Wybory tutorów na rok akademicki 2021/2022


Zasady wyboru tutorów:

Dla obecnego roku I:

 1. Każdy student psychologii I roku ma obowiązek dokonać wyboru tutora w terminie do 9 lipca 2021r.
 Wyboru można dokonać przez konsultacje podczas wirtualnych dyżurów wykładowców na platformie TEAMS (grupa dyżury), w tym specjalnych dyżurów między godziną 12.00 a 14.00 w dniach 30 czerwca - 1 lipca.
 2. Dla studenta I roku tutor pełni funkcje doradcze. Student I roku po dokonaniu wyboru tutora pracuje z nim przez cały następny rok akademicki.
 3. Student I roku może zmienić tutora za zgodną obecnego i nowego opiekuna w dowolnym momencie trwania roku akademickiego, ale w tym celu musi uzyskać pisemną zgodę dotychczasowego oraz nowego tutora.

Dla obecnego roku II

 1. Każdy student psychologii II roku ma obowiązek dokonać wyboru tutora w terminie do 9 lipca 2021r.
 Wyboru można dokonać przez konsultacje podczas wirtualnych dyżurów wykładowców na platformie TEAMS (grupa dyżury), w tym specjalnych dyżurów między godziną 12.00 a 14.00 w dniach 30 czerwca - 1 lipca.
 2. Student II roku dokonuje wyboru tutora, pod kierunkiem którego pisze na III roku pracę roczną w ramach seminarium rocznego.

 3. Student piszący pracę roczną empiryczną ma prawo zmienić tutora za zgodą dotychczasowego i nowego opiekuna do dnia 29.10.2021r., ale w tym celu musi uzyskać pisemną zgodę dotychczasowego oraz nowego tutora. Po tym terminie student nie może już zmienić tutora.

Zasady zaliczania seminarium rocznego:

 1. Seminarium roczne zaliczane jest wyłącznie indywidualnie.
 2. Każdy student III roku musi uzyskać zaliczenie semestru zimowego seminarium rocznego oraz oceny pracy rocznej na koniec semestru letniego danego roku akademickiego.
 3. Jeśli student nie uzyska zaliczenia zimowego semestru u swojego tutora do końca trwania zajęć semestru zimowego, może jeszcze za zgodą opiekuna uzyskać zaliczenie semestru zimowego do końca zimowej sesji egzaminacyjnej. Jeśli jednak nie zaliczy semestru także i w tym terminie oznacza to brak zaliczenia całego seminarium rocznego oraz wpis warunkowy na następny rok akademicki. Student taki będzie ponownie musiał wybierać tutora pracy rocznej w trybie warunkowym na III roku studiów w semestrze letnim w terminie wskazanym osobnym komunikatem.
 4. Student piszący pracę roczną ma obowiązek złożenia gotowej w postaci dokumentu pdf na adres psychologia (at) umk.pl najpóźniej do dnia 15.06.2022r. do godziny 23.59.
 5. W przypadku niezłożenia pracy w terminie (czyli 15.06.2022) - student otrzymuje ocenę niedostateczną z seminarium rocznego.
 6. Praca roczna musi mieć charakter empiryczny oraz spełniać formalne wymogi APA, a jej objętość nie może przekraczać 20 stron (łącznie ze stroną tytułową, streszczeniem i bibliografią).
 7. Praca sprawdzana jest pod kątem merytorycznym i formalnym i oceniana przez Tutora oraz Recenzenta. Ocena stanowi średnią obydwu ocen. Recenzenta pracy ustala Tutor. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej student otrzyma wpis warunkowy i będzie miał obowiązek ponownego wybierania tutora - opiekuna pracy rocznej we wskazanym kolejnym terminie.

Dla obecnego roku III:

 1. Każdy student psychologii III roku ma obowiązek dokonać wyboru tutora w terminie do 9 lipca 2021r.
 Wyboru można dokonać przez konsultacje podczas wirtualnych dyżurów wykładowców na platformie TEAMS (grupa dyżury), w tym specjalnych dyżurów między godziną 12.00 a 14.00 w dniach 30 czerwca - 1 lipca.
 2. Student III roku dokonuje wyboru Tutora - Promotora pracy magisterskiej, pod kierunkiem którego pisze pracę magisterską w ramach dwuletniego seminarium magisterskiego.

 3. Tutora - Promotora pracy magisterskiej wybiera się na okres dwóch lat.
 4. Student piszący pracę magisterską ma prawo zmienić Tutora za zgodą dotychczasowego i nowego opiekuna w czasie pierwszego roku seminarium magisterskiego. W tym celu musi uzyskać pisemną zgodę dotychczasowego oraz nowego Tutora.

Zasady zaliczania seminarium magisterskiego 2021/2023:

 1. Seminarium magisterskie zaliczane jest indywidualnie.
 2. Każdy student IV i V roku musi uzyskać zaliczenie każdego semestru dwuletniego seminarium magisterskiego (łącznie 4 zaliczenia). Czwarte zaliczenie jest oceną końcową jaką student otrzymuje z seminarium magisterskiego.
 3. Brak zaliczenia któregoś z semestrów skutkuje wpisem warunkowym lub powtarzaniem roku w przypadku V roku studiów.
 4. Ocena pracy magisterskiej jest dokonywana przez Tutora-Promotora pracy magisterskiej oraz Recenzenta. Obydwie oceny trafiają do protokołu podczas egzaminu magisterskiego. Ostateczna ocena na dyplomie jest średnią ważoną ze: średniej ze studiów, pracy magisterskiej oraz egzaminu magisterskiego.
 5. Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej upływa 16 września (po upływie terminu następuje skreślenie z listy studentów).
 6. Zgodnie z § 59 p.1, 2 Regulaminu Studiów UMK nie można powtarzać roku z powodu niezłożenia pracy dyplomowej przekroczenie w/w terminu powoduje skreślenie z listy studentów.
 7. Studenci mają prawo do złożenia podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej o 2 miesiące. Podanie musi być zaopiniowane przez promotora pracy. Podania można składać wyłącznie do dnia 16 września! Wzór podania. Przed złożenim pracy magisterskiej należy zapoznać się z Procedurą Ukończenia Studiów.
 8. Praca magisterska z psychologii musi mieć charakter empiryczny oraz spełniać formalne wymogi APA, a jej objętość nie może przekraczać 60 stron (łącznie ze stroną tytułową, streszczeniem i bibliografią).

Lista osób mogących być opiekunem studenta
prowadzić seminaria roczne oraz seminaria magisterskie w roku 2021/2022/2023


dr Bibianna Bałaj

(6 wolnych miejsc na II) (2 wolne miejsca na seminarium roczne III rok) (5 miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Wyobraźnia (LAN: looking at nothing),
 • orientacja czasowo-przestrzenna, kontrola poznawcza,
 • skaning wzrokowy,
 • przetwarzanie percepcyjne,
 • pamięć,
 • wyobraźnia wizualna w kontekście zapisu i analiz ruchów oczu,
 • interakcja wzrok-komputer.

Tematyka prac magisterskich:

 • Wyobraźnia (LAN: looking at nothing),
 • wyobraźnia wizualna w kontekście zapisu i analiz ruchów oczu,
 • wyobraźnia wzrokowo-przestrzenna,
 • wyobraźnia motoryczna.
 • badania z wykorzystaniem eyetrackingu, rzeczywistości wirtualnej i realnych obiektów.

dr hab. n.med. Sławomir Czachowski, prof. UMK

(2 wolne miejsca na II rok) (2 wolne miejsca na seminarium roczne III rok)(0 wolnych miejsc na seminarium magisterskie IV rok)
Tematyka prac rocznych:

Tematyka prac rocznych:

• zaburzenia funkcjonalne (psychosomatyczne) np. bóle, zmęczenie, bezsenności

• psychopatologia ogólna (objawy niezwiązane z psychozami)

• dysfunkcje somatyczne procesów kognitywnych

Tematyka prac magisterskich:

• zaburzenia funkcjonalne (psychosomatyczne)

• łagodne zaburzenia depresyjne i lękowe

• zaburzenia behawioralne (np. nadużywanie Internetu)

• zaburzenia percepcji własnego ciała i inne dysfunkcje somatyczne procesów kognitywnych


dr Joanna Dreszer

(4 wolne miejsca na II rok) (2 wolne miejsca na seminarium roczne III rok) (0 wolnych miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:
 • różnice indywidualne w przetwarzaniu informacji,
 • neuronalne korelaty szczególnych uzdolnień,
 • psychologia sztuki,
 • osobowościowe uwarunkowania procesu twórczego,
 • percepcja czasu.

Tematyka prac magisterskich:

  • spontaniczne poznanie (np. marzenia na jawie, błądzenie myślami; metody pomiaru, neuronalne korelaty spontanicznego poznania),
  • wpływ pandemii na funkcjonowanie poznawcze (np. na pamięć roboczą, orientację temporalną),
  • status socjoekonomiczny jako czynnik chroniący przed negatywnymi wpływami izolacji podczas pandemii,
  • neuronalne korelaty doświadczenia estetycznego, psychologia sztuki,
  • pobudliwości psychicznej, wysoka wrażliwość a rodzaje wyobraźni.  mgr Michał Główczewski

  (1 wolne miejsce na II rok) (1 wolne miejsce na seminarium roczne III rok)

  Tematyka prac rocznych:

  • alokacja zasobów i sprawiedliwy podział dóbr (sprawiedliwość dystrybutywna)
  • sprawiedliwość proceduralna i jej związki z postrzeganą legitymizacją różnych instytucji (sądy, policja, organizacje)
  • wiara w sprawiedliwy świat
  • tożsamość grupowa i różne formy identyfikacji z grupą

  dr Judyta Gulatowska

  (4 wolne miejsca na II rok) (0 wolnych miejsc na seminarium roczne III rok)(0 wolnych miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych:

  • Szeroko rozumiane zagadnienia związane z dostrzeganiem i rozumieniem komunikatów wysyłanych przez inne gatunki. Percepcja zachowań zwierząt przez ludzi, czynniki mogące wpływać na interpretację zachowań. Wpływ przekonań na temat zwierząt na postawy i zachowania wobec nich. Zwierzęta w miastach: z jednej strony postawy ludzi wobec "miejskich" zwierząt z drugiej - zmiany zachowań zwierząt wynikające z ich "miejskości".
  • Forma a skuteczność komunikatów 'pro-zwierzęcych'(np. zachęcających ludzi do adopcji zwierząt, do wspierania schronisk, do konieczności objęcia jakiegoś gatunku ochroną itp.)
  • Badania z zakresu psychologii reklamy i marketingu - np. ankietowe, z wykorzystaniem eye-trackera
  • Kapitał kulturowy: jak mierzyć - dopracowywanie narzędzia, związek kapitału kulturowego z różnymi wyznacznikami funkcjonowania (np. zdrowiem, rozwojem zawodowym, rozwojem i osiągnięciami dzieci itp.)

  Tematyka prac magisterskich:

  • Szeroko rozumiane zagadnienia związane z dostrzeganiem i rozumieniem komunikatów wysyłanych przez inne gatunki. Percepcja zachowań zwierząt przez ludzi, czynniki mogące wpływać na interpretację zachowań. Wpływ przekonań na temat zwierząt na postawy i zachowania wobec nich. Zwierzęta w miastach: z jednej strony postawy ludzi wobec "miejskich" zwierząt z drugiej - zmiany zachowań zwierząt wynikające z ich "miejskości".
  • Forma a skuteczność komunikatów 'pro-zwierzęcych'(np. zachęcających ludzi do adopcji zwierząt, do wspierania schronisk, do konieczności objęcia jakiegoś gatunku ochroną itp.)
  • Badania z zakresu psychologii reklamy i marketingu - np. ankietowe, z wykorzystaniem eye-trackera
  • Kapitał kulturowy: jak mierzyć - dopracowywanie narzędzia, związek kapitału kulturowego z różnymi wyznacznikami funkcjonowania (np. zdrowiem, rozwojem zawodowym, rozwojem i osiągnięciami dzieci itp.)

  dr Małgorzata Gut

  (2 wolne miejsca na II rok)(2 wolne miejsca na seminarium roczne)(4 wolne miejsca na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych:

  • Studenci mogą liczyć na możliwość włączania się w aktualnie realizowane projekty naukowe. Tematyka projektów badawczych koncentruje się na badaniu umiejętności matematycznych u dzieci i dorosłych oraz ich korelatów - głównie na projekcie realizowanym w ramach grantu NCN "Kompleksowe badanie neuronalnego podłoża trudności w nauce matematyki oraz zmian behawioralnych i neuroplastycznych wywołanych treningiem zależności liczbowo przestrzennej"
  • Planowana jest współpraca z zespołem realizującym badania nad poznaniem matematycznym u innych gatunków.

  Tematyka prac magisterskich:

  • Studenci mogą liczyć na możliwość włączania się w aktualnie realizowane projekty naukowe. Tematyka projektów badawczych koncentruje się na badaniu umiejętności matematycznych u dzieci i dorosłych oraz ich korelatów - głównie na projekcie realizowanym w ramach grantu NCN "Kompleksowe badanie neuronalnego podłoża trudności w nauce matematyki oraz zmian behawioralnych i neuroplastycznych wywołanych treningiem zależności liczbowo przestrzennej"
  • Planowana jest współpraca z zespołem realizującym badania nad poznaniem matematycznym u innych gatunków.

  dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski

  (0 wolnych miejsc na II rok) (0 wolnych miejsc na seminarium roczne III rok) (0 wolnych miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych:

  Tematy:

  • Podejmowanie decyzji w obliczu dylematów moralnych.
  • Emocje w procesie oceny moralnej.
  • Ocena moralna czynów członków naszej grupy i obcej.
  • Uwarunkowania postaw i oceny moralnej zachowań wobec zwierząt.
  • Rola emocji wstrętu dla kształtowania się postaw i poglądów.
  • Uwarunkowania różnic ideologicznych.
  • Uwarunkowania asymetrii reakcji empatycznej i zachowań pomocowych wobec członków grupy własnej i obcej.

  Możliwa jest także realizacja innego tematu, wykraczającego poza zaproponowaną tematykę, leżącego w obszarze zainteresowania psychologii społecznej, politycznej lub psychologii emocji.

  W ramach pracy empirycznej możliwe jest przeprowadzenie badań replikacyjnych (replikacja częściowa)

  Tematyka prac magisterskich:

  • Podejmowanie decyzji w obliczu dylematów moralnych.
  • Emocje w procesie oceny moralnej.
  • Ocena moralna czynów członków naszej grupy i obcej.
  • Uwarunkowania postaw i oceny moralnej zachowań wobec zwierząt.
  • Rola emocji wstrętu dla kształtowania się postaw i poglądów.
  • Uwarunkowania różnic ideologicznych.
  • Uwarunkowania asymetrii reakcji empatycznej i zachowań pomocowych wobec członków grupy własnej i obcej.

  Możliwa jest także realizacja innego tematu, wykraczającego poza zaproponowaną tematykę, leżącego w obszarze zainteresowania psychologii społecznej, politycznej lub psychologii emocji.

  Studenci będą namawiani do tego aby planowali i przeprowadzali badania stosując metodę eksperymentu psychologicznego, choć nie jest nie jest kryterium obowiązkowe.


  dr Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska

  (0 miejsc na II rok) (0 miejsc na seminarium roczne III rok) (0 miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych:

  • tematy ogólne z zakresu psychologii społecznej,
  • prace z psychologii moralności, np. różnice między kobietami a mężczyznami w zakresie kodów moralnych, ocena moralna postaw wobec zwierząt
  • narcyzm i jego korelaty
  • możliwa inna tematyka prac po konsultacji. Dotychczas prowadzone prace: związki romantyczne, zazdrość, zachowania wyborcze.

  Tematyka prac magisterskich:

  • tematy ogólne z zakresu psychologii społecznej,
  • prace z psychologii moralności, np. różnice między kobietami a mężczyznami w zakresie kodów moralnych, ocena moralna postaw wobec zwierząt
  • narcyzm i jego korelaty
  • możliwa inna tematyka prac po konsultacji. Dotychczas prowadzone prace: związki romantyczne, zazdrość, zachowania wyborcze.

  dr Monika Lewandowska

  (5 wolnych miejsca na II rok) (0 wolnych miejsc na seminarium roczne III rok) (6 wolne miejsce na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych:

  • Behawioralne i neuronalne korelaty percepcji czasu; poznawcza psychologia muzyki (behawioralne korelaty muzyki, wpływ muzyki na funkcjonowanie poznawcze), relacje między muzyką a emocjami, doświadczenia emocjonalne w muzyce, pamięć emocjonalna muzyki, preferencje muzyczne, muzyka a płeć)
  • Możliwa inna tematyka prac po konsultacji.

  Tematyka prac magisterskich:

  • Behawioralne i neuronalne korelaty percepcji czasu; poznawcza psychologia muzyki (behawioralne korelaty muzyki, wpływ muzyki na funkcjonowanie poznawcze), relacje między muzyką a emocjami, doświadczenia emocjonalne w muzyce, pamięć emocjonalna muzyki, preferencje muzyczne, muzyka a płeć)
  • Możliwa inna tematyka prac po konsultacji.

  prof. dr hab. Maria Lewicka

  (6 wolnych miejsc na II rok) (3 wolne miejsca na seminarium roczne III rok) (0 wolnych miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych:

  • Ogólny temat: psychologia miejsca, percepcja miejsc znaczących, hipoteza biofilii, a stosunek do natury i projektowania w oparciu o wzory biofiliczne, zachowania ludzi w mieście, przywiązanie do miejsca i tożsamość lokalna, zainteresowanie lokalną historią i tego konsekwencje psychologiczne, stereotypy i uprzedzenia związane z miejscami, konflikty między miastami i sposób ich przezwyciężania, reakcje na zamiany miejsca, projektowanie dobrych miejsc i inne tematy związane z funkcjonowaniem człowieka w miejscu i w mieście.
  • Chętni studenci mogą włączyć się w realizację projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Spostrzeganie miejsc jako bytów esencjalnych: Implikacje dla poczucia identyfikacji z miejscem, pamięci miejsca oraz reakcji na różnorodność i zmianę miejsca”. Mile widziane osoby zainteresowane nowymi technologiami (rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona) do badań percepcji miejsc za pomocą tych technologii.

  Tematyka prac magisterskich:

  • Ogólny temat: psychologia miejsca, percepcja miejsc znaczących, hipoteza biofilii, a stosunek do natury i projektowania w oparciu o wzory biofiliczne, zachowania ludzi w mieście, przywiązanie do miejsca i tożsamość lokalna, zainteresowanie lokalną historią i tego konsekwencje psychologiczne, stereotypy i uprzedzenia związane z miejscami, konflikty między miastami i sposób ich przezwyciężania, reakcje na zamiany miejsca, projektowanie dobrych miejsc i inne tematy związane z funkcjonowaniem człowieka w miejscu i w mieście.
  • Chętni studenci mogą włączyć się w realizację projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Spostrzeganie miejsc jako bytów esencjalnych: Implikacje dla poczucia identyfikacji z miejscem, pamięci miejsca oraz reakcji na różnorodność i zmianę miejsca”. Mile widziane osoby zainteresowane nowymi technologiami (rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona) do badań percepcji miejsc za pomocą tych technologii.
  dr Kamila Łaszewska

  (4 wolne miejsca na II rok) (1 wolne miejsce na seminarium roczne III rok)(0 wolnych miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych:

  • problematyka światłoterapii w leczeniu zaburzeń sezonowej choroby afektywnej, zaburzeń nastroju, problemów ze snem
  • problematyka jakości snu osób z różnych populacji. Obserwuje się postępujące zmiany w wadze przypisywanej wypoczynkowi nocnemu, ale i dziennemu, a co za tym idzie i z jego jakością. Określenie charakteru tych zmian stanowi ważny krok w kierunku popularyzacji rzetelnej wiedzy z zakresu dbania o sen
  • problematyka świadomości ciała, obraz ciała (body image), Ja cielesnego, itp. Uwzględnienie konstruktu ciała, w ramach holistycznego podejście do człowieka

  Tematyka prac magisterskich:

  • problematyka skuteczności światłoterapii w leczeniu zaburzeń sezonowej choroby afektywnej, zaburzeń nastroju, problemów ze snem

  dr Łukasz Miciuk

  (5 wolnych miejsc na II rok) (1 wolne miejsca na seminarium roczne III rok)(0 wolne miejsca na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych:

  • psychologia sztuki, zwłaszcza osobowościowe podstawy zachowań twórczych
  • pozytywna psychologia społeczna (związek funkcjonowania społecznego z dobrostanem psychologicznym, orientacją pozytywną, prężnością ego)
  • kiedy cechy osobowości nie wystarczają, by zrozumieć człowieka? trafność przyrostowa (w zestawieniu z cechami) różnych zmiennych psychologicznych w predykcji zachowania

  Tematyka prac magisterskich:

  • psychologia osobowości, szczególnie struktura i funkcje Ja w ujęciu poznawczym
  • poznanie społeczne i trafność spostrzegania własnego Ja
  • zagadnienia na styku psychologii pozytywnej i osobowości, np. znaczenie samowiedzy dla samoregulacji i dobrostanu psychologicznego

  dr hab. Rafał Milner, prof. UMK

  (5 wolnych miejsc na II rok) (2 wolne miejsca na seminarium roczne III rok)(0 wolnych miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych:

  • procesy poznawcze, emocje, stres a przetwarzanie informacji słuchowej
  • procesy poznawcze/emocjonalne osób z zaburzeniami słuchu (np. dzieci z centralnymi zaburzeniami słuchu, osób cierpiących na chroniczne szumy uszne)
  • funkcjonowanie poznawcze, emocje, stres a stan różnego typu parametrów psychofizjologicznych (czas reakcji, zmienność rytmu serca, temperatura ciała, oporność galwaniczna skóry, napięcie mięśniowe i inne).

  Tematyka prac magisterskich:

  • procesy poznawcze, emocje, stres a przetwarzanie informacji słuchowej
  • procesy poznawcze/emocjonalne osób z zaburzeniami słuchu (np. dzieci z centralnymi zaburzeniami słuchu, osób cierpiących na chroniczne szumy uszne)
  • funkcjonowanie poznawcze, emocje, stres a stan różnego typu parametrów psychofizjologicznych (czas reakcji, zmienność rytmu serca, temperatura ciała, oporność galwaniczna skóry, napięcie mięśniowe i inne)
  • zaburzenia koncentracji uwagi (np. zespół nadpobudliwości psychoruchowej, ADHD) oraz specyficzne trudności w uczeniu
  • percepcja bólu i zaburzenia związane z jego odczuwaniem
  • neuromarkery – elektrofizjologiczne (EEG) korelaty różnego typu zaburzeń funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego;
  • przetwarzanie poznawcze, emocje, stres a aktywność bioelektryczna mózgu (EEG);
  • biofeedback – ocena efektywności treningów z wykorzystaniem np. neurofeedbacku, HRV biofeedbacku, biofeedbacku różnych innych modalności na funkcjonowanie osób zdrowych lub z różnych grup klinicznych
  • neuromedytacja – wykorzystanie biofeedbacku/neurofeedbacku w poprawie efektywności osiągania określonych stanów mentalnych

  mgr Natalia Pawlaczyk

  (6 wolnych miejsc na II rok) (2 wolne miejsca na seminarium roczne III rok)
  Tematyka prac rocznych:
  • funkcjonowanie poznawcze w zdrowym starzeniu się;
  • funkcjonowanie poznawcze w przebiegu łagodnych zaburzeń poznawczych;
  • uwarunkowania poznawcze i psychologiczne subiektywnych skarg poznawczych;
  • poszukiwanie wskaźników funkcjonowania poznawczego w sposobie poruszania się

  mgr Ewa Ratajczak

  (5 wolnych miejsc na II rok) (2 wolne miejsca na seminarium roczne III rok)
  Tematyka prac rocznych:

  Proponowana tematyka obejmuje prace z zakresu psychofizjologii oraz neuroobrazowania techniką EEG ze szczególnym uwzględnieniem tematów takich jak:

  • fizjologiczne podłoże stresu, emocji, nastroju lub zaburzeń psychologicznych (np. lęku, depresji)
  • neuroobrazowanie procesów poznawczych
  • (neuro)fizjologiczne podłoże różnic indywidualnych
  • fizjologia kłamstwa
  • (neuro)fizjologia procesów twórczych
  • Możliwe prowadzenie prostych badań własnych lub praca na zebranych danych z projektu "BrainHeart" (dostępne dane kwestionariuszowe, fizjologiczne, EEG).
  • Możliwa inna tematyka prac po konsultacji.

  mgr Julia Sikorska

  (3 wolne miejsca na II rok) (2 wolne miejsca na seminarium roczne - III rok)

  Tematyka prac rocznych:

  Proponowana tematyka obejmuje prace z zakresu psychologii ewolucyjnej, psychologii porównawczej, ekologii behawioralnej, prymatologii oraz etologii ze szczególnym uwzględnieniem tematów takich jak:

  • szowinizm gatunkowy;
  • stereotypy (przekonania) i uprzedzenia (postawy) wobec zwierząt innych niż ludzie;
  • stereotypy (przekonania) i uprzedzenia (postawy) wobec wegetarian i wegan;
  • obserwacje i etogramy zachowań szympansów zwyczajnych (Pan troglodytes) żyjących w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie (zdalnie, przez kamery);
  • zdolności poznawcze ptaków (ang. avian cognition);
  • funkcjonowanie dzikich zwierząt w miastach (ang. urban wildlife).

  Prace z tematyki psychologii klinicznej, m.in.:

  • psychoseksuologia, np. satysfakcja seksualna kobiet i mężczyzn, uzależnienie od cyberseksu, seksualność a zaburzenia psychiczne.
  • badania rozwoju i zaburzeń Ja cielesnego (obraz ciała);
  • problematyka odwrócenia ról w rodzinie (parentyfikacja);
  • mity na temat psychoterapii.


  dr Katarzyna Śliwińska

  (2 wolne miejsca na II rok) (0 wolnych miejsc na seminarium roczne III rok)(0 wolnych miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych:

  • Zapraszam osoby zainteresowane obszarem psychologii związanym z szeroko rozumianą profilaktyką zdrowia psychicznego (psychologią zdrowia). Jedną z ważnych kompetencji psychologa jest z jednej strony umiejętność identyfikowania zagrożeń zdrowia psychicznego, a z drugiej strony zasobów umożliwiających radzenie sobie z różnorodnymi doświadczanymi trudnościami.
  • Drugim obszarem badawczym są zagadnienia związane z odbiorem społecznym różnych form pomocy psychologicznej i samych psychologów (wiedza na temat oddziaływań psychologicznych, wizerunek psychologa, stereotypy związane z naszym zawodem). Wiedza na temat tych pojęć jest wciąż niewystarczająca a badania w tym obszarze mogą przyczynić się do popularyzacji rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

  Uwagi: badania będą prowadzone w populacji osób zdrowych.

  Tematyka prac magisterskich:

  • Zapraszam osoby zainteresowane zagadnieniami z obszaru psychologii klinicznej i psychoterapii. Do szczególnie interesujących mnie obszarów badawczych należy identyfikacja czynników ryzyka wystąpienia zaburzeń psychicznych (patomechanizmy), czynników chroniących (salutomechanizmy) .

  dr hab. Adam Tarnowski, prof. UMK

  (6 wolnych miejsc na II rok) (0 wolnych miejsc na seminarium roczne III rok) (0 wolnych miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych:

  • Zapraszam osoby zainteresowane badaniami nad diagnozą zaburzeń osobowości w oparciu o wymiary DSM-V. Na seminarium będziemy budować kwestionariusze do oceny pojedynczych cech, badanych globalnie przez kwestionariusz PID-5; por. Rowiński i wsp. (2019). Measurement of pathological personality traits according to the DSM-5: A Polish adaptation of the PID-5. Part II-empirical results. Psychiatria polska, 53(1), 23-48.).
  • Drugi obszar tematyczny to analiza uwarunkowań zachowań kierowców, szczególnie w aspekcie podejmowania ryzyka i agresji drogowej.
  Tematyka prac magisterskich:
  • Zapraszam osoby zainteresowane badaniami nad diagnozą zaburzeń osobowości w oparciu o wymiary DSM-V. Na seminarium będziemy budować kwestionariusze do oceny pojedynczych cech, badanych globalnie przez kwestionariusz PID-5; por. Rowiński i wsp. (2019). Measurement of pathological personality traits according to the DSM-5: A Polish adaptation of the PID-5. Part II-empirical results. Psychiatria polska, 53(1), 23-48.).
  • Drugi obszar tematyczny to analiza uwarunkowań zachowań kierowców, szczególnie w aspekcie podejmowania ryzyka i agresji drogowej.

  dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK

  (3 wolne miejsca na II rok) (2 wolne miejsca na seminarium roczne III rok) (0 wolnych miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych:

  • obserwacje zachowań społecznych oraz tworzenie etogramów goryli w miejskim ogrodzie zoologicznym w Warszawie (zdalne)
  • obserwacje zachowań społecznych oraz tworzenie etogramów szympansów w miejskim ogrodzie zoologicznym w Warszawie (zdalne)
  • projekty obserwacyjne w zakresie etologii psów lub kotów
  • relacje człowiek - inne zwierzęta
  • psychologia sportu
  • możliwa inna tematyka prac po konsultacji

  Tematyka prac magisterskich:

  • obserwacje zachowań społecznych oraz tworzenie etogramów goryli w miejskim ogrodzie zoologicznym w Warszawie (zdalne)
  • obserwacje zachowań społecznych oraz tworzenie etogramów szympansów w miejskim ogrodzie zoologicznym w Warszawie (zdalne)
  • zachowania prospołeczne u psów
  • kompetencje numeryczne u ryb
  • zachowania społeczne koni
  • relacje człowiek - inne zwierzęta

  Inna tematyka:

  • psychologia sportu
  • możliwa inna tematyka prac po konsultacji

  dr Joanna Ulatowska

  (3 wolne miejsca na II rok) (0 wolnych miejsc na seminarium roczne III rok) (1 wolne miejsce na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych:

  • Tematyka prac będzie dotyczyć zagadnień z obszaru psychologii poznawczej oraz zastosowań psychologii w pracy wymiaru sprawiedliwości. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia dotyczące wpływu czynników poznawczych na ocenę wiarygodności świadków, skuteczność wykrywania kłamstwa, formowanie się fałszywych wspomnień i pamięć świadków. Zainteresowani studenci będą mogli również włączać się w realizację projektów badawczych prowadzącej seminarium.
  • Wymagania wobec uczestników: zainteresowanie tematyką, co najmniej bierna znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie literatury naukowej, samodzielność i pracowitość.

  Tematyka prac magisterskich:

  • Tematyka prac przygotowywanych w ramach tego seminarium obejmować będzie problematykę fałszywej pamięci, mechanizmów prowadzących do powstawania i redukowania zniekształceń pamięci, jak również problematykę oceny wiarygodności i wykrywania kłamstwa. Zainteresowani studenci będą mogli również włączać się w realizację projektów badawczych prowadzącej seminarium.
  • Wymagania wobec uczestników: zainteresowanie tematyką, co najmniej bierna znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie literatury naukowej, samodzielność i pracowitość

  dr Adrian Wójcik

  (6 wolnych miejsc na II rok) (0 wolnych miejsc na seminarium roczne III rok)(0 wolnych miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

  Tematyka prac rocznych rocznych:

  • psychologia prośrodowiskowa (conservation psychology) – subdziedzina psychologii zajmującej się promowaniem postaw i zachowań proekologicznych (!!!)
  • psychologia relacji międzygrupowych (stereotypy, uprzedzenia, etnocentryzm)
  • wpływ ideologii politycznych na rozumowanie (teorie spiskowe, motywowane poznanie społeczne)

  Prace mogą powstawać zarówno na podstawie badań własnych, jak i analiz danych zastanych – np. pochodzących z otwartych repozytoriów danych społecznych (European Social Survey, International Social Survey Programme etc.), reanaliz danych zgromadzonych podczas innych projektów badawczych etc.

  Tematyka prac rocznych magisterskich:

  • psychologia prośrodowiskowa (conservation psychology) – subdziedzina psychologii zajmującej się promowaniem postaw i zachowań proekologicznych (!!!)
  • psychologia relacji międzygrupowych (stereotypy, uprzedzenia, etnocentryzm)
  • wpływ ideologii politycznych na rozumowanie (teorie spiskowe, motywowane poznanie społeczne)

  Prace mogą powstawać zarówno na podstawie badań własnych, jak i analiz danych zastanych – np. pochodzących z otwartych repozytoriów danych społecznych (European Social Survey, International Social Survey Programme etc.), reanaliz danych zgromadzonych podczas innych projektów badawczych etc.