A*tystki w trasie

Wystawa kobiet i dziewczyn w spektrum

  23.03.2024   admin


#


A*tystki w trasie – wystawa kobiet i dziewczyn w spektrum [PL+PJM]


Otwarcie: 6.04.2024, godz. 17.00

Gdzie: Galeria Epizod, Instytut Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 39, Toruń

Dostępność: Wernisaż tłumaczony na polski język migowy. Do budynku Instytutu Psychologii prowadzi podjazd. Drzwi wejściowe do budynku otwierają się na zewnątrz i mają szerokość 2 x 90 cm. Wystawa znajduje się na parterze, w windzie i na 1. piętrze. Drzwi windy o szerokości 90 cm. Przestrzeń manewrowa w windzie o wymiarach 137 cm x 152 cm. Winda posiada oznaczenia w Braille’u oraz sygnalizację głosową. Uwaga! W windzie znajduje się instalacja nieprzyjazna sensorycznie dla osób wrażliwych na dźwięk i światło.

Wystawa czynna do 31.05.20204.

Zwiedzanie: poniedziałek–sobota, 9.00–19.00

Wstęp wolny.
Kim są a*tystki? Czy to artystki? Istoty o wielkiej wrażliwości, którą chowają głęboko w swoich wnętrzach? Czy zwykłe autystyczne dziewczyny? Czy ich (super)moce pochodzą z gwiazd? Jakie to moce? Z jednej strony – kreatywne, twórcze, a z drugiej – potrzebne w codziennym życiu. Niektóre ich cechy wydają się dość niezwykłe, jak niebotyczna wytrwałość (przydatna do realizowania pasji, często żmudnych i czasochłonnych), umiejętność zapamiętywania obszernej bazy informacji, tworzenia własnych systemów znaków, gibkość umysłu.

Z kolei niektóre ich zachowania – jak podejmowanie kontaktów z ludźmi, patrzenie innym w oczy, poruszanie się po świecie emocji i niepisanych zasad – to niby nic takiego. Jednak dla dziewczyn i kobiet w spektrum to często wypracowywane latami triki, kamuflaż, dzięki któremu wtapiają się w otaczający, neurotypowy świat. I choć może się wydawać, że nic je to nie kosztuje, dopasowywanie się do świata wymaga niewyobrażalnego wysiłku. Więc być może czasem nie warto tego robić, by świat stał się bardziej różnorodny, a dzięki temu ciekawszy.


A*tystki w drodze to druga odsłona wystawy kobiet i dziewczyn w spektrum. Pierwsza miała miejsce w 2023 roku w Galerii Labirynt jako podsumowanie projektu Magdaleny Szubielskiej zrealizowanego w ramach stypendium Prezydenta Miasta Lublin. W ramach projektu odbył się cykl spotkań samorzeczniczych, podczas których uczestniczki szukały pozytywnych stron autystycznego doświadczenia. Duża część prac prezentowanych na wystawie to efekty projektu. Niektóre realizacje zostały wyciągnięte z szuflad i domowych archiwów. Prezentacja w Toruniu jest uzupełniona o nowe prace oraz została wpisana w przestrzeń Instytutu Psychologii UMK w Toruniu. Do grupy lubelskich a*tystek dołączyła ponadto studentka z Torunia. Wszystkim pracom towarzyszą teksty, w których każda z uczestniczek wystawy odsłania rąbka tajemnicy dotyczącej tego, jak to jest być a*tystką.
A*tystki: Anna Bigos, Nina Bułtowicz, Malwina Derengowska, Paulina Garbiec, Kamilla Jabłońska, Dorota Mościbrodzka, Magdalena Szubielska

Kuratorki: Agata Sztorc-Gromaszek, Magdalena Szubielska

Koordynatorki: Joanna Dreszer, Katarzyna Łyszkowska, Aleksandra Sojak-Borodo

Identyfikacja wizualna: Emilia Lipa

Tłumaczenia: Ewelina Choma, Volodymyr Dyshlevuk, Katarzyna Kaczor, Krystian Kamiński, Ewelina Lachowska, Lena Łaś, Wioletta Stępniak, Arleta Tokarska, Sofiia Kadian, Sonia Katarzyna Borysiak. Tłumaczenia na język angielski zostały zrealizowane przez studentki Katedry Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod kierunkiem Krystiana Kamińskiego.Organizatorzy: Galeria Epizod*

*Wydział Sztuk Pięknych UMK, Instytut Psychologii UMK, Katedra Kognitywistyki UMK


Organizacje partnerskie: Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego RemedisPRO, Galeria Labirynt, Stowarzyszenie “Otwieracz”, Fundacja Toruńskiej Psychologii, Katedra Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Agencja Nieruchomości METROHOUSE, Toruńskie Apartamenty.


Wystawa jest współfinansowana z projektu BITSCOPE.


Wystawa organizowana jako wydarzenie towarzyszące 11 Międzynarodowej Wystawie Rysunku Studenckiego RYSOWAĆ TERAZ oraz impreza w ramach Światowego Miesiąca Autyzmu.


Zaproszenie w wersji z językiem migowym
A*tists on the Road – Exhibition of works created by women and girls on the spectrum

Opening: 6/04/2024, 5:00 p.m.

Where: Epizod Gallery, Institute of Psychology of Nicolaus Copernicus University in Toruń, ul. Gagarina 39, Toruń

Accessibility: The building of the Institute of Psychology of Nicolaus Copernicus University in Toruń is accessible via the ramp. The entrance door to the building opens outwards and is 2 x 90 cm wide. The exhibition takes place on the ground floor, in the lift and on the 1st floor. The lift doors are 90 cm wide. The manoeuvring space in the lift measures 137 cm x 152 cm. The lift has signage in Braille and voice signalling. Please note that the installation in the lift is sensory-unfriendly for people sensitive to sound and light. Exhibition opening interpreted into Polish sign language.

Exhibition on display: until 31/05/20204.

Visiting hours: Monday–Saturday, 9:00 a.m.–7:00 p.m.

Free admission.
Who are a*tists? Are they artists? Beings of great sensitivity that they hide deep inside? Or ordinary autistic girls? Do their (super)powers come from the stars? What kind of powers are they? On the one hand – creative, imaginative, and on the other – needed in everyday life. Some of their qualities seem quite remarkable, such as skyrocketing perseverance (useful for pursuing passions, often tedious and time-consuming), the ability to memorise a vast database of information, to create their own sign systems, and a limber mind.

In contrast, some of their behaviours – such as engaging with people, looking others in the eye, navigating emotions and unwritten rules – are seemingly nothing. But as for girls and women on the spectrum, they are often tricks developed over years, a camouflage by which they blend into the surrounding neurotypical world. And while it may seem to cost them nothing, fitting into the world requires unimaginable effort. So perhaps sometimes it is not worth it to make the world more diverse, and therefore more interesting.

A*tists on the Road is a second edition of an exhibition prepared by women and girls on the spectrum. The first one was organised in 2023 at Galeria Labirynt as a summary of Magdalena Szubielska’s project carried out under the grant of the Mayor of the City of Lublin. As a part of the project, a series of self-advocatory meetings was held, during which the participating women were looking for some positive aspects of autistic experience. A major part of works presented at the exhibition is an effect of this project. Some of them were taken out of drawers or home archives. The exhibition in Toruń is supplemented with new works, and it has been accustomed to the space of the Institute of Psychology of Nicolaus Copernicus University in Toruń. Moreover, a student from Toruń joined the group of a*tists from Lublin. All of the works are supported by texts, in which every participant of the exhibition lifts the veil of secrecy and tells what it is like to be an a*tist.


A*tists: Anna Bigos, Nina Bułtowicz, Malwina Derengowska, Paulina Garbiec, Kamilla Jabłońska, Dorota Mościbrodzka, Magdalena Szubielska

Curators: Agata Sztorc-Gromaszek, Magdalena Szubielska

Coordinators: Joanna Dreszer, Katarzyna Łyszkowska, Aleksandra Sojak-Borodo

Visual identification: Emilia Lipa

Translations: Ewelina Choma, Volodymyr Dyshlevuk, Katarzyna Kaczor, Krystian Kamiński, Ewelina Lachowska, Lena Łaś, Wioletta Stępniak, Arleta Tokarska, Sofiia Kadian, Sonia Katarzyna Borysiak. Translation into English was made by the students of the Department of Applied Linguistics of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin under supervision of Krystian Kamiński.


Organisers: Epizod Gallery*.

*Faculty of Fine Arts of Nicolaus Copernicus University in Toruń, Institute of Psychology of Nicolaus Copernicus University in Toruń, Department of Cognitive and Comparative Psychology of Nicolaus Copernicus University in Toruń


Partner organisations: RemedisPRO Psychotherapy and Personal Development Centre, METROHOUSE Real Estate Agency, Toruń Apartments, Department of Applied Linguistics of Maria Curie-Skłodowska University, Galeria Labirynt, Otwieracz, Toruń Psychology Foundation.


The exhibition is co-financed by the BITSCOPE project.


Exhibition organised as a side event of 11th International Exhibition of Student Drawings DRAW NOW and as an event within the World Autism Month.
А*тистки у турі – виставка жінок та дівчат у спектрі аутизму

Відкриття: 6 квітня 2024р., 17:00

Де: Інститут психології Університету Миколи Коперника, вул. Гагаріна 39, Торунь

Доступність: До будівлі Інституту веде під’їзд. Вхідні двері в будівлю відкриваються назовні і мають ширину 2 х 90 см. Експозиція розташована на нижньому (0) поверсі, в ліфті та на першому (1) поверсі. Ширина дверей ліфту 90 см. Маневрене місце в ліфті має розміри 137 см х 152 см. На ліфті є таблички шрифтом Брайля та голосові сигнали. Увага! У ліфті є сенсорна установка, несприятлива для людей, чутливих до звуку та світла.

Вернісаж з перекладом на польську жестову мову.

Виставка відкрита до 31 травня 2024 року.

Екскурсії: понеділок - субота, з 09:00 до 19:00.

Вхід вільний
Хто такі а*тистки? Може, вони артистки? Істоти з високою вразливістю, котру вони ховають глибоко всередині себе? Або ж вони звичайні аутистичні дівчата? Чи їхні (супер)сили походять від зірок? І що це за сили? З одного боку – творчі, креативні, а з другого – необхідні у щоденному житті. Деякі їхні риси здаються справді незвичайними, наприклад, неабияка витривалість (котра допомагає реалізувати свої захоплення, нерідко марудні), вміння запам’ятовувати велику кількість інформації, творення власних знакових систем, гнучкість розуму.


Натомість деяка їхня поведінка, як-от нав’язування контактів із людьми, споглядання іншим в очі, орієнтування у світі емоцій та неписаних правил, здається нічим не особливою. Але для дівчат і жінок у спектрі часто за ними стоять перевірені роками трюки, камуфляж, завдяки якому вони зливаються з нейротиповим оточенням. Хоча може здаватися, що це їм завиграшки, але підлаштування під світ вимагає чималих зусиль. Тому може іноді не варто цього робити, аби світ ставав більш розмаїтим, а завдяки цьому й цікавішим.


А*тистки у турі - це друга виставка жінок і дівчат у спектрі аутизму. Перша відбулася у 2023 році в Galeria Labirynt як підсумок проекту Магдалени Шубельської, яка була проведена в рамках стипендії мера Любліна. У рамках проєкту було проведено серію зустрічей «самозахисту», під час яких учасники шукали позитивні сторони свого аутистичного досвіду. Значна частина робіт, представлених на виставці, є наслідками проєкту. Частину робіт є з домашніх архівів. Презентація в Торуні доповнена новими роботами та включена до простору Інституту психології Університету Миколи Коперника в Торуні. До групи а*тисток із Любліна долучилася також студентка з Торуня. Усі роботи супроводжуються текстами, в яких кожна з учасниць виставки відкриває проблиск таємниці того, як це – бути а*тисткою.

А*тистки: Анна Бігос, Ніна Бултович, Мальвіна Деренговська, Пауліна Гарбєц, Камілла Яблонська, Дорота Мосцібродзка, Магдалена Шубельська

Кураторки: Агата Шторц-Громашек, Магдалена Шубельська

Координаторки: Йоанна Дрешер, Катажина Уишковська, Александра Сояк-Бородо

Візуальна ідентифікація: Емілія Ліпа

Переклади: Евеліна Хома, Володимир Дишлевук, Катажина Качор, Крістіан Каміньскі, Евеліна Лаховська, Лена Уащ, Віолетта Степняк, Арлета Токарська. Переклади на англійську зробили студенти кафедри прикладної лінгвістики Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні під керівництвом Крістіана Камінського.

Організатори: Galeria Epizod, Факультет образотворчих мистецтв Університету Миколи Коперника, Інститут психології Університету Миколи Коперника, Кафедра когнітивних наук Університету Миколи Коперника


Партнерські організації: Центр психотерапії та особистісного розвитку RemedisPRO, Агентство нерухомості METROHOUSE, Toruńskie apartamenty, Кафедра прикладної лінгвістики Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Galeria Labirynt, Асоціація «Otwieracz», Психологічна Фундація міста Торуня


Співфінансування: BITSCOPE


Виставка організована як супутній захід 11-ї Міжнародної студентської виставки малюнків DRAW NOW та захід у рамках Всесвітнього місяця аутизму.