Wybory tutorów na rok akademicki 2022/2023

9 czerwca - w czwartek odbędzie się dyżur (combo) wszystkich nauczycieli akademickich w godzinach 14.00-15.00. W następnych dniach można wybrać opiekuna w godzinach dyżurów indywidualnych w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca br.


Zasady wyboru tutorów:

Dla obecnego roku I:

 1. Każdy student psychologii I roku ma obowiązek dokonać wyboru tutora w terminie od 9 do 30 czerwca 2022r.
 Wyboru można dokonać przez konsultacje podczas dyżurów wykładowców, w tym specjalnego dyżuru wszystkich wykładowców 9 czerwca między 14.00 a 15.00.
 2. Dla studenta I roku tutor pełni funkcje doradcze. Student I roku po dokonaniu wyboru tutora pracuje z nim przez cały następny rok akademicki.
 3. Student I roku może zmienić tutora za zgodną obecnego i nowego opiekuna w dowolnym momencie trwania roku akademickiego, ale w tym celu musi uzyskać pisemną zgodę dotychczasowego oraz nowego tutora.

Dla obecnego roku II

 1. Każdy student psychologii II roku ma obowiązek dokonać wyboru tutora w terminie od 9 do 30 czerwca 2022r.
 Wyboru można dokonać przez konsultacje podczas dyżurów wykładowców, w tym specjalnego dyżuru wszystkich wykładowców 9 czerwca między 14.00 a 15.00.
 2. Student II roku dokonuje wyboru tutora, pod kierunkiem którego pisze na III roku pracę roczną w ramach seminarium rocznego.

 3. Student piszący pracę roczną empiryczną ma prawo zmienić tutora za zgodą dotychczasowego i nowego opiekuna do dnia 28.10.2022r., ale w tym celu musi uzyskać pisemną zgodę dotychczasowego oraz nowego tutora. Po tym terminie student nie może już zmienić tutora.

Zasady zaliczania seminarium rocznego:

 1. Seminarium roczne zaliczane jest wyłącznie indywidualnie.
 2. Każdy student III roku musi uzyskać zaliczenie semestru zimowego seminarium rocznego oraz oceny pracy rocznej na koniec semestru letniego danego roku akademickiego.
 3. Jeśli student nie uzyska zaliczenia zimowego semestru u swojego tutora do końca trwania zajęć semestru zimowego, może jeszcze za zgodą opiekuna uzyskać zaliczenie semestru zimowego do końca zimowej sesji egzaminacyjnej. Jeśli jednak nie zaliczy semestru także i w tym terminie oznacza to brak zaliczenia całego seminarium rocznego oraz wpis warunkowy na następny rok akademicki. Student taki będzie ponownie musiał wybierać tutora pracy rocznej w trybie warunkowym na III roku studiów w semestrze letnim w terminie wskazanym osobnym komunikatem.
 4. Student piszący pracę roczną ma obowiązek złożenia gotowej w postaci dokumentu pdf na adres psychologia (at) umk.pl najpóźniej do dnia 15.06.2023r. do godziny 23.59.
 5. W przypadku niezłożenia pracy w terminie (czyli 15.06.2023) - student otrzymuje ocenę niedostateczną z seminarium rocznego.
 6. Praca roczna musi mieć charakter empiryczny oraz spełniać formalne wymogi APA, a jej objętość nie powinna przekraczać 20 stron (łącznie ze stroną tytułową, streszczeniem i bibliografią).
 7. Praca sprawdzana jest pod kątem merytorycznym i formalnym i oceniana przez Tutora oraz Recenzenta. Ocena stanowi średnią obydwu ocen. Recenzenta pracy ustala Tutor. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej student otrzyma wpis warunkowy i będzie miał obowiązek ponownego wybierania tutora - opiekuna pracy rocznej we wskazanym kolejnym terminie.

Dla obecnego roku III:

 1. Każdy student psychologii III roku ma obowiązek dokonać wyboru tutora w terminie od 9 do 30 czerwca 2022r.
 Wyboru można dokonać przez konsultacje podczas dyżurów wykładowców, w tym specjalnego dyżuru wszystkich wykładowców 9 czerwca między 14.00 a 15.00.
 2. Student III roku dokonuje wyboru Tutora - Promotora pracy magisterskiej, pod kierunkiem którego pisze pracę magisterską w ramach dwuletniego seminarium magisterskiego.

 3. Tutora - Promotora pracy magisterskiej wybiera się na okres dwóch lat.
 4. Student piszący pracę magisterską ma prawo zmienić Tutora za zgodą dotychczasowego i nowego opiekuna w czasie pierwszego roku seminarium magisterskiego. W tym celu musi uzyskać pisemną zgodę dotychczasowego oraz nowego Tutora.

Zasady zaliczania seminarium magisterskiego 2022/2024:

 1. Seminarium magisterskie zaliczane jest indywidualnie.
 2. Każdy student IV i V roku musi uzyskać zaliczenie każdego semestru dwuletniego seminarium magisterskiego (łącznie 4 zaliczenia). Czwarte zaliczenie jest oceną końcową jaką student otrzymuje z seminarium magisterskiego.
 3. Brak zaliczenia któregoś z semestrów skutkuje wpisem warunkowym lub powtarzaniem roku w przypadku V roku studiów.
 4. Ocena pracy magisterskiej jest dokonywana przez Tutora-Promotora pracy magisterskiej oraz Recenzenta. Obydwie oceny trafiają do protokołu podczas egzaminu magisterskiego. Ostateczna ocena na dyplomie jest średnią ważoną ze: średniej ze studiów, pracy magisterskiej oraz egzaminu magisterskiego.
 5. Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej upływa 16 września (po upływie terminu następuje skreślenie z listy studentów).
 6. Zgodnie z § 59 p.1, 2 Regulaminu Studiów UMK nie można powtarzać roku z powodu niezłożenia pracy dyplomowej przekroczenie w/w terminu powoduje skreślenie z listy studentów.
 7. Studenci mają prawo do złożenia podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej o 2 miesiące. Podanie musi być zaopiniowane przez promotora pracy. Podania można składać wyłącznie do dnia 16 września! Wzór podania. Przed złożenim pracy magisterskiej należy zapoznać się z Procedurą Ukończenia Studiów.
 8. Praca magisterska z psychologii musi mieć charakter empiryczny oraz spełniać formalne wymogi APA, a jej objętość nie powinna przekraczać 60 stron (łącznie ze stroną tytułową, streszczeniem i bibliografią).

Lista osób mogących być opiekunem studenta
prowadzić seminaria roczne oraz seminaria magisterskie w roku 2021/2022/2023


dr Bibianna Bałaj

(5 wolnych miejsc na II) (0 miejsc na seminarium roczne III rok) (2 miejsca na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Wyobraźnia (LAN: looking at nothing),
 • orientacja czasowo-przestrzenna, kontrola poznawcza,
 • skaning wzrokowy,
 • przetwarzanie percepcyjne,
 • pamięć,
 • wyobraźnia wizualna w kontekście zapisu i analiz ruchów oczu,
 • interakcja wzrok-komputer.

Tematyka prac magisterskich:

 • Wyobraźnia (LAN: looking at nothing),
 • wyobraźnia wizualna w kontekście zapisu i analiz ruchów oczu,
 • wyobraźnia wzrokowo-przestrzenna,
 • wyobraźnia motoryczna.
 • badania z wykorzystaniem eyetrackingu, rzeczywistości wirtualnej i realnych obiektów.

prof. dr hab.Marta Białecka-Pikul

(5 miejsc na II rok) (2 miejsca na seminarium roczne III rok)(6 miejsc na seminarium magisterskie IV rok)
Tematyka prac rocznych i magisterskich:
 • Przekonania rodziców na temat rozwoju dziecka
 • Rozwój poznania społecznego w okresie dzieciństwa, adolescencji i dorosłości
 • Rozwój myślenia krytycznego w okresie dzieciństwa i adolescencji
 • Rozumienie komunikatów niedosłownych: żartu, ironii, metafory, perswazji

W semestrze pierwszym planowane są regularne, cotygodniowe spotkania on-line w formie konwersatorium. W semestrze drugim spotkania będą miały charakter stacjonarny (w obu semestrach czwartki 9.00 do 10.30). Konieczna jest dobra bierna znajomość języka angielskiego- czytanie ze zrozumieniem tekstów naukowych.

Wymagania dla seminarium magisterskiego;

 • Semestr zimowy: max. 1 nieobecność, aktywny udział w dyskusji na zajęciach, wykonywanie zadań (max 3 zadania), prezentacja konspektu pracy, oddanie konspektu w formie pisemnej (max5 stron) do końca sesji zimowej.
 • Semestr letni : max. 1 nieobecność, aktywny udział w dyskusji na zajęciach, wykonywanie zadań (max. 2), prezentacja podczas zajęć i oddanie wprowadzenia teoretycznego wraz z opracowanym planem badawczym i narzędziami do końca sesji letniej.

Wymagania dla zaliczenie seminarium rocznego:

Max 2 nieobecności w roku, aktywny udział w dyskusji na zajęciach, wykonywanie zadań (max 2 zadania w roku), dwie prezentacje (1. planu pracy , 2. wyników i dyskusji), oddanie pracy zgodnie z wymaganiami ogólnymi w Instytucie Psychologii
dr hab. n.med. Sławomir Czachowski, prof. UMK

(3 miejsca na II rok) (brak miejsc na seminarium roczne III rok)(brak miejsc na seminarium magisterskie IV rok)
Tematyka prac rocznych:

Tematyka prac rocznych:

• zaburzenia funkcjonalne (psychosomatyczne) np. bóle, zmęczenie, bezsenności

• psychopatologia ogólna (objawy niezwiązane z psychozami)

• dysfunkcje somatyczne procesów kognitywnych

Tematyka prac magisterskich:

• zaburzenia funkcjonalne (psychosomatyczne)

• łagodne zaburzenia depresyjne i lękowe

• zaburzenia behawioralne (np. nadużywanie Internetu)

• zaburzenia percepcji własnego ciała i inne dysfunkcje somatyczne procesów kognitywnych


dr Joanna Dreszer

(3 miejsca na II rok) (brak miejsc na seminarium roczne III rok) (brak miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:
 • różnice indywidualne w przetwarzaniu informacji,
 • neuronalne korelaty szczególnych uzdolnień,
 • psychologia sztuki,
 • osobowościowe uwarunkowania procesu twórczego,
 • percepcja czasu.

Tematyka prac magisterskich:

  • spontaniczne poznanie (np. marzenia na jawie, błądzenie myślami; metody pomiaru, neuronalne korelaty spontanicznego poznania),
  • wpływ pandemii na funkcjonowanie poznawcze (np. na pamięć roboczą, orientację temporalną),
  • status socjoekonomiczny jako czynnik chroniący przed negatywnymi wpływami izolacji podczas pandemii,
  • neuronalne korelaty doświadczenia estetycznego, psychologia sztuki,
  • pobudliwości psychicznej, wysoka wrażliwość a rodzaje wyobraźni.  mgr Michał Główczewski

  (brak miejsc na II rok) (brak miejsc na seminarium roczne III rok)

  Tematyka prac rocznych:

  • alokacja zasobów i sprawiedliwy podział dóbr (sprawiedliwość dystrybutywna)
  • sprawiedliwość proceduralna i jej związki z postrzeganą legitymizacją różnych instytucji (sądy, policja, organizacje)
  • wiara w sprawiedliwy świat
  • tożsamość grupowa i różne formy identyfikacji z grupą

  dr Judyta Gulatowska

  (3 miejsca na II rok) (2 miejsca na seminarium roczne III rok) (2 miejsca na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych:

  • Szeroko rozumiane zagadnienia związane z dostrzeganiem i rozumieniem komunikatów wysyłanych przez inne gatunki. Percepcja zachowań zwierząt przez ludzi, czynniki mogące wpływać na interpretację zachowań. Wpływ przekonań na temat zwierząt na postawy i zachowania wobec nich. Zwierzęta w miastach: z jednej strony postawy ludzi wobec "miejskich" zwierząt z drugiej - zmiany zachowań zwierząt wynikające z ich "miejskości".
  • Forma a skuteczność komunikatów 'pro-zwierzęcych'(np. zachęcających ludzi do adopcji zwierząt, do wspierania schronisk, do konieczności objęcia jakiegoś gatunku ochroną itp.)
  • Badania z zakresu psychologii reklamy i marketingu - np. ankietowe, z wykorzystaniem eye-trackera
  • Kapitał kulturowy: jak mierzyć - dopracowywanie narzędzia, związek kapitału kulturowego z różnymi wyznacznikami funkcjonowania (np. zdrowiem, rozwojem zawodowym, rozwojem i osiągnięciami dzieci itp.)

  Tematyka prac magisterskich:

  • Szeroko rozumiane zagadnienia związane z dostrzeganiem i rozumieniem komunikatów wysyłanych przez inne gatunki. Percepcja zachowań zwierząt przez ludzi, czynniki mogące wpływać na interpretację zachowań. Wpływ przekonań na temat zwierząt na postawy i zachowania wobec nich. Zwierzęta w miastach: z jednej strony postawy ludzi wobec "miejskich" zwierząt z drugiej - zmiany zachowań zwierząt wynikające z ich "miejskości".
  • Forma a skuteczność komunikatów 'pro-zwierzęcych'(np. zachęcających ludzi do adopcji zwierząt, do wspierania schronisk, do konieczności objęcia jakiegoś gatunku ochroną itp.)
  • Badania z zakresu psychologii reklamy i marketingu - np. ankietowe, z wykorzystaniem eye-trackera
  • Kapitał kulturowy: jak mierzyć - dopracowywanie narzędzia, związek kapitału kulturowego z różnymi wyznacznikami funkcjonowania (np. zdrowiem, rozwojem zawodowym, rozwojem i osiągnięciami dzieci itp.)

  dr Małgorzata Gut

  (4 miejsca na II rok)(4 miejsca na seminarium roczne)(6 miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych:

  • - zmysł numeryczny i mentalna oś liczbowa u dzieci prawidłowo rozwijających się i dzieci z ryzykiem dyskalkulii (możliwe badania behawioralne i fMRI);
  • - wpływ treningów poznawczych z wykorzystaniem gier komputerowych na bazowe umiejętności matematyczne u dzieci z ryzykiem dyskalkulii (możliwe badania behawioralne i fMRI);
  • - związek między przetwarzaniem liczb i czasu (w tym rytmu) u dzieci w okresie wczesnoszkolnym;- zmysł numeryczny i umiejętności arytmetyczne a funkcjonowanie poznawcze u seniorów
  • - badania behawioralne i z użyciem eye-trackingu;

  Tematyka prac magisterskich:

  • - zmysł numeryczny i mentalna oś liczbowa u dzieci prawidłowo rozwijających się i dzieci z ryzykiem dyskalkulii (możliwe badania behawioralne i fMRI);
  • - wpływ treningów poznawczych z wykorzystaniem gier komputerowych na bazowe umiejętności matematyczne u dzieci z ryzykiem dyskalkulii (możliwe badania behawioralne i fMRI);
  • - związek między przetwarzaniem liczb i czasu (w tym rytmu) u dzieci w okresie wczesnoszkolnym;- zmysł numeryczny i umiejętności arytmetyczne a funkcjonowanie poznawcze u seniorów
  • - badania behawioralne i z użyciem eye-trackingu;

  dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski

  (1 miejsce na II rok) (brak miejsc na seminarium roczne III rok) (brak miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych:

  Tematy:

  • Podejmowanie decyzji w obliczu dylematów moralnych.
  • Emocje w procesie oceny moralnej.
  • Ocena moralna czynów członków naszej grupy i obcej.
  • Uwarunkowania postaw i oceny moralnej zachowań wobec zwierząt.
  • Rola emocji wstrętu dla kształtowania się postaw i poglądów.
  • Uwarunkowania różnic ideologicznych.
  • Uwarunkowania asymetrii reakcji empatycznej i zachowań pomocowych wobec członków grupy własnej i obcej.

  Możliwa jest także realizacja innego tematu, wykraczającego poza zaproponowaną tematykę, leżącego w obszarze zainteresowania psychologii społecznej, politycznej lub psychologii emocji.

  W ramach pracy empirycznej możliwe jest przeprowadzenie badań replikacyjnych (replikacja częściowa)

  Tematyka prac magisterskich:

  • Podejmowanie decyzji w obliczu dylematów moralnych.
  • Emocje w procesie oceny moralnej.
  • Ocena moralna czynów członków naszej grupy i obcej.
  • Uwarunkowania postaw i oceny moralnej zachowań wobec zwierząt.
  • Rola emocji wstrętu dla kształtowania się postaw i poglądów.
  • Uwarunkowania różnic ideologicznych.
  • Uwarunkowania asymetrii reakcji empatycznej i zachowań pomocowych wobec członków grupy własnej i obcej.

  Możliwa jest także realizacja innego tematu, wykraczającego poza zaproponowaną tematykę, leżącego w obszarze zainteresowania psychologii społecznej, politycznej lub psychologii emocji.

  Studenci będą namawiani do tego aby planowali i przeprowadzali badania stosując metodę eksperymentu psychologicznego, choć nie jest nie jest kryterium obowiązkowe.


  dr Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska

  (brak miejsc na II rok) (brak miejsc na seminarium roczne III rok) (brak miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych:

  • tematy ogólne z zakresu psychologii społecznej,
  • prace z psychologii moralności, np. różnice między kobietami a mężczyznami w zakresie kodów moralnych, ocena moralna postaw wobec zwierząt
  • narcyzm i jego korelaty
  • możliwa inna tematyka prac po konsultacji. Dotychczas prowadzone prace: związki romantyczne, zazdrość, zachowania wyborcze.

  Tematyka prac magisterskich:

  • tematy ogólne z zakresu psychologii społecznej,
  • prace z psychologii moralności, np. różnice między kobietami a mężczyznami w zakresie kodów moralnych, ocena moralna postaw wobec zwierząt
  • narcyzm i jego korelaty
  • możliwa inna tematyka prac po konsultacji. Dotychczas prowadzone prace: związki romantyczne, zazdrość, zachowania wyborcze.

  dr Monika Lewandowska

  (5 miejsc na II rok) (brak miejsc na seminarium roczne III rok) (brak miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych:

  • Behawioralne i neuronalne korelaty habituacji
  • Poznawcza psychologia muzyki (behawioralne korelaty muzyki, wpływ muzyki na funkcjonowanie poznawcze), muzyka a emocje i poznanie: doświadczenia emocjonalne w muzyce, pamięć emocjonalna muzyki, preferencje muzyczne
  • Wyobraźnia słuchowa, a cechy temperamentu i osobowości
  • Opracowywanie informacji w ośrodkowym układzie słuchowym: korelaty elektrofizjologiczne, związek z funkcjonowaniem poznawczym, cechami osobowości i temperamentu

  Tematyka prac magisterskich:

  • Behawioralne i neuronalne korelaty habituacji
  • Poznawcza psychologia muzyki (behawioralne korelaty muzyki, wpływ muzyki na funkcjonowanie poznawcze), muzyka a emocje i poznanie: doświadczenia emocjonalne w muzyce, pamięć emocjonalna muzyki, preferencje muzyczne
  • Wyobraźnia słuchowa, a cechy temperamentu i osobowości
  • Opracowywanie informacji w ośrodkowym układzie słuchowym: korelaty elektrofizjologiczne, związek z funkcjonowaniem poznawczym, cechami osobowości i temperamentu

  prof. dr hab. Maria Lewicka

  (6 wolnych miejsc na II rok) (brak miejsc na seminarium roczne III rok) (brak miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych:

  • Ogólny temat: psychologia miejsca, percepcja miejsc znaczących, hipoteza biofilii, a stosunek do natury i projektowania w oparciu o wzory biofiliczne, estetyka środowiskowa, zachowania ludzi w mieście, przywiązanie do miejsca i tożsamość lokalna, nostalgia w odniesieniu do miejsca (zmienionego, pozostawionego), zainteresowanie lokalną historią i tego konsekwencje psychologiczne, stereotypy i uprzedzenia związane z miejscami, konflikty między miastami i sposób ich przezwyciężania, reakcje na zmiany miejsca, projektowanie dobrych miejsc i inne tematy związane z funkcjonowaniem człowieka w miejscu i w mieście.Chętnie przyjmę osoby zainteresowane nowymi technologiami (np. VR).

  Tematyka prac magisterskich:

  • Ogólny temat: psychologia miejsca, percepcja miejsc znaczących, hipoteza biofilii, a stosunek do natury i projektowania w oparciu o wzory biofiliczne, estetyka środowiskowa, zachowania ludzi w mieście, przywiązanie do miejsca i tożsamość lokalna, nostalgia w odniesieniu do miejsca (zmienionego, pozostawionego), zainteresowanie lokalną historią i tego konsekwencje psychologiczne, stereotypy i uprzedzenia związane z miejscami, konflikty między miastami i sposób ich przezwyciężania, reakcje na zmiany miejsca, projektowanie dobrych miejsc i inne tematy związane z funkcjonowaniem człowieka w miejscu i w mieście.Chętnie przyjmę osoby zainteresowane nowymi technologiami (np. VR).
  dr Kamila Łaszewska

  (5 miejsc na II rok) (1 miejsce na seminarium roczne III rok)(1 miejsce na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych:

  • problematyka jakości snu osób z różnych populacji

  • praktyki snu a higiena snu

  • uwarunkowania temperamentalne oraz regulacja układu nerwowego w utrzymaniu higieny snu

  • problematyka świadomości ciała, obraz ciała (body image), Ja cielesnego, itp. Uwzględnienie konstruktu ciała, w ramach holistycznego podejście do człowieka


  Tematyka prac magisterskich:

  Zapraszam osobę, która będzie chciała zrealizować badanie nt.

  • związku uwarunkowań osobowościowych, zwłaszcza temperamentalnych, z praktykami snu i jakością snu (obejmuje ono także zbudowanie kwestionariusza)


  dr Łukasz Miciuk

  (5 miejsc na II rok) (brak miejsc na seminarium roczne III rok)(brak miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych:

  • psychologia sztuki, zwłaszcza osobowościowe podstawy zachowań twórczych
  • pozytywna psychologia społeczna (związek funkcjonowania społecznego z dobrostanem psychologicznym, orientacją pozytywną, prężnością ego)
  • kiedy cechy osobowości nie wystarczają, by zrozumieć człowieka? trafność przyrostowa (w zestawieniu z cechami) różnych zmiennych psychologicznych w predykcji zachowania

  Tematyka prac magisterskich:

  • (1) psychologia osobowości (Ja w perspektywie społeczno-poznawczej): samowiedza i trafność spostrzegania własnej osoby:
   - jej źródła
   - jej przejawy
   - jej konsekwencje
   (2) samoskuteczność emocjonalna aktorów teatralnych

  dr hab. Rafał Milner, prof. UMK

  (3 miejsca na II rok) (1 miejsce na seminarium roczne III rok)(1 miejsce na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych:

  • procesy poznawcze, emocje, stres a przetwarzanie informacji słuchowej
  • procesy poznawcze/emocjonalne osób z zaburzeniami słuchu (np. dzieci z centralnymi zaburzeniami słuchu, osób cierpiących na chroniczne szumy uszne)
  • funkcjonowanie poznawcze, emocje, stres a stan różnego typu parametrów psychofizjologicznych (czas reakcji, zmienność rytmu serca, temperatura ciała, oporność galwaniczna skóry, napięcie mięśniowe i inne).

  Tematyka prac magisterskich:

  • Wzorce aktywności bioelektrycznej mózgu oraz zmiany psychofizjologiczne (aktywność autonomicznego układu nerwowego, układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego, układu mięśniowego i innych układów) u osób z zaburzeniami psychosomatycznym;
  • Interocepcja - wpływ na funkcjonowanie psychiczne oraz rola i zmiany aktywności tego „szóstego zmysłu” w różnego typu zaburzeniach psychicznych;
  • Zaburzenia z pogranicza audiologii i psychologii – szumy uszne, mizofonia – badania z wykorzystaniem metod elektrofizjologicznych (EEG, potencjały wywołane) i psychofizjologicznych;
  • Neuromedytacja – badanie aktywności mózgu u osób medytujących oraz wykorzystanie technik opartych o biologiczne sprzężenie zwrotne (biofeedback) do przyśpieszenia nauki i efektywności medytacji;
  • Wykorzystanie metod elektrofizjologicznych i neuromodulacji (biofeedback, przezczaszkowa stymulacja elektryczna) do poprawy funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego osób zdrowych oraz diagnostyce i terapii zaburzeń psychicznych;

  mgr Natalia Pawlaczyk

  (6 miejsc na II rok) (2 miejsca na seminarium roczne III rok)
  Tematyka prac rocznych:
  • funkcjonowanie poznawcze w zdrowym starzeniu się;
  • funkcjonowanie poznawcze w przebiegu łagodnych zaburzeń poznawczych;
  • uwarunkowania poznawcze i psychologiczne subiektywnych skarg poznawczych;
  • poszukiwanie wskaźników funkcjonowania poznawczego w sposobie poruszania się

  mgr Ewa Ratajczak

  (brak miejsc na II rok) (4 miejsca na seminarium roczne III rok)

  Możliwe prowadzenie prostych badań własnych lub praca na zebranych danych z projektu "BrainHeart" (dostępne dane kwestionariuszowe, fizjologiczne, EEG).

  Proponowana tematyka obejmuje badania psychometryczne i eksperymenty z zastosowaniem zadań poznawczych, pomiarów psychofizjologicznych oraz neuroobrazowania techniką EEG

  Obszary badawcze:

  • Wpływ stresu, emocji, nastroju oraz różnic indywidualnych na procesy poznawcze,
   w szczególności na procesy twórcze
  • Cechy temperamentalne i osobowościowe a procesy poznawcze (w tym twórcze i uwagowe)
  • (Neuro)fizjologia procesów poznawczych (w tym twórczych)
  • Giętkość i wytrzymałość poznawcza w kontekście procesów twórczych
  • Wpływ warunków społecznych i zadania na indukowane emocje
  • Konstrukcja bodźców afektywnych (baza filmowa)
  • Subiektywność bodźców afektywnych (konstrukcja Trigger Topic Test)
  • Wpływ siły emocji na proces kreatywny (poszerzenie Dual Pathway Model; de Dreu et al., 2007)
  • Zaburzenia wyobraźni (afantazja)
  • HRV biofeedback, medytacja mindfulness, neuroplastyczność

  Możliwa inna tematyka prac po konsultacji.


  mgr Julia Sikorska

  (2 miejsca na II rok) (4 miejsca na seminarium roczne — III rok)

  Tematyka prac rocznych:

  W roku akademickim 2022/2023 proponuję Państwu badania dotyczące następujących zagadnień:

  • z zakresu psychologii zwierząt:
   • szowinizm gatunkowy;
   • stereotypy (przekonania) i uprzedzenia (postawy) wobec zwierząt innych niż ludzie;
   • stereotypy (przekonania) i uprzedzenia (postawy) wobec wegetarian i wegan;
   • obserwacje i etogramy zachowań szympansów zwyczajnych (Pan troglodytes) żyjących w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie (zdalnie, przez kamery);
   • funkcjonowanie dzikich zwierząt w miastach (ang. urban wildlife);
   • badania z wykorzystaniem eye trackera.
  • z zakresu psychologii klinicznej, m.in.:
   • psychoseksuologia, np. psychologiczne aspekty relacji typu friends with benefits, one night stand itp., satysfakcja seksualna kobiet i mężczyzn, uzależnienie od cyberseksu, seksualność a zaburzenia psychiczne.
   • badania rozwoju i zaburzeń Ja cielesnego (obraz ciała);
   • problematyka odwrócenia ról w rodzinie (parentyfikacja);
   • mity rodzinne.


  dr Katarzyna Śliwińska

  (brak miejsc na II rok) (brak miejsc na seminarium roczne III rok)(brak miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych:

  • Zapraszam osoby zainteresowane obszarem psychologii związanym z szeroko rozumianą profilaktyką zdrowia psychicznego (psychologią zdrowia). Jedną z ważnych kompetencji psychologa jest z jednej strony umiejętność identyfikowania zagrożeń zdrowia psychicznego, a z drugiej strony zasobów umożliwiających radzenie sobie z różnorodnymi doświadczanymi trudnościami.
  • Drugim obszarem badawczym są zagadnienia związane z odbiorem społecznym różnych form pomocy psychologicznej i samych psychologów (wiedza na temat oddziaływań psychologicznych, wizerunek psychologa, stereotypy związane z naszym zawodem). Wiedza na temat tych pojęć jest wciąż niewystarczająca a badania w tym obszarze mogą przyczynić się do popularyzacji rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

  Uwagi: badania będą prowadzone w populacji osób zdrowych.

  Tematyka prac magisterskich:

  • Zapraszam osoby zainteresowane zagadnieniami z obszaru psychologii klinicznej i psychoterapii. Do szczególnie interesujących mnie obszarów badawczych należy identyfikacja czynników ryzyka wystąpienia zaburzeń psychicznych (patomechanizmy), czynników chroniących (salutomechanizmy) .

  dr hab. Adam Tarnowski, prof. UMK

  (6 miejsc na II rok) (2 miejsca na seminarium roczne III rok) (brak miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych:

  • Zapraszam osoby zainteresowane badaniami nad diagnozą zaburzeń osobowości w oparciu o wymiary DSM-V. Na seminarium będziemy budować kwestionariusze do oceny pojedynczych cech, badanych globalnie przez kwestionariusz PID-5; por. Rowiński i wsp. (2019). Measurement of pathological personality traits according to the DSM-5: A Polish adaptation of the PID-5. Part II-empirical results. Psychiatria polska, 53(1), 23-48.).
  • Drugi obszar tematyczny to analiza uwarunkowań zachowań kierowców, szczególnie w aspekcie podejmowania ryzyka i agresji drogowej.
  Tematyka prac magisterskich:
  • Zapraszam osoby zainteresowane badaniami nad diagnozą zaburzeń osobowości w oparciu o wymiary DSM-V. Na seminarium będziemy budować kwestionariusze do oceny pojedynczych cech, badanych globalnie przez kwestionariusz PID-5; por. Rowiński i wsp. (2019). Measurement of pathological personality traits according to the DSM-5: A Polish adaptation of the PID-5. Part II-empirical results. Psychiatria polska, 53(1), 23-48.).
  • Drugi obszar tematyczny to analiza uwarunkowań zachowań kierowców, szczególnie w aspekcie podejmowania ryzyka i agresji drogowej.

  dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK

  (1 miejsce miejsc na II rok) (1 miejsce na seminarium roczne III rok) (brak miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych:

  • obserwacje zachowań społecznych oraz tworzenie etogramów goryli w miejskim ogrodzie zoologicznym w Warszawie (zdalne)
  • obserwacje zachowań społecznych oraz tworzenie etogramów szympansów w miejskim ogrodzie zoologicznym w Warszawie (zdalne)
  • projekty obserwacyjne w zakresie etologii zwierząt domowych.
  • relacje człowiek - inne zwierzęta
  • psychologia sportu
  • możliwa inna tematyka prac po konsultacji

  Tematyka prac magisterskich:

  • obserwacje zachowań społecznych oraz tworzenie etogramów goryli w miejskim ogrodzie zoologicznym w Warszawie (zdalne)
  • obserwacje zachowań społecznych oraz tworzenie etogramów szympansów w miejskim ogrodzie zoologicznym w Warszawie (zdalne)
  • projekty o charakterze etologicznym w naturalnym środowisku
  • relacje człowiek - inne zwierzęta

  Inna tematyka:

  • psychologia sportu
  • możliwa inna tematyka prac po konsultacji

  dr Joanna Ulatowska

  (3 miejsca na II rok) (2 miejsca na seminarium roczne III rok) (brak miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych:

  • Tematyka prac dotyczyć będzie kłamstwa i jego wykrywania, ze szczególną uwagą skierowaną na zagadnienia dotyczące werbalnych wskaźników kłamstwa, to jest treści wypowiedzi, które mogą zdradzić kłamcę. Zainteresowani studenci będą mogli również włączać się w realizację projektów badawczych prowadzącej seminarium.
  • Wymagania wobec uczestników: zapraszam samodzielne i pracowite osoby zainteresowanie tematyką, z co najmniej bierną znajomością języka angielskiego (umożliwiającą czytanie literatury naukowej).

  Tematyka prac magisterskich:

  • Tematyka prac przygotowywanych w ramach tego seminarium obejmować będzie problematykę fałszywej pamięci, mechanizmów prowadzących do powstawania i redukowania zniekształceń pamięci, jak również problematykę oceny wiarygodności i wykrywania kłamstwa. Zainteresowani studenci będą mogli również włączać się w realizację projektów badawczych prowadzącej seminarium.
  • Wymagania wobec uczestników: zainteresowanie tematyką, co najmniej bierna znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie literatury naukowej, samodzielność i pracowitość

  dr Adrian Wójcik

  (6 miejsc na II rok) (2 miejsca na seminarium roczne III rok) (brak miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych rocznych:

  • psychologia prośrodowiskowa (conservation psychology) – subdziedzina psychologii zajmującej się promowaniem postaw i zachowań proekologicznych (!!!)
  • psychologia relacji międzygrupowych (stereotypy, uprzedzenia, etnocentryzm)
  • wpływ ideologii politycznych na rozumowanie (teorie spiskowe, motywowane poznanie społeczne)

  Prace mogą powstawać zarówno na podstawie badań własnych, jak i analiz danych zastanych – np. pochodzących z otwartych repozytoriów danych społecznych (European Social Survey, International Social Survey Programme etc.), reanaliz danych zgromadzonych podczas innych projektów badawczych etc.

  Tematyka prac rocznych magisterskich:

  • psychologia prośrodowiskowa (conservation psychology) – subdziedzina psychologii zajmującej się promowaniem postaw i zachowań proekologicznych (!!!)
  • psychologia relacji międzygrupowych (stereotypy, uprzedzenia, etnocentryzm)
  • wpływ ideologii politycznych na rozumowanie (teorie spiskowe, motywowane poznanie społeczne)

  Prace mogą powstawać zarówno na podstawie badań własnych, jak i analiz danych zastanych – np. pochodzących z otwartych repozytoriów danych społecznych (European Social Survey, International Social Survey Programme etc.), reanaliz danych zgromadzonych podczas innych projektów badawczych etc.