Wybory tutorów na rok akademicki 2020/2021


Zasady wyboru tutorów:

Dla obecnego roku I:

 1. Każdy student psychologii I roku ma obowiązek dokonać wyboru tutora w terminie do 10 lipca 2020r.
 Wyboru należy dokonać przez konsultacje podczas wirtualnych dyżurów wykładowców na platformie TEAMS w dniach 29 czerwca - 3 lipca.
 2. Dla studenta I roku tutor pełni funkcje doradcze. Student I roku po dokonaniu wyboru tutora pracuje z nim przez cały następny rok akademicki.
 3. Student I roku może zmienić tutora za zgodną obecnego i nowego opiekuna w dowolnym momencie trwania roku akademickiego, ale w tym celu musi uzyskać pisemną zgodę dotychczasowego oraz nowego tutora.

Dla obecnego roku II

 1. Każdy student psychologii II roku ma obowiązek dokonać wyboru tutora w terminie do 10 lipca 2020r.
 Wyboru należy dokonać przez konsultacje podczas wirtualnych dyżurów wykładowców na platformie TEAMS w dniach 29 czerwca - 3 lipca.
 2. Student II roku dokonuje wyboru tutora, pod kierunkiem którego pisze na III roku pracę roczną w ramach seminarium rocznego.

 3. Student piszący pracę roczną empiryczną ma prawo zmienić tutora za zgodą dotychczasowego i nowego opiekuna do dnia 31.10.2020r., ale w tym celu musi uzyskać pisemną zgodę dotychczasowego oraz nowego tutora. Po tym terminie student nie może już zmienić tutora.

Zasady zaliczania seminarium rocznego:

 1. Seminarium roczne zaliczane jest indywidualnie lub w parach. Studenci pisząc pracę roczną muszą zdecydować do dnia 31.10.2020r. czy będą pisać pracę zaliczeniową indywidualnie czy w parach u wybranego tutora.
 2. Każdy student III roku musi uzyskać zaliczenie semestru zimowego seminarium rocznego oraz oceny pracy rocznej na koniec semestru letniego danego roku akademickiego.
 3. Jeśli student nie uzyska zaliczenia zimowego semestru u swojego tutora do końca trwania zajęć semestru zimowego, może jeszcze za zgodą opiekuna uzyskać zaliczenie semestru zimowego do końca zimowej sesji egzaminacyjnej. Jeśli jednak nie zaliczy semestru także i w tym terminie oznacza to brak zaliczenia całego seminarium rocznego oraz wpis warunkowy na następny rok akademicki. Student taki będzie ponownie musiał wybierać tutora pracy rocznej w trybie warunkowym na III roku studiów w semestrze letnim w terminie wskazanym osobnym komunikatem.
 4. Student piszący pracę roczną ma obowiązek złożenia gotowej pracy rocznej do sekretariatu Katedry Psychologii (pok.102) najpóźniej do dnia 15.06.2021r. do godziny 15.00. Praca składana jest w dwóch wydrukowanych egzemplarzach (dla tutora oraz recenzenta). Niezależnie od tego student musi wysłać ją formie pliku pdf do swojego tutora celem sprawdzenia jej w programie antyplagiatowym.
 5. W przypadku niezłożenia pracy w terminie - student otrzymuje ocenę niedostateczną z seminarium rocznego.
 6. Praca roczna musi mieć charakter empiryczny oraz spełniać formalne wymogi APA, a jej objętość nie może przekraczać 20 stron (łącznie ze stroną tytułową, streszczeniem i bibliografią).
 7. Praca sprawdzana jest pod kątem merytorycznym i formalnym i oceniana przez Tutora oraz Recenzenta. Ocena stanowi średnią obydwu ocen. Recenzenta pracy ustala Tutor. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej student otrzyma wpis warunkowy i będzie miał obowiązek ponownego wybierania tutora - opiekuna pracy rocznej we wskazanym kolejnym terminie.

Dla obecnego roku III:

 1. Każdy student psychologii III roku ma obowiązek dokonać wyboru tutora w terminie do 10 lipca 2020r.
 Wyboru należy dokonać przez konsultacje podczas wirtualnych dyżurów wykładowców na platformie TEAMS w dniach 29 czerwca - 3 lipca.
 2. Student III roku dokonuje wyboru Tutora - Promotora pracy magisterskiej, pod kierunkiem którego pisze pracę magisterską w ramach dwuletniego seminarium magisterskiego.

 3. Tutora - Promotora pracy magisterskiej wybiera się na okres dwóch lat.
 4. Student piszący pracę magisterską ma prawo zmienić Tutora za zgodą dotychczasowego i nowego opiekuna w czasie pierwszego roku seminarium magisterskiego. W tym celu musi uzyskać pisemną zgodę dotychczasowego oraz nowego Tutora.

Zasady zaliczania seminarium magisterskiego 2020/2022:

 1. Seminarium magisterskie zaliczane jest indywidualnie.
 2. Każdy student IV i V roku musi uzyskać zaliczenie każdego semestru dwuletniego seminarium magisterskiego (łącznie 4 zaliczenia). Czwarte zaliczenie jest oceną końcową jaką student otrzymuje z seminarium magisterskiego.
 3. Brak zaliczenia któregoś z semestrów skutkuje wpisem warunkowym lub powtarzaniem roku w przypadku V roku studiów.
 4. Ocena pracy magisterskiej jest dokonywana przez Tutora-Promotora pracy magisterskiej oraz Recenzenta. Obydwie oceny trafiają do protokołu podczas egzaminu magisterskiego. Ostateczna ocena na dyplomie jest średnią ważoną ze: średniej ze studiów, pracy magisterskiej oraz egzaminu magisterskiego.
 5. Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej upływa 20 września 2022 roku (po upływie terminu następuje skreślenie z listy studentów).
 6. Zgodnie z § 59 p.1, 2 Regulaminu Studiów UMK nie można powtarzać roku z powodu niezłożenia pracy dyplomowej przekroczenie w/w terminu powoduje skreślenie z listy studentów.
 7. Studenci mają prawo do złożenia podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące. Podanie musi być zaopiniowane przez promotora pracy. Podania można składać wyłącznie do dnia 20 września! Wzór podania. Przed złożenim pracy magisterskiej należy zapoznać się z Procedurą Ukończenia Studiów.
 8. Praca magisterska z psychologii musi mieć charakter empiryczny oraz spełniać formalne wymogi APA, a jej objętość nie może przekraczać 60 stron (łącznie ze stroną tytułową, streszczeniem i bibliografią).

Lista osób mogących być opiekunem studenta
prowadzić seminaria roczne oraz seminaria magisterskie w roku 2020


dr Bibianna Bałaj

(6 wolnych miejsc na II) (3 wolne miejsca na seminarium roczne III rok) (brak wolnych miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Wyobraźnia (LAN: looking at nothing),
 • orientacja czasowo-przestrzenna, kontrola poznawcza,
 • skaning wzrokowy,
 • przetwarzanie percepcyjne,
 • pamięć,
 • wyobraźnia wizualna w kontekście zapisu i analiz ruchów oczu,
 • interakcja wzrok-komputer.

Tematyka prac magisterskich:

 • Wyobraźnia (LAN: looking at nothing),
 • wyobraźnia wizualna w kontekście zapisu i analiz ruchów oczu,
 • wyobraźnia wzrokowo-przestrzenna,
 • wyobraźnia motoryczna.
 • badania z wykorzystaniem eyetrackingu, rzeczywistości wirtualnej i realnych obiektów.

dr hab. n.med. Sławomir Czachowski, prof. UMK

(4 wolne miejsca na II rok) (1 wolne miejsca na seminarium roczne III rok)
Tematyka prac rocznych:

Tematyka związana z psychologią kliniczną a więc szeroko pojęte zaburzenia psychosomatyczne, depresja, uzależnienia, lęki, bóle przewlekłe, psychopatologia ogólna oraz wszelkie patologie niezwiązane z z zaburzeniami psychotycznymi


dr Joanna Dreszer

(6 wolnych miejsca na II rok) (brak wolnych miejsc na seminarium roczne III rok) (1 wolne miejsce na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

 • różnice indywidualne w przetwarzaniu informacji,
 • neuronalne korelaty szczególne uzdolnienia,
 • zdolności twórcze,
 • osobowościowe uwarunkowania procesu twórczego,
 • percepcja czasu.

Tematyka prac magisterskich:

 • spontaniczne poznanie (np. marzenia na jawie, błądzenie myślami):
 • funkcje, z wiązki z pamięcią roboczą i błędami poznawczymi,
 • metody pomiaru, neuronalne korelaty spontanicznego poznania,
 • różnice indywidualne,
 • pobudliwości psychiczne a rodzaje wyobraźni.


dr Judyta Gulatowska

(brak wolnych miejsca na II rok) (3 wolne miejsca na seminarium roczne III rok)(2 wolne miejsca na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Szeroko rozumiane zagadnienia związane z dostrzeganiem i rozumieniem komunikatów wysyłanych przez inne gatunki. Percepcja zachowań zwierząt przez ludzi, czynniki mogące wpływać na interpretację zachowań. Wpływ przekonań na temat zwierząt na postawy i zachowania wobec nich. Zwierzęta w miastach: z jednej strony postawy ludzi wobec "miejskich" zwierząt z drugiej - zmiany zachowań zwierząt wynikające z ich "miejskości".
 • Forma a skuteczność komunikatów 'pro-zwierzęcych'(np. zachęcających ludzi do adopcji zwierząt, do wspierania schronisk, do konieczności objęcia jakiegoś gatunku ochroną itp.)
 • Badania z zakresu psychologii reklamy i marketingu - np. ankietowe, z wykorzystaniem eye-trackera
 • Kapitał kulturowy: jak mierzyć - dopracowywanie narzędzia, związek kapitału kulturowego z różnymi wyznacznikami funkcjonowania (np. zdrowiem, rozwojem zawodowym, rozwojem i osiągnięciami dzieci itp.)

Tematyka prac magisterskich:

 • Szeroko rozumiane zagadnienia związane z dostrzeganiem i rozumieniem komunikatów wysyłanych przez inne gatunki. Percepcja zachowań zwierząt przez ludzi, czynniki mogące wpływać na interpretację zachowań. Wpływ przekonań na temat zwierząt na postawy i zachowania wobec nich. Zwierzęta w miastach: z jednej strony postawy ludzi wobec "miejskich" zwierząt z drugiej - zmiany zachowań zwierząt wynikające z ich "miejskości".
 • Forma a skuteczność komunikatów 'pro-zwierzęcych'(np. zachęcających ludzi do adopcji zwierząt, do wspierania schronisk, do konieczności objęcia jakiegoś gatunku ochroną itp.)
 • Badania z zakresu psychologii reklamy i marketingu - np. ankietowe, z wykorzystaniem eye-trackera
 • Kapitał kulturowy: jak mierzyć - dopracowywanie narzędzia, związek kapitału kulturowego z różnymi wyznacznikami funkcjonowania (np. zdrowiem, rozwojem zawodowym, rozwojem i osiągnięciami dzieci itp.)

dr Małgorzata Gut

(5 wolnych miejsc na II rok)(nie prowadzi prac rocznych)(5 wolnych miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac magisterskich:

 • Studenci mogą liczyć na możliwość włączania się w aktualnie realizowane projekty naukowe. Tematyka projektów badawczych koncentruje się na badaniu umiejętności matematycznych u dzieci i dorosłych oraz ich korelatów - głównie na projekcie realizowanym w ramach grantu NCN "Kompleksowe badanie neuronalnego podłoża trudności w nauce matematyki oraz zmian behawioralnych i neuroplastycznych wywołanych treningiem zależności liczbowo przestrzennej"
 • Planowana jest współpraca z zespołem realizującym badania nad poznaniem matematycznym u innych gatunków.

dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski

(brak wolnych miejsc na II rok) (brak wolnych miejsc na seminarium roczne III rok) (brak wolnych miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

Tematy:

 • Wpływ poczucia zagrożenia na ocenę moralną.
 • Podejmowanie decyzji w obliczu dylematów moralnych.
 • Emocje w procesie oceny moralnej.
 • Ocena moralna czynów członków naszej grupy i obcej.
 • Uwarunkowania postaw i oceny moralnej zachowań wobec zwierząt.
 • Rola emocji wstrętu dla kształtowania się postaw i poglądów.
 • Uwarunkowania różnic ideologicznych.

Możliwa jest także realizacja innego tematu, wykraczającego poza zaproponowaną tematykę, leżącego w obszarze zainteresowania psychologii społecznej, politycznej lub psychologii emocji.

W ramach pracy empirycznej możliwe jest przeprowadzenie badań replikacyjnych (replikacja częściowa)

Tematyka prac magisterskich:

 • Wpływ poczucia zagrożenia na ocenę moralną.
 • Podejmowanie decyzji w obliczu dylematów moralnych.
 • Emocje w procesie oceny moralnej.
 • Ocena moralna czynów członków naszej grupy i obcej.
 • Uwarunkowania postaw i oceny moralnej zachowań wobec zwierząt.
 • Rola emocji wstrętu dla kształtowania się postaw i poglądów.
 • Uwarunkowania różnic ideologicznych.

Możliwa jest także realizacja innego tematu, wykraczającego poza zaproponowaną tematykę, leżącego w obszarze zainteresowania psychologii społecznej, politycznej lub psychologii emocji.

Studenci będą namawiani do tego aby planowali i przeprowadzali badania stosując metodę eksperymentu psychologicznego, choć nie jest nie jest kryterium obowiązkowe.


mgr Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska

(brak wolnych miejsc na II rok) (brak wolnych miejsc na seminarium roczne III rok)

Tematyka prac rocznych:

 • tematy z zakresu psychologii emocji (np. regulacja emocji)
 • prace z psychologii moralności, np. różnice między kobietami a mężczyznami w zakresie kodów moralnych
 • możliwa inna tematyka prac po konsultacji

dr Monika Lewandowska

(6 wolnych miejsca na II rok) (3 wolne miejsca na seminarium roczne III rok) (1 wolne miejsce na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Behawioralne i neuronalne korelaty percepcji czasu; poznawcza psychologia muzyki (behawioralne korelaty muzyki, wpływ muzyki na funkcjonowanie poznawcze), relacje między muzyką a emocjami, doświadczenia emocjonalne w muzyce, pamięć emocjonalna muzyki, preferencje muzyczne, muzyka a płeć)
 • Możliwa inna tematyka prac po konsultacji.

Tematyka prac magisterskich:

 • Behawioralne i neuronalne korelaty percepcji czasu; poznawcza psychologia muzyki (behawioralne korelaty muzyki, wpływ muzyki na funkcjonowanie poznawcze), relacje między muzyką a emocjami, doświadczenia emocjonalne w muzyce, pamięć emocjonalna muzyki, preferencje muzyczne, muzyka a płeć)
 • Możliwa inna tematyka prac po konsultacji.

prof. dr hab. Maria Lewicka

(6 wolnych miejsc na II rok) (2 wolne miejscna seminarium roczne III rok) (brak wolnych miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Ogólny temat: psychologia miejsca, percepcja miejsc znaczących, hipoteza biofilii, a stosunek do natury i projektowania w oparciu o wzory biofiliczne, zachowania ludzi w mieście, przywiązanie do miejsca i tożsamość lokalna, zainteresowanie lokalną historią i tego konsekwencje psychologiczne, stereotypy i uprzedzenia związane z miejscami, konflikty między miastami i sposób ich przezwyciężania, reakcje na zamiany miejsca, projektowanie dobrych miejsc i inne tematy związane z funkcjonowaniem człowieka w miejscu i w mieście.
 • Chętni studenci mogą włączyć się w realizację projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Spostrzeganie miejsc jako bytów esencjalnych: Implikacje dla poczucia identyfikacji z miejscem, pamięci miejsca oraz reakcji na różnorodność i zmianę miejsca”. Mile widziane osoby zainteresowane nowymi technologiami (rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona) do badań percepcji miejsc za pomocą tych technologii.

Tematyka prac magisterskich:

 • Ogólny temat: psychologia miejsca, percepcja miejsc znaczących, hipoteza biofilii, a stosunek do natury i projektowania w oparciu o wzory biofiliczne, zachowania ludzi w mieście, przywiązanie do miejsca i tożsamość lokalna, zainteresowanie lokalną historią i tego konsekwencje psychologiczne, stereotypy i uprzedzenia związane z miejscami, konflikty między miastami i sposób ich przezwyciężania, reakcje na zamiany miejsca, projektowanie dobrych miejsc i inne tematy związane z funkcjonowaniem człowieka w miejscu i w mieście.
 • Chętni studenci mogą włączyć się w realizację projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Spostrzeganie miejsc jako bytów esencjalnych: Implikacje dla poczucia identyfikacji z miejscem, pamięci miejsca oraz reakcji na różnorodność i zmianę miejsca”. Mile widziane osoby zainteresowane nowymi technologiami (rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona) do badań percepcji miejsc za pomocą tych technologii.
dr Kamila Łaszewska

(6 wolnych miejsc na II rok) (brak wolnych miejsc na seminarium roczne III rok)(brak wolnych miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

 • problematyka jakości snu osób z różnych populacji. Obserwuje się postępujące zmiany w wadze przypisywanej wypoczynkowi nocnemu, ale i dziennemu, a co za tym idzie i z jego jakością. Określenie charakteru tych zmian stanowi ważny krok w kierunku popularyzacji rzetelnej wiedzy z zakresu dbania o sen
 • zagadnienia związane z psychologią kliniczną, zwłaszcza pomocą psychologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa psychologicznego i psychoterapii
 • problematyka świadomości ciała, obraz ciała (body image), Ja cielesnego, itp. Uwzględnienie konstruktu ciała, w ramach holistycznego podejście do człowieka może w skuteczny sposób pozwolić na rozumienie w sposób pełniejszy

Tematyka prac magisterskich:

 • problematyka jakości snu osób z różnych populacji. Obserwuje się postępujące zmiany w wadze przypisywanej wypoczynkowi nocnemu, ale i dziennemu, a co za tym idzie i z jego jakością. Określenie charakteru tych zmian stanowi ważny krok w kierunku popularyzacji rzetelnej wiedzy z zakresu dbania o sen
 • zagadnienia związane z psychologią kliniczną, zwłaszcza pomocą psychologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa psychologicznego i psychoterapii
 • problematyka świadomości ciała, obraz ciała (body image), Ja cielesnego, itp. Uwzględnienie konstruktu ciała, w ramach holistycznego podejście do rozwoju człowieka, może w skuteczny sposób pozwolić na rozumienie w sposób pełniejszy

dr Łukasz Miciuk

(6 wolnych miejsc na II rok) (3 wolne miejsca na seminarium roczne III rok)(4 wolne miejsca na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

 • struktury osobowości (zwłaszcza struktury Ja w ujęciu poznawczym)
 • uwarunkowań i konsekwencji trafnego spostrzegania własnej osoby
 • procesów motywacyjnych organizujących samowiedzę (motywy autoewaluacyjne)
 • samoregulacji oraz (dez)adaptacyjnych mechanizmów w osobowości
 • zagadnień na styku psychologii osobowości oraz psychologii sztuki (konkretnie: filmu/teatru/poezji)
 • psychologii pozytywnej (np. dobrostan psychologiczny, orientacja pozytywna)
 • (oraz innych tematów indywidualnie ustalonych z promotorem)

Tematyka prac magisterskich:

 • struktury osobowości (zwłaszcza struktury Ja w ujęciu poznawczym)
 • uwarunkowań i konsekwencji trafnego spostrzegania własnej osoby
 • procesów motywacyjnych organizujących samowiedzę (motywy autoewaluacyjne)
 • samoregulacji oraz (dez)adaptacyjnych mechanizmów w osobowości
 • zagadnień na styku psychologii osobowości oraz psychologii sztuki (konkretnie: filmu/teatru/poezji)
 • psychologii pozytywnej (np. dobrostan psychologiczny, orientacja pozytywna)
 • (oraz innych tematów indywidualnie ustalonych z promotorem)

dr hab. Rafał Milner, prof. UMK

(6 wolnych miejsc na II rok) (6 wolnych miejsce na seminarium roczne III rok)

Tematyka prac rocznych:

 • wpływ procesów poznawczych/emocji na przetwarzanie informacji słuchowej
 • funkcjonowanie poznawcze/emocjonalne osób z zaburzeniami słuchu (np. dzieci z centralnymi zaburzeniami słuchu, osób cierpiących na chroniczne szumy uszne)
 • wpływ przetwarzania poznawczego, emocji, stresu na aktywność bioelektryczną mózgu
 • wpływ obciążenia poznawczego, emocji, stresu na stan różnego typu parametrów psychofizjologicznych (czas reakcji, zmienność rytmu serca, temperaturę ciała, oporność galwaniczną skóry, napięcie mięśniowe i inne).mgr Natalia Pawlaczyk

(6 wolnych miejsc na II rok) (6 wolnych miejsce na seminarium roczne III rok)
Tematyka prac rocznych:
 • funkcjonowanie poznawcze w zdrowym starzeniu się;
 • funkcjonowanie poznawcze w przebiegu łagodnych zaburzeń poznawczych;
 • uwarunkowania poznawcze i psychologiczne subiektywnych skarg poznawczych;
 • poszukiwanie wskaźników funkcjonowania poznawczego w sposobie poruszania się

mgr Ewa Ratajczak

(6 wolnych miejsc na II rok) (5 wolnych miejsce na seminarium roczne III rok)
Tematyka prac rocznych:

Proponowana tematyka obejmuje prace z zakresu psychofizjologii oraz neuroobrazowania techniką EEG ze szczególnym uwzględnieniem tematów takich jak:

 • fizjologiczne podłoże stresu, emocji, nastroju lub zaburzeń psychologicznych (np. lęku, depresji)
 • neuroobrazowanie procesów poznawczych
 • (neuro)fizjologiczne podłoże różnic indywidualnych
 • fizjologia kłamstwa
 • (neuro)fizjologia procesów twórczych
 • Możliwe prowadzenie prostych badań własnych lub praca na zebranych danych z projektu "BrainHeart" (dostępne dane kwestionariuszowe, fizjologiczne, EEG).
 • Możliwa inna tematyka prac po konsultacji.

mgr Julia Sikorska

(2 wolne miejsca na II rok) (1 wolne miejsce na seminarium roczne - III rok)

Tematyka prac rocznych:

Proponowana tematyka obejmuje prace z zakresu psychologii ewolucyjnej, psychologii porównawczej, ekologii behawioralnej, prymatologii oraz etologii ze szczególnym uwzględnieniem tematów takich jak:

 • szowinizm gatunkowy;
 • stereotypy i uprzedzenia wobec zwierząt innych niż ludzie;
 • zachowania prospołeczne, np. obserwacje i etogramy szympansów zwyczajnych (Pan troglodytes) w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie (zdalnie);
 • kompetencje numeryczne;
 • zdolności poznawcze ptaków (ang. avian cognition);
 • funkcjonowanie dzikich zwierząt w miastach (ang. urban wildlife).

Możliwe także prace z tematyki psychologii klinicznej, np.:

 • badania rozwoju i zaburzeń Ja cielesnego (obraz ciała);
 • problematyka odwrócenia ról w rodzinie (parentyfikacja);
 • mity na temat psychoterapii.

prof. dr hab. Tytus Sosnowski

(6 wolnych miejsc na II rok) (6 wolnych miejsc na seminarium roczne III rok)

Tematyka prac rocznych:

 • problematyka motywacji i aktywności zadaniowej.
 • problematyka humoru i hipokryzji, ale to bardzo trudne tematy.
 • Planowane badania mogą mieć charakter zarówno eksperymentalny jak i psychometryczny.
 • Nie wyklucza się użycia niektórych metod psychofizjologicznych, pod warunkiem, że pozwoli na to dostępna aparatura i koszty.


dr Katarzyna Śliwińska

(1 wolne miejsce na II rok) (brak wolnych miejsc na seminarium roczne III rok)(brak wolnych miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Zapraszam osoby zainteresowane obszarem psychologii związanym z szeroko rozumianą profilaktyką zdrowia psychicznego (psychologią zdrowia). Jedną z ważnych kompetencji psychologa jest z jednej strony umiejętność identyfikowania zagrożeń zdrowia psychicznego, a z drugiej strony zasobów umożliwiających radzenie sobie z różnorodnymi doświadczanymi trudnościami.
 • Drugim obszarem badawczym są zagadnienia związane z odbiorem społecznym różnych form pomocy psychologicznej i samych psychologów (wiedza na temat oddziaływań psychologicznych, wizerunek psychologa, stereotypy związane z naszym zawodem). Wiedza na temat tych pojęć jest wciąż niewystarczająca a badania w tym obszarze mogą przyczynić się do popularyzacji rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Uwagi: badania będą prowadzone w populacji osób zdrowych.

Tematyka prac magisterskich:

 • Zapraszam osoby zainteresowane zagadnieniami z obszaru psychologii klinicznej i psychoterapii. Do szczególnie interesujących mnie obszarów badawczych należy identyfikacja czynników ryzyka wystąpienia zaburzeń psychicznych (patomechanizmy), czynników chroniących (salutomechanizmy) .

dr hab. Adam Tarnowski, prof. UMK

(6 wolnych miejsc na II rok) (6 wolnych miejsc na seminarium roczne III rok) (2 wolne miejsca na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Zapraszam osoby zainteresowane badaniami nad diagnozą zaburzeń osobowości w oparciu o wymiary DSM-V. Na seminarium będziemy budować kwestionariusze do oceny pojedynczych cech, badanych globalnie przez kwestionariusz PID-5; por. Rowiński i wsp. (2019). Measurement of pathological personality traits according to the DSM-5: A Polish adaptation of the PID-5. Part II-empirical results. Psychiatria polska, 53(1), 23-48.).
 • Drugi obszar tematyczny to analiza uwarunkowań zachowań kierowców, szczególnie w aspekcie podejmowania ryzyka i agresji drogowej.
Tematyka prac magisterskich:
 • Zapraszam osoby zainteresowane badaniami nad diagnozą zaburzeń osobowości w oparciu o wymiary DSM-V. Na seminarium będziemy budować kwestionariusze do oceny pojedynczych cech, badanych globalnie przez kwestionariusz PID-5; por. Rowiński i wsp. (2019). Measurement of pathological personality traits according to the DSM-5: A Polish adaptation of the PID-5. Part II-empirical results. Psychiatria polska, 53(1), 23-48.).
 • Drugi obszar tematyczny to analiza uwarunkowań zachowań kierowców, szczególnie w aspekcie podejmowania ryzyka i agresji drogowej.

dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK

(2 wolne miejsca na II rok) (3 wolne miejsca na seminarium roczne III rok) (brak wolnych miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:
Z racji czasowego braku laboratorium tematyka prac z psychologii porównawczej jest ograniczona

 • obserwacje zachowań społecznych oraz tworzenie etogramów goryli w miejskim ogrodzie zoologicznym w Warszawie (zdalne)
 • obserwacje zachowań społecznych oraz tworzenie etogramów goryli w miejskim ogrodzie zoologicznym w Warszawie (zdalne)
 • proste projekty obserwacyjne w zakresie etologii psów lub kotów
 • relacje człowiek - inne zwierzęta

Inna tematyka:

 • psychologia sportu
 • możliwa inna tematyka prac po konsultacji

Tematyka prac magisterskich:

 • obserwacje zachowań społecznych oraz tworzenie etogramów goryli w miejskim ogrodzie zoologicznym w Warszawie (zdalne)
 • obserwacje zachowań społecznych oraz tworzenie etogramów goryli w miejskim ogrodzie zoologicznym w Warszawie (zdalne)
 • proste projekty obserwacyjne w zakresie etologii psów lub kotów
 • kompetencje numeryczne u ryb
 • zachowania społeczne koni
 • relacje człowiek - inne zwierzęta

Inna tematyka:

 • psychologia sportu
 • możliwa inna tematyka prac po konsultacji

dr Joanna Ulatowska

(brak wolnych miejsc na II rok) (brak wolnych miejsc na seminarium roczne III rok) (1 wolne miejsce na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Tematyka prac będzie dotyczyć zagadnień z obszaru psychologii poznawczej oraz zastosowań psychologii w pracy wymiaru sprawiedliwości. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia dotyczące wpływu czynników poznawczych na ocenę wiarygodności świadków, skuteczność wykrywania kłamstwa, formowanie się fałszywych wspomnień i pamięć świadków. Zainteresowani studenci będą mogli również włączać się w realizację projektów badawczych prowadzącej seminarium.
 • Wymagania wobec uczestników: zainteresowanie tematyką, co najmniej bierna znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie literatury naukowej, samodzielność i pracowitość.

Tematyka prac magisterskich:

 • Tematyka prac przygotowywanych w ramach tego seminarium obejmować będzie problematykę fałszywej pamięci, mechanizmów prowadzących do powstawania i redukowania zniekształceń pamięci, jak również problematykę oceny wiarygodności i wykrywania kłamstwa. Zainteresowani studenci będą mogli również włączać się w realizację projektów badawczych prowadzącej seminarium.
 • Wymagania wobec uczestników: zainteresowanie tematyką, co najmniej bierna znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie literatury naukowej, samodzielność i pracowitość

dr Adrian Wójcik

(brak wolnych miejsc na II rok) (brak wolnych miejsc na seminarium roczne III rok)(brak wolnych miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych rocznych:

 • psychologia prośrodowiskowa (conservation psychology) – subdziedzina psychologii zajmującej się promowaniem postaw i zachowań proekologicznych (!!!)
 • psychologia relacji międzygrupowych (stereotypy, uprzedzenia, etnocentryzm)
 • wpływ ideologii politycznych na rozumowanie (teorie spiskowe, motywowane poznanie społeczne)

Prace mogą powstawać zarówno na podstawie badań własnych, jak i analiz danych zastanych – np. pochodzących z otwartych repozytoriów danych społecznych (European Social Survey, International Social Survey Programme etc.), reanaliz danych zgromadzonych podczas innych projektów badawczych etc.

Tematyka prac rocznych magisterskich:

 • psychologia prośrodowiskowa (conservation psychology) – subdziedzina psychologii zajmującej się promowaniem postaw i zachowań proekologicznych (!!!)
 • psychologia relacji międzygrupowych (stereotypy, uprzedzenia, etnocentryzm)
 • wpływ ideologii politycznych na rozumowanie (teorie spiskowe, motywowane poznanie społeczne)

Prace mogą powstawać zarówno na podstawie badań własnych, jak i analiz danych zastanych – np. pochodzących z otwartych repozytoriów danych społecznych (European Social Survey, International Social Survey Programme etc.), reanaliz danych zgromadzonych podczas innych projektów badawczych etc.