Program specjalizacji

Neuropsychologia

Program specjalizacji Neuropsychologia obejmuje 4 semestry nauki, w czasie których student musi zdobyć 48 punktów ECTS
w ciągu 360 godzin zajęć.


Neuropsychologia

#
Legenda:

W – wykład
Ćw – ćwiczenia
L - laboratorium
Lt – laboratorium terenowe
K – konwersatorium
Sp – seminarium przedmiotowe
Sd – seminarium dyplomowe