Zasady rekrutacji na jednolite studia magisterskie
na kierunku Psychologia
obowiązujące na rok akademicki 2020/2021

Podstawowe informacje:

Aby zadbać o jakość kształcenia na najwyższym poziomie przyjmujemy na studia tylko 80 osób. W zależności od rodzaju zajęć studenci uczęszczają na np. 20 osobowe konwersatoria czy 14 osobowe laboratoria. Student w czasie studiów nie jest anonimowy. Naszym celem jest wykształcenie nowych kadr na wysokim poziomie.

Przez okres studiów, każdy student, będzie miał wybranego przez siebie opiekuna - nauczyciela (tutora), który będzie pomagał mu w wybraniu - właściwej zainteresowaniom - ścieżki naukowej. Student będzie pisał prace pod kierunkiem tutora, a także uczestniczył w pracach badawczych.

Proponujemy naszym studentom cztery specjalnie przygotowane specjalizacje. Dwie z nich - Praktyczna Psychologia Społeczna i Środowiskowa oraz Stosowana Psychologia Zwierząt są unikalne w skali krajowej. Pozostałe dwie - Neuropsychologia oraz Psychologia Kliniczna również będą cechować się interdyscyplinarnością i nowoczesnością.


Rekrutacja na studia odbywa się drogą internetową przez system IRK.

Limit miejsc na rok akademicki 2018/2019 na studia stacjonarne na kierunku Psychologia wynosi 80 miejsc. Studia niestacjonarne nie są obecnie planowane.

Warunki dla kandydatów:


NOWA MATURA

Lp.Wymagane przedmiotyPrzelicznik dla poziomu przedmiotu
podstawowy/rozszerzony
1.Język polski – część pisemnap1 = 0,20p1 = 0,30
2.*Język obcy nowożytny – część pisemnap2 = 0,15p2 = 0,20
3.**
Biologia / chemia / fizyka / fizyka i astronomia / historia / geografia / wiedza o społeczeństwie / filozofia


p3 = 0,40
4.Matematykap4 = 0,10


* Kandydat wskazuje jeden język obcy nowożytny, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.
** Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki wynik postępowania kwalifikacyjnego będzie liczony na podstawie egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz z przedmiotu 3.
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka polskiego,
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego,
W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu 3,
W4 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki,
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego nowożytnego,

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.STARA MATURA
– KONKURS ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią arytmetyczną ze wszystkich przedmiotów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. W przypadku dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą.Oceny przeliczanie są na punkty w skali od 0 do 100.

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6)/Punkty za ocenę/Ocena (skala 2-5)/Punkty za ocenę
dopuszczająca (2)30
dostateczna (3)50dostateczna (3)40
dobra (4)70dobra (4)75
bardzo dobra (5)90bardzo dobra (5)100
celująca (6)100