Program specjalizacji

Praktyczna Psychologia Społeczna i Środowiskowa

Program specjalizacji Praktyczna Psychologia Społeczna i Środowiskowa obejmuje 4 semestry nauki, w czasie których student musi zdobyć 48 punktów ECTS w czasie 360 godzin zajęć.


Praktyczna Psychologia Społeczna i Środowiskowa


#


Legenda:

W – wykład
Ćw – ćwiczenia
L - laboratorium
Lt – laboratorium terenowe
K – konwersatorium
Sp – seminarium przedmiotowe
Sd – seminarium dyplomowe