Zasady rekrutacji na jednolite studia magisterskie
na kierunku Psychologia
obowiązujące na rok akademicki 2024/2025

Podstawowe informacje:

Aby zadbać o jakość kształcenia na najwyższym poziomie przyjmujemy na studia tylko 110 osób. W zależności od rodzaju zajęć studenci uczęszczają na np. 20 osobowe konwersatoria czy 14 osobowe laboratoria. Student w czasie studiów nie jest anonimowy. Naszym celem jest wykształcenie nowych kadr na wysokim poziomie.

Przez okres studiów, każdy student, będzie miał wybranego przez siebie opiekuna - nauczyciela (tutora), który będzie pomagał mu w wybraniu - właściwej zainteresowaniom - ścieżki naukowej. Student będzie pisał prace pod kierunkiem tutora, a także uczestniczył w pracach badawczych.

Proponujemy naszym studentom cztery specjalnie przygotowane specjalizacje. Dwie z nich - Praktyczna Psychologia Społeczna i Środowiskowa oraz Stosowana Psychologia Zwierząt są unikalne w skali krajowej. Pozostałe dwie - Neuropsychologia oraz Psychologia Kliniczna również będą cechować się interdyscyplinarnością i nowoczesnością. Można też studiować na tzw specjalizacji ogólnej - która stanowi mix wybranych przedmiotów czterech specjalizacji.


Rekrutacja na studia odbywa się drogą internetową przez system IRK.

Limit miejsc na rok akademicki 2024/2025 na studia stacjonarne na kierunku Psychologia wynosi 110 miejsc + 10 dla obcokrajowców. Studia niestacjonarne nie są obecnie planowane.

Warunki dla kandydatów:

Laureaci olimpiad przedmiotowych uzyskują punktację (maksymalną) jedynie w odniesieniu do tego przedmiotu maturalnego, który odpowiada tematyce olimpiady. Np. kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów za wynik maturalny z chemii, jeśli jest laureatem Olimpiady Chemicznej. Ponadto, uwzględniane będą tylko te olimpiady/konkursy ogólnopolskie, które mają swój tematyczny odpowiednik w przedmiocie wymaganym w procedurze rekrutacji i nie są nadmiernie szczegółowe (np. uwzględniony zostanie tytuł laureata Olimpiady Matematycznej, ale nie zostanie uwzględniony tytuł laureata Olimpiady Artystycznej czy Olimipiady Wiedzy o III RP). Proponowane regulacje zestawiono w tabeli stanowiącej załącznik 1 do wniosku.

Przeliczniki (mnożone przez wynik z egzaminu maturalnego) dla wyników z nowej matury z poszczególnych przedmiotów wynoszą: dla języka polskiego p1 = 0,20 w przypadku poziomu podstawowego i p1 = 0,30 w przypadku poziomu rozszerzonego; p2 = 0,15 dla języka obcego na poziomie podstawowym i p2 = 0,20 na poziomie rozszerzonym. W przypadku przedmiotu do wyboru (Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo historia albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo filozofia) uwzględniany jest tylko wynik z poziomu rozszerzonego i wynosi odpowiednio: p3 = 0,40. W przypadku matematyki przelicznik dla poziomu podstawowego wynosi p4 = 0,10, zaś w przypadku poziomu rozszerzonego p4 = 0,15 (jest to zmiana w stosunku do dotychczasowych kryteriów rekrutacji, gdzie przelicznik był mnożony przez wynik z matury z matematyki, ale tylko na poziomie rozszerzonym i wynosił p4 = 0,10). To z kolei pociąga za sobą zmianę w postaci konieczności obniżenia wartości przelicznika dla któregoś z pozostałych przedmiotów (aby po przemnożeniu i dodaniu uzyskana suma punktów nie przekraczała 1), więc dla wyniku z matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym dokonano zmiany z 0,3 na 0,25.


NOWA MATURA

Lp.Wymagane przedmiotyPrzelicznik dla poziomu przedmiotu
podstawowy/rozszerzony
1.Język polski – część pisemnap1 = 0,20p1 = 0,25
2.*Język obcy nowożytny – część pisemnap2 = 0,15p2 = 0,20
3.**
Biologia / chemia / fizyka / fizyka i astronomia / historia / geografia / wiedza o społeczeństwie / filozofia


p3 = 0,40
4.Matematykap4 = 0,10
p4 = 0,15


* Kandydat wskazuje jeden język obcy nowożytny, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.
** Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka polskiego,
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego,
W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu 3,
W4 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki,
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego nowożytnego,

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.STARA MATURA
– KONKURS ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią arytmetyczną ze wszystkich przedmiotów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. W przypadku dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą.Oceny przeliczanie są na punkty w skali od 0 do 100.

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6)/Punkty za ocenę/Ocena (skala 2-5)/Punkty za ocenę
dopuszczająca (2)30
dostateczna (3)50dostateczna (3)40
dobra (4)70dobra (4)75
bardzo dobra (5)90bardzo dobra (5)100
celująca (6)100