Wybory tutorów na rok akademicki 2018/2019


Zasady wyboru tutorów:

 1. Każdy student psychologii I oraz II roku ma obowiązek dokonać wyboru tutora w terminie do 28 czerwca 2018r.
 Wyboru należy dokonać osobiście udając się na dyżur do preferowanego opiekuna.
 2. Dla studenta I roku tutor pełni funkcje doradcze. Student I roku po dokonaniu wyboru tutora pracuje z nim przez cały następny rok akademicki.
 3. Student I roku może zmienić tutora za zgodną obecnego i nowego opiekuna w dowolnym momencie trwania roku akademickiego, ale w tym celu musi uzyskać pisemną zgodę dotychczasowego oraz nowego tutora.
 4. Student II roku dokonuje wyboru tutora, pod kierunkiem którego pisze na III roku pracę roczną w ramach seminarium rocznego.

 5. Student piszący pracę roczną empiryczną ma prawo zmienić tutora za zgodą dotychczasowego i nowego opiekuna do dnia 31.10.2018r., ale w tym celu musi uzyskać pisemną zgodę dotychczasowego oraz nowego tutora. Po tym terminie student nie może już zmienić tutora.

Zasady zaliczania seminarium rocznego:

 1. Seminarium roczne zaliczane jest indywidualnie lub w parach. Studenci pisząc pracę roczną muszą zdecydować do dnia 31.10.2018r. czy będą pisać pracę zaliczeniową indywidualnie czy w parach u wybranego tutora.
 2. Każdy student III roku musi uzyskać zaliczenie semestru zimowego seminarium rocznego oraz oceny pracy rocznej na koniec semestru letniego danego roku akademickiego.
 3. Jeśli student nie uzyska zaliczenia zimowego semestru u swojego tutora do końca trwania zajęć semestru zimowego, może jeszcze za zgodą opiekuna uzyskać zaliczenie semestru zimowego do końca zimowej sesji egzaminacyjnej. Jeśli jednak nie zaliczy semestru także i w tym terminie oznacza to brak zaliczenia całego seminarium rocznego oraz wpis warunkowy na następny rok akademicki. Student taki będzie ponownie musiał wybierać tutora pracy rocznej w trybie warunkowym na III roku studiów w semestrze letnim w terminie wskazanym osobnym komunikatem.
 4. Student piszący pracę roczną ma obowiązek złożenia gotowej pracy rocznej do sekretariatu Katedry Psychologii (pok.102) najpóźniej do dnia 18.06.2019r. do godziny 15.00 Praca składana jest w dwóch wydrukowanych dwustronnie (oszczędność papieru) egzemplarzach (dla archichum oraz tutora). Niezależnie od tego student musi wysłać ją formie pliku pdf do swojego tutora celem sprawdzenia jej w programie antyplagiatowym.
 5. W przypadku niezłożenia pracy w terminie - student otrzymuje ocenę niedostateczną z seminarium rocznego.
 6. Praca roczna musi mieć charakter empiryczny oraz spełniać formalne wymogi APA, a jej objętość nie może przekraczać 20 stron (łącznie ze stroną tytułową, streszczeniem i bibliografią).
 7. Praca sprawdzana jest pod kątem merytorycznym i formalnym i oceniana przez tutora. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej student otrzyma wpis warunkowy i będzie miał obowiązek ponownego wybierania tutora - opiekuna pracy rocznej we wskazanym terminie.
Lista osób mogących być opiekunem studenta

oraz prowadzić seminaria roczne w roku 2018


dr Bibianna Bałaj

(brak miejsc na II rok) (5 miejsc na seminarium roczne III rok)

Tematyka prac rocznych:

Orientacja czasowo-przestrzenna, procesy uwagowe, kontrola poznawcza, skaning wzrokowy, przetwarzanie percepcyjne, pamięć, wyobraźnia wizualna w kontekście zapisu i analiz ruchów oczu, interakcja wzrok-komputer.


dr hab. n.med. Sławomir Czachowski, prof. UMK

(wolne miejsca na II rok) (brak miejsc na seminarium roczne III rok)
Tematyka prac rocznych:

Tematyka związana z psychologią kliniczną a więc szeroko pojęte zaburzenia psychosomatyczne, depresja, uzależnienia, lęki, bóle przewlekłe, psychopatologia ogólna oraz wszelkie patologie niezwiązane z z zaburzeniami psychotycznymi


dr Aleksandra Cisłak

(brak miejsc na II rok) (brak miejsc na seminarium roczne III rok)

Tematyka prac rocznych:

Podczas tych zajęć dyskutowana będzie współczesna literatura z dziedziny władzy, psychologii organizacyjnej i spostrzegania społecznego, na jej podstawie zaproponowane zostaną oryginalne pytania badawcze i hipotezy. Uczestnicy seminarium będą wybierać projekty, w ramach których prowadzić będą własne badania. Badania te staną się podstawą prac rocznych, najlepsze będą mogły stać się także podstawą wspólnych publikacji naukowych.

Możliwa jest także realizacja innego tematu, wykraczającego poza zaproponowaną tematykę, leżącego w obszarze zainteresowania psychologii społecznej lub politycznej.

Tematyka i przykładowe pytania badawcze:

 • Skutki sprawowania władzy nad innymi, emocje władzy
 • Utrata władzy
 • Władza i płeć - społeczne bariery w dochodzeniu do wysokich pozycji, ocenianie kobiet i mężczyzn sprawujących władzę
 • Poczucie kontroli nad sobą i poczucie kontroli nad innymi - zróżnicowany wpływ na funkcjonowanie społeczne
 • Funkcjonowanie ludzi w organizacjach – rola przywiązania do organizacji

Podczas pierwszych spotkań omówimy problematykę władzy, kształtowania się hierarchii społecznej oraz spostrzegania społecznego, stan wiedzy z dziedziny psychologii społecznej oraz najważniejsze wątki pojawiające się w literaturze psychologicznej związanej z problematyką psychologii władzy. Postaram się pokazać Państwu problemy, wokół których toczą się współczesne badania w tej dziedzinie, także moje własne.

Porozmawiamy także o tym, jakie wymogi powinna spełniać praca roczna. W pierwszym semestrze zajmiemy się także wyborem tematów w ramach omówionych wcześniej zagadnień oraz rozpoczniemy pracę nad opracowaniem procedury prowadzonych przez Państwa badań.

W pierwszym semestrze będziemy się spotykać na seminariach, podczas których będziemy wspólnie dyskutować o problematyce Państwa prac. W drugim semestrze wspólne spotkania będą poświęcone omawianiu najnowszej literatury, a indywidualne konsultacje będą dotyczyć pracy nad konkretnymi projektami.


dr Joanna Dreszer

(wolne miejsca na II rok) (1 wolne miejsce na seminarium roczne III rok)

Tematyka prac rocznych:

 • różnice indywidualne w przetwarzaniu informacji, neuronalne korelaty
 • szczególne uzdolnienia, zdolności twórcze, osobowościowe uwarunkowania procesu twórczego,
 • anhedonia motywacyjna,
 • percepcja czasu.


dr Judyta Gulatowska

(brak miejsc na II rok) (3 wolne miejsca na seminarium roczne III rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Szeroko rozumiane zagadnienia związane z dostrzeganiem i rozumieniem komunikatów wysyłanych przez inne gatunki. Percepcja zachowań zwierząt przez ludzi. Wpływ przekonań na temat zwierząt na postawy i zachowania wobec nich. Zwierzęta w miastach: z jednej strony postawy ludzi wobec "miejskich" zwierząt z drugiej - zmiany zachowań zwierząt wynikające z ich "miejskości".
 • Badania z zakresu psychologii reklamy i marketingu - np. ankietowe, z wykorzystaniem eye-trackera

dr Małgorzata Gut

(wolne miejsca na II rok) (brak miejsc na seminarium roczne III rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Badanie behawioralnych i neuronalnych korelatów umiejętności matematycznych u dzieci i dorosłych;
 • Badanie wpływu komputerowo wspieranego treningu poznawczego na poziom podstawowych umiejętności matematycznych.

dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski

(brak miejsc na II rok) (2 wolne miejsca na seminarium roczne III rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Psychologia moralności m.in.:
  • Wpływ poczucia zagrożenia i kontroli na ocenę moralną.
  • Podejmowanie decyzji w obliczu dylematów moralnych.
  • Emocje towarzyszące decyzjom moralnym.
  • Ocena moralna czynów członków naszej grupy i obcej.
  • Uwarunkowania oceny moralnej zachowań wobec zwierząt.
 • Analityczny vs, holistyczny styl myślenia (zależność vs. niezależność od pola)
 • Inne tematy z zakresu psychologii społecznej i psychologii emocji.

dr Monika Lewandowska

(wolne miejsca na II rok) (5 wolnych miejsc na seminarium roczne III rok)

Tematyka prac rocznych:

 • percepcja czasu,
 • ośrodkowe procesy przetwarzania słuchowego,
 • zaburzenia zdolności językowych (dysleksje, afazje),
 • metody neuroobrazowania

prof. dr hab. Maria Lewicka

(brak miejsc na II rok) (brak miejsc na seminarium roczne III rok)

Tematyka prac rocznych:

Ogólny temat: psychologia miejsca, percepcja miejsc znaczących, zachowania ludzi w mieście, przywiązanie do miejsca i tożsamość lokalna, zainteresowanie lokalną historią i tego konsekwencje psychologiczne, stereotypy i uprzedzenia związane z miejscami, konflikty między miastami i sposób ich przezwyciężania, projektowanie dobrych miejsc i inne tematy związane z funkcjonowaniem człowieka w miejscu i w mieście.

Chętni studenci mogą włączyć się w realizację mojego projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Spostrzeganie miejsc jako bytów esencjalnych: Implikacje dla poczucia identyfikacji z miejscem, pamięci miejsca oraz reakcji na różnorodnośći zmianę miejsca”. Zapraszam osoby zainteresowane nowymi technologiami (rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona) do badań percepcji miejsc za pomocą tych technologii.
dr Kamila Łaszewska

(brak miejsc na II rok) (brak miejsc na seminarium roczne III rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Doświadczenia cielesne (np. obraz ciała, spostrzeganie ciała),
 • płeć,
 • sen (np. jakość snu, higiena snu),
 • światło a ludzki organizm (np. długości światła-spostrzegane jako kolory, fototerapia)dr Łukasz Miciuk

(wolne miejsca na II rok) (2 wolne miejsca na seminarium roczne III rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Osobowość człowieka w ujęciu poznawczym i społeczno-poznawczym.
 • Struktura i funkcje Ja.
 • Trafność spostrzegania własnej osoby oraz jej uwarunkowania i konsekwencje.
 • Metodologia diagnozy osobowości.

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym samodzielne studiowanie literatury naukowej (głównie najnowsze artykuły empiryczne z zakresu psychologii osobowości).
Pomocnicze: Zaangażowany udział w fakultecie "Psychologia Ja" w roku akademickim 2017/2018.


dr Katarzyna Śliwińska

(brak miejsc na II rok) (brak miejsc na seminarium roczne III rok)

Tematyka prac rocznych:

Moje zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań psychoterapeutycznych i innych form pomocy psychologicznej.

Zaproszenie do pisania prac w tym obszarze kieruję do osób zainteresowanych badaniem cech sprzyjających utrzymaniu dobrostanu psychicznego (w populacji osób zdrowych). W mojej opinii jednym z najważniejszych zadań psychologów zajmujących się pomocą psychologiczną jest umiejętność trafnego identyfikowania i wspierania skutecznego wykorzystania zasobów umożliwiających radzenie sobie z różnorodnymi doświadczanymi trudnościami.

Ponadto zapraszam do współpracy osoby zainteresowane badaniami przekonań społecznych na temat zaburzeń psychicznych, pomocy psychologicznej, w tym psychoterapii. Wydaje się, że wiedza na temat pojęć związanych z pomocą psychologiczną, jej celów i zadań jest coraz powszechniejsza lecz wciąż niewystarczająca. Badania w tym obszarze mogą przyczynić się do popularyzacji rzetelnej wiedzy w tym zakresie.


dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK

(brak miejsc na II rok) (1 wolne miejsce na seminarium roczne III rok)

Tematyka prac rocznych:

Najchętniej proponuję współpracę w zakresie zagadnień psychologii porównawczej ze szczególnym uwzględnieniem:

 • kompetencji numerycznych (zwłaszcza szacowania)
 • pamięci prospektywnej i retrospektywnej
 • pamięci epizodycznej
 • mentalnych podróży w czasie,
 • zachowań prospołecznych, kooperacji
 • procesów uczenia się,

a także w zakresie etologii ze szczególnym uwzględnieniem:

 • zachowań pokarmowych,
 • migracyjnych,
 • interakcji społecznych
 • komunikacji
 • zachowań rozrodczych

Możliwa inna tematyka prac po konsultacji.

Badania mogą być prowadzone na Homo sapiens sapiens,


dr Adrian Wójcik

(brak miejsc na II rok) (2 wolne miejsca na seminarium roczne III rok)

Tematyka prac rocznych:

W roku 2018/19 z chęcią poprowadzę prace z szeroko rozumianej psychologii społecznej, w tym zwłaszcza dotyczące:

 • psychologii prośrodowiskowej (conservation psychology) – subdziedziny psychologii zajmującej się promowaniem postaw i zachowań proekologicznych (!!!)
 • psychologii relacji międzygrupowych (stereotypy, uprzedzenia, etnocentryzm)
 • wpływu ideologii politycznych na rozumowanie (teorie spiskowe, motywowane poznanie społeczne)

Prace roczne mogą powstawać zarówno na podstawie badań własnych, jak i analiz danych zastanych – np. pochodzących z otwartych repozytoriów danych społecznych (European Social Survey, International Social Survey Programme etc.), reanaliz danych zgromadzonych podczas innych projektów badawczych etc.

Poza napisaniem pracy rocznej będzie można:

 • dowiedzieć się czegoś ciekawego o nowszych badaniach psychologii społecznej/prośrodowiskowej
 • nauczyć się stosowania trochę bardziej zaawansowanych modeli statystycznych w praktyce (dla chętnych)
 • zdobyć praktyczną wiedzę o istniejących zasobach sieciowych dotyczących danych społecznych (archiwa: European Social Survey, European Values Study, International Social Survey Programme etc.).