Ogólnopolski konkurs na mural!

Konkurs na mural o tematyce psychologicznej

  10.11.2021   admin


KONKURS NA MURAL PSYCHOLOGICZNY

Powoli dobiega końca budowa siedziby Instytutu Psychologii UMK. Czas na wzbogacenie przestrzeni przylegającej do budynku. Zwłaszcza, że mur oporowy znajdujący się na terenie przynależnym IP aż prosi się o opowiedzenie ciekawej historii. Oczywiście historii o psychologii jako takiej.

Dlatego ogłaszamy Ogólnopolski konkurs dla artystów i studentów sztuk pięknych. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.REGULAMIN KONKURSU OTWARTEGO DLA ARTYSTÓW I STUDENTÓW SZTUK PIĘKNYCH NA MURAL ARTYSTYCZNY O TEMATYCE PSYCHOLOGICZNEJ


I. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Instytut Psychologii Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ,
ul. Gagarina 39, 87-100, Toruń.


II. Opis przedmiotu konkursu:

Przedmiot i cel konkursu:
Przedmiotem konkursu jest projekt muralu wraz z kosztorysem wykonawczym i harmonogramem robót. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego, który zostanie zrealizowany na ścianie muru oporowego, przy siedzibie Instytutu Psychologii UMK ul. Gagarina 39 w Toruniu od strony elewacji zachodniej.

Tematyka muralu:
Mural swoją treścią ma nawiązywać do tematyki jaką zajmuje się szeroko rozumiana psychologia.
Proponowane tematy działań artystycznych powinny uwzględniać:
a) człowieka jako element środowiska miejskiego oraz naturalnego
b) ewolucyjny aspekt psychologii i fakt, że psychologia nie zajmuje się tylko człowiekiem, ale i zachowaniem oraz umysłami innych zwierząt niż ludzie.
c) biologiczny aspekt psychiki związany z działaniem mózgu i układu nerwowego.

Tematyka nie powinna zawierać, żadnych portretów znanych psychologów i badaczy, w tym nie powinna odwoływać się do psychoanalizy. Mural nie powinien zawierać elementów anatomicznych (jak np. mózg czy neurony), a koncertować się na aktach i zachowaniu oraz interakcji ze środowiskiem.

Dobór środków wyrazu jest dowolny.

Lokalizacja muralu: ściana oporowa od strony elewacji zachodniej budynku,), o wysokości 2,67 m oraz długości ok 42 m

Technika muralu: wielkoformatowa grafika wykonana na bazie farb dostosowanych do malarstwa na elewacji budynku lub murach


III. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty..
2. Uczestnikiem konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które są artystami lub studiują na kierunku malarskim w Akademiach lub Wydziałach Sztuk Pięknych.
3. Organizator oraz powołani przez Organizatora członkowie Jury i ich najbliższe rodziny nie mogą brać udziału w konkursie ani pomagać uczestnikom.
4. Wszyscy uczestnicy otrzymują taki sam pakiet materiałów informacyjnych.
5. Zgłoszenie projektu jest bezpłatne.
6. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu więcej niż jeden projekt, w tym przypadku każdy projekt powinien być dostarczony w osobnej kopercie.
7. Projekty powinny być przedłożone na papierze lub folii na 2 planszach w formacie A3 oraz w formie elektronicznej na nośniku CD lub pamięci zewnętrznej USB w plikach w jednym z następujących formatów graficznych: TIFF/JPEG/GIF/PNG/PDF o minimalnej rozdzielczości 2000 x 3000 px. Projekt powinien się składać z dwóch części: wizualizacji muralu w skali 1:75 oraz zwymiarowanego schematu kompozycyjnego malowidła. Do projektu należy załączyć kosztorys jego realizacji. Dodatkowo, w zamkniętej kopercie, opatrzonej własnym kodem 6-cyfrowym należy załączyć Kartę zgłoszenia (zob. załącznik nr 2). Na kopercie należy umieścić nagłówek: Konkurs na projekt muralu psychologicznego. Koperty z Kartą zgłoszenia będą otwierane po rozstrzygnięciu konkursu.
8. Dla zachowania anonimowości i obiektywizmu podczas głosowania projekty nie mogą zawierać informacji o autorze.
9. Konkurs jest prowadzony w języku polskim. Zgłoszenia przyjmowane są w języku polskim. Dokumenty zgłoszone w innym języku powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na j. polski, poświadczone za zgodność z oryginałem.
10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz w przypadku wygranej, na podanie imienia i nazwiska do wiadomości publicznej.


IV. Termin i miejsce nadsyłania prac:
1. Prace konkursowe wraz z kosztorysem i harmonogramem realizacji projektu oraz z dokładnie i czytelnie wypełnioną Kartą zgłoszenia (zob. załącznik nr 2) należy dostarczyć listownie, kurierem lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2022 r. pod adresem:
Instytut Psychologii, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, ul. Jurija Gagarina 39, 87-100, Toruń. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia projektów zgłaszanych na konkurs powstałe podczas doręczania przez pocztę lub kuriera.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub kuriera listów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu organizatora lub przez/do organizatora w związku z konkursem.
3. Zgłoszone prace konkursowe nie są odsyłane uczestnikom.


V. Sposób oceniania prac konkursowych:
1. Nadesłane prace będą kwalifikowane pod względem formalnym oraz oceniane pod kątem walorów artystycznych, z zachowaniem anonimowości, przez Jury. Jury zostanie powołane przez Organizatora do oceny prac i wyłonienia zwycięskiego projektu.
2. Decyzja Jury będzie ostateczna i niepodważalna. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięskiego projektu.


VI. Nagroda:
W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda pieniężna w wysokości 5000,-PLN brutto. Zwycięski, nagrodzony projekt zyskuje prawo do realizacji, której finansowanie zapewnia Organizator. Koszt realizacji nie powinien przekroczyć wartości nagrody.


VII. Sposób podania wyników konkursu do publicznej wiadomości:
Wynik konkursu zostanie ogłoszony na oficjalnej stronie internetowej Instytutu Psychologii UMK psychologia.umk.pl. Laureat konkursu zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach pocztą elektroniczną.


VIII. Postanowienia dotyczące przeniesienia własności projektu oraz autorskich praw majątkowych do wybranej pracy konkursowej:
1. Uczestnik, zgłaszając pracę na konkurs, jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o posiadaniu wyłącznych autorskich praw majątkowych do pracy, zawartego w Karcie zgłoszenia.
2. Nagrodzona praca przechodzi na własność Organizatora, z chwilą przyjęcia nagrody przez uczestnika konkursu.
3. Z laureatem nagrodzonej pracy Organizator podpisze umowę o przeniesieniu własności projektu muralu oraz o przejściu autorskich praw majątkowych do projektu. Przyznana nagroda stanowi wynagrodzenie za przeniesienie własności i nabycie autorskich praw majątkowych do muralu.


IX. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:
1. Gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa.
2. Gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełni warunków regulaminu.
3. Niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.


X. Postanowienia końcowe:
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację prac we wszelkiego rodzaju mediach.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych
w regulaminie.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego projektu, jedynie po konsultacji z autorem, w celu ostatecznego przystosowania go do realizacji.
5. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu.
6. Koszty realizacji projektu pokrywa Organizator.


XI. Kontakt:
Instytut Psychologii

ul. Jurija Gagarina 39, 87-100, Toruń
tel. 691 744 832, 514 943 298
psychologia@umk.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

#

#