANIA I EFEKTY PRAKTYK

2.1. Realizacja praktyk przez studentów stanowi nieodłączną część procesu dydaktycznego i podlega obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyk studenckich (zwanych w Regulaminie także praktykami zawodowymi) jest warunkiem ukończenia studiów na kierunku Psychologia.

2.2. Celem obowiązkowych Praktyk studenckich jest:

zdobycie praktycznej wiedzy psychologicznej stanowiącej podstawę do dalszego kształcenia umiejętności zawodowych;

zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami pracy psychologa w wybranej instytucji (wybranej zgodnie z kierunkiem zainteresowań studenta);

wdrażanie studentów do działań zawodowych związanych z zainteresowaniami, wybraną specjalnością, wykonywanych pod superwizją opiekuna - psychologa.


III. ORGANIZACJA PRAKTYK

3.1. W ramach zaliczenia przedmiotu Student musi odbyć łącznie 100 h praktyk.

3.2. Praktyki studenckie powinny być realizowane po IV roku studiów. Student wywiązuje się z odbycia praktyk najpóźniej do końca trwania sesji egzaminacyjnej semestru zimowego V roku studiów.

3.3. W przypadku realizacji praktyk w trakcie trwania roku akademickiego nie mogą one kolidować z zajęciami dydaktycznymi.

3.4. W wyjątkowych sytuacjach decyzję o innym terminie realizacji praktyk podejmuje Opiekun Praktyk Studenckich ze strony Instytutu Psychologii na pisemny, uzasadniony wniosek Studenta, jednak nie wcześniej niż przed zaliczeniem kursu “Etyka zawodu psychologa”.

3.5. Na praktyki studentów kieruje Opiekun Praktyk Studenckich ze strony Instytutu Psychologii. Jest on powołany przez Prodziekana ds. organizacji kształcenia Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK

3.6. Wyboru miejsca i formy odbywania praktyk Student dokonuje obierając jedną z trzech ścieżek, przy czym każdorazowo powinien być on skonsultowany z Opiekunem Kierunkowym i przez niego zaakceptowany (promotor pracy magisterskiej, kierownik specjalności lub osoba przez niego wyznaczona):

(1) Wybór miejsca praktyk z przygotowanej przez Instytutu Psychologiię oferty.

(2) Odbycie praktyk w wybranej przez siebie instytucji. Do wystosowania Porozumienia w sprawie organizacji praktyk studenckich należy wówczas dostarczyć Opiekunowi Praktyk ze strony Instytutu Psychologii: dane placówki w której zamierza odbyć praktyki: nazwę, i adres instytucji oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej placówkę.

(3) W uzasadnionych przypadkach Student może wystąpić o zaliczenie praktyk studenckich w oparciu o wykonywaną pracę zawodową lub inną działalność o charakterze spełniającym wymagania Programu praktyk. Wniosek wymaga zgody Opiekuna Praktyk Studenckich ze strony Instytutu Psychologii. Wniosek należy złożyć nie później niż do końca trwania semestru letniego IV roku.

Praktyki zawodowe są dostosowane do odbywanych specjalności w Instytucie Psychologii UMK: odbywają się w placówkach o profilu zgodnym z specjalnościami. Realizowane praktyki studenckie muszą pozostawać w istotnym, merytorycznym związku z profilem kierunku studiów. Warunkiem koniecznym wyboru miejsca praktyk studenckich jest opiekun – psycholog zatrudniony w placówce. Jeśli w placówce nie ma takiego specjalisty, wówczas funkcję Opiekuna Praktyk ze strony Organizatora Praktyk pełni Opiekun kierunkowy.

3.7. Ewentualne odwołania od decyzji Opiekuna Praktyk Studenckich ze strony Instytutu Psychologii należy kierować do Dyrekcji Instytutu Psychologii UMK.


IV. ZADANIA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W REALIZACJI PRAKTYK

4. 1. Osoby uczestniczące w organizacji Praktyki zawodowej:

- Prodziekan ds. organizacji kształcenia Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK;

- Student - Praktykant: uczestnik studiów IV i/lub V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia;

- Opiekun Kierunkowy Praktyk ze strony Instytutu Psychologii: opiekun Praktyk z ramienia Instytutu Psychologii, zwykle promotor pracy magisterskiej, opiekun specjalności lub osoba wyznaczona przez opiekuna specjalności;

- Opiekun Praktyk studenckich ze strony Instytutu Psychologii;

- Organizator praktyk: Dyrekcja/Kierownictwo placówki;

- Opiekun Praktyki ze strony Organizatora praktyk.


Zadania Prodziekana ds. organizacji kształcenia:

jest stroną przy zawarciu porozumienia dotyczącej praktyk między Organizatorem Praktyk a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika – z upoważnienia rektora podpisuje umowy;

powołuje Opiekuna Praktyk Studenckich ze strony Instytutu Psychologii spośród nauczycieli akademickich.


Zadania Studenta – Praktykanta:

Zapoznaje się z Regulaminem Praktyk studenckich Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK;

Dokonuje wyboru miejsca odbywania praktyk spośród trzech dostępnych ścieżek;

Ustala najpierw z Opiekunem Kierunkowym, a następnie przedkłada Opiekunowi Praktyk Studenckich ze strony Instytutu Psychologii miejsce odbywania praktyk;

Ustala z Opiekunem Praktyk Studenckich ze strony Instytutu Psychologii formalne aspekty realizacji praktyki zawodowej w placówce;

Przed rozpoczęciem praktyki Student jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw. ubezpieczenie NWW). Ubezpieczenie to oferowane jest przez UMK w ramach umowy zbiorowej. Osoby, które nie skorzystają z ubezpieczenia za pośrednictwem Dziekanatu zobowiązane są do dostarczenia Opiekunowi Praktyk Studenckich ze strony Instytutu Psychologii kopii dokumentu poświadczającego posiadanie własnego ubezpieczenia NNW obejmującego okres odbywania praktyk. Ponadto Praktykant we własnym zakresie wykupuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia przedstawia Opiekunowi Praktyk Studenckich ze strony Instytutu Psychologii. Robi to w momencie przedstawienia wypełnionego formularza Skierowania na praktykę;

Student w trakcie realizacji praktyki podlega regulaminowi placówki obowiązującego pracowników placówki;

Studenta w trakcie realizacji praktyki obowiązują zasady kodeksu etyki zawodowej psychologa;

Podczas realizowania praktyki student dba o wysoki poziom wykonania zadań;

Student prowadzi dokumentację praktyki zawodowej: systematycznie realizuje program praktyki i na bieżąco dokonuje odpowiednich wpisów w Dzienniczku praktyk, który po zakończeniu praktyki przedkłada Opiekunowi Praktyk studenckich ze strony placówki, a później Opiekunowi praktyk studenckich ze strony Instytutu Psychologii.

„Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w Instytutu Psychologii oraz za czyn uchybiający godności studenta.” (Rozdział 2, Art. 307, pkt.1 Prawo o szkolnictwie wyższym)

Zadania Opiekuna Kierunkowego:

  • Pomaga Studentom w wyborze miejsca praktyki, a po wyborze dokonuje jego aprobaty;
  • Pomaga Studentowi w wypełnieniu rubryki Skierowania Zakres obowiązków Praktykanta;
  • W porozumieniu z Opiekunem Praktyk Studenckich ze strony Instytutu Psychologii wyraża zgodę na miejsce odbywania praktyki.
  • W sytuacji, gdy w placówce nie ma zatrudnionego psychologa pełni rolę Opiekuna praktyk ze strony placówki.
  • W porozumieniu z Opiekunem kierunkowym wyraża zgodę na miejsce odbywania praktyk.

Zadania Opiekuna Praktyk Studenckich ze strony Instytutu Psychologii:

Jeśli Instytut Psychologii nie ma zawartej umowy z placówką w której student chce odbyć praktyki, to po akceptacji miejsca przez Opiekuna Kierunkowego i otrzymaniu danych placówki przygotowuje Porozumienia w sprawie organizacji praktyk studenckich, w której Praktykant będzie odbywać praktyki. Przekazuje formularz Porozumienia do Dziekanatu Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK;

Nadzoruje i prowadzi pozostałą dokumentację związaną z praktykami;

Ma prawo monitorować przebieg praktyk i wizytować w miejscu ich odbywania;

Dokonuje weryfikacji efektów kształcenia i zalicza praktykę na podstawie oceny Opiekuna praktyk ze strony Organizatora praktyki, przedstawionej dokumentacji przez studenta (Dzienniczek praktyk studenckich), ewentualnej kontroli w placówce czy rozmowy ze studentem;

Ma prawo zakwestionować część lub całość praktyk;

Dokonuje wpisów zaliczenia praktyki w Dzienniczku praktyk i Protokołach zaliczeniowych (USOS), które po podpisaniu przekazuje do dziekanatu.

Rozstrzyga kwestie nie objęte Regulaminem Praktyk studenckich w porozumieniu z Dyrekcją Instytutu Psychologii UMK.

Zadania Organizatora Praktyk

Zapoznaje Studenta z placówką i obowiązującymi w niej przepisami.

Przydziela Opiekuna Praktyki w placówce: psychologa jeśli jest w niej zatrudniony, jeśli nie – inną osobę.

Podsumowuje praktyki, wypełnia dokumentację (formularz Opinia po praktyce zawodowej) w uzgodnieniu z Opiekunem Praktyki w placówce.

Powiadamia Organizatora Praktyk Studenckich ze strony Instytutu Psychologii o niezgłoszeniu się Studenta na praktykę lub innych ewentualnych nieprawidłowościach w zachowaniu Studenta.

Zadania Opiekuna praktyk w placówce

Ustala szczegółowy harmonogram zajęć umożliwiający osiągnięcie efektów kształcenia i podaje go do wiadomości Praktykanta w pierwszych dwóch dniach odbywania praktyki.

Dostarcza wsparcia merytorycznego i formalnego w trakcie realizacji przez studenta Programu wdrożenia do pracy wynikających ze Skierowania na praktykę;

Umożliwia Studentowi obserwację swojej pracy psychologicznej i/lub samodzielną realizację przez Praktykanta wybranych czynności;

Sprawuje kontrolę merytoryczną i formalną funkcjonowania Praktykanta w trakcie pobytu w placówce;

Weryfikuje dokumentację praktyki (w szczególności potwierdzenie podpisem zgodności pomiędzy zawartością Dzienniczka praktyki a faktycznie podejmowanymi przez Praktykanta czynnościami oraz wypełnienie w uzgodnieniu z Organizatorem praktyk formularza Opinia po praktyce zawodowej).

Powiadamia Opiekuna Praktyk Studenckich ze strony Instytutu Psychologii o niezgłoszeniu się lub nieprawidłowościach w jego zachowaniu.


V. DOKUMENTACJA PRAKTYK STUDENCKICH

Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich: to dokument zawarty z każdą Instytucją przyjmującą studenta na praktykę. Z ramienia Instytutu Psychologii zatwierdzone przez Prodziekana ds. organizacji kształcenia, natomiast ze strony placówki realizującej praktyki przez Organizatora praktyk (w dwóch egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron). Jeśli student wybiera placówkę korzystając z oferty Instytutu Psychologii nie musi czynić żadnych kroków w związku z tym dokumentem. Jeśli natomiast Instytut Psychologii nie ma zawartego Porozumienia w sprawie organizacji praktyk studenckich to student dostarcza dane placówki. Opiekun Praktyk studenckich ze strony Instytutu Psychologii wystawia wówczas formularz Porozumienia w sprawie organizacji praktyk studenckich z tą placówką.

Skierowanie na praktykę: formularz będący podstawą do skierowania Studenta na praktykę, gdy już zawarte jest Porozumienia w sprawie organizacji praktyk studenckich. Określone jest w nim czas, miejsce, plan praktyk i zakres umiejętności praktycznych, które Student chce nabyć w jej trakcie. W konsultacji z Opiekunem Kierunkowym wypełnia rubrykę „Zakres obowiązków praktykanta” i zwraca się z nim do Opiekuna Praktyk ze strony Instytutu Psychologii. Skierowanie na praktykę,które zostaje zatwierdzone przez Opiekuna Praktyk ze strony Instytutu Psychologii jest jednym z dokumentów z którym student udaje się do placówki w której chciałby odbyć praktykę. Skierowanie na prakytkę musi zyskać aprobatę osoby odpowiedzialnej za praktykę z ramienia instytucji przyjmującej studenta.

Odpowiedzi na skierowanie: to drugi formularz, który wraz ze Skierowaniem na praktykę otrzymuje student od Opiekuna praktyk studenckich z ramienia Instytutu Psychologii, gdy udaje się do wybranej placówki. Po uzyskaniu zgody ze strony placówki z formularzem Odpowiedzi na skierowanie wraca do Opiekuna praktyk ze strony Instytutu Psychologii.

Opinia po praktyce studenckiej: formularz, który otrzymuje Student od Opiekuna Praktyk studenckich ze strony Instytutu Psychologii, gdy udaje się na praktykę. Przekazuje ją Opiekunowi Praktyk studenckich w placówce.

Dzienniczek praktyk studenckich: formularz w którym Praktykant dokumentuje przebieg praktyki oraz szczegółowo zapisuje wykonywane zadania. M.in. na jego podstawie praktyka zostaje zaliczona. Dzienniczek tworzy Praktykant we własnym zakresie zgodnie ze wzorem.


VI. ZALICZENIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Zaliczenia praktyk dokonuje Opiekun Praktyk Studenckich ze strony Instytutu Psychologii przez odpowiedni wpis do systemu USOS;

Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie przedstawionej przez Praktykanta:

- dokumentacji praktyki (Dzienniczek Praktyk) potwierdzonej podpisem Opiekuna Praktyki w placówce i pieczęcią instytucji, w której odbyto praktykę;

- oceny z realizacji praktyki zawodowej zawierającej ocenę (formularz Opinii po praktyce zawodowej) wystawionej przez Opiekuna w placówce i zatwierdzonej przez Kierownictwo placówki;

Student jest zobowiązany do przeprowadzenia rozmowy z Opiekunem kierunkowym na temat przeprowadzonych praktyk;

Opiekun praktyk studenckich ze strony Instytutu Psychologii swoje stanowisko dotyczące zaliczenia przez Studenta praktyki i uzyskanej oceny wyraża w opinii potwierdzonej podpisem.


VI. UWAGI

W przypadku spraw nieobjętych Regulaminem decyzję podejmuje Opiekun Praktyk Studenckich ze strony Instytutu Psychologii w porozumieniu z Dyrekcją Instytutu Psychologii UMK.

Student nie otrzymuje wynagrodzenia za odbycie praktyk,

UMK nie pokrywa kosztów związanych z odbywaniem praktyk (wynagrodzenie Opiekuna praktyk ze strony placówki, dojazd, wyżywienie, nocleg)

Regulamin obowiązuje od 27.03.2020 r.