Zmarł prof. Gałkowski

  04.08.2020   admin


Z wielkim żalem przekazujemy wiadomość, że 29 lipca nad ranem odszedł
Profesor Tadeusz Gałkowski.

#

Psychologia kliniczna na Wydziale Psychologii obejmowała również psychologię rehabilitacyjną. Dziedzina ta, funkcjonująca najpierw pod nazwą psychologii defektologicznej, została zainicjowana na warszawskim Wydziale w latach 80. przez prof. Gałkowskiego (ur. 1936). Gałkowski doktoryzował się w 1969 r. na UJ, na podstawie pracy z zakresu psychologii defektologicznej – badania w tej dziedzinie zainicjowała na UJ jego promotorka Lidia Geppert.Od 1978 r. aż do emerytury związany był z UW. Jest autorem pierwszej monografii na temat autyzmu dziecięcego [Gałkowski 1980], był twórcą i redaktorem naczelnym czasopisma „Dziecko autystyczne”. Drugą dziedziną zainteresowań Gałkowskiego były dzieci głuche i niedosłyszące (powołał do życia Polski Komitet Audiofonologii, stworzył i redagował czasopismo „Biuletyn Audiofonologii”,obecnie „Audiofonologia”), opublikował kilka książek na ten temat [Gałkowski 1973; Gałkowski, Kaiser-Grodecka, Smoleńska1988]. Zainteresowania naukowe łączył z dydaktyką i działalnością praktyczną. Prowadził wykłady, seminaria i ćwiczenia z problematyki pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w 1984 r. powołał do życia Podyplomowe Studium Szkolnej Psychologii Defektologicznej. Gałkowski wypromował wielu magistrów i doktorów, którzy kontynuują jego dzieło na Wydziale Psychologii.

Tadeusz Gałkowski był konsultantem w resortach Edukacji, Zdrowia oraz w organizacjach pozarządowych. Współpracował z placówkami badawczymi USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. W latach 1982-91 był członkiem Europejskiej Rady Regionalnej Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego. Był współautorem Karty Praw Osób z Autyzmem, z inicjatywy dr Pata Matthewsa, Prezesa Światowej Organizacji Autyzmu, opublikowanej w 2012 r.

Był założycielem i prezesem Zarządu Głównego Krajowego Towarzystwa Autyzmu oraz patronem naukowym i przewodniczącym Polskiego Komitetu Audiofonologii. Współpracował z Narodowym Instytutem Zdrowia i Badań Medycznych (INSERM) we Francji oraz z Ośrodkiem Badań Głuchych w Wielkiej Brytanii.

Przez kilkadziesiąt lat, do przejścia na emeryturę, związany był z naszym Wydziałem, gdzie pełnił m.in. funkcję prodziekana. Utworzył Katedrę Rehabilitacji i zapoczątkował wiele działań naukowych i dydaktycznych, które kontynuowały kolejne pokolenia pracowników Katedry (dziś Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji).