Wybory tutorów na rok akademicki 2019/2020


Zasady wyboru tutorów:


Dla obecnego roku I:

 1. Każdy student psychologii I roku ma obowiązek dokonać wyboru tutora w terminie do 28 czerwca 2019r.
 Wyboru należy dokonać osobiście udając się na dyżur do preferowanego opiekuna.
 2. Dla studenta I roku tutor pełni funkcje doradcze. Student I roku po dokonaniu wyboru tutora pracuje z nim przez cały następny rok akademicki.
 3. Student I roku może zmienić tutora za zgodną obecnego i nowego opiekuna w dowolnym momencie trwania roku akademickiego, ale w tym celu musi uzyskać pisemną zgodę dotychczasowego oraz nowego tutora.Dla obecnego roku II

 1. Każdy student psychologii II roku ma obowiązek dokonać wyboru tutora w terminie do 28 czerwca 2019r.
 Wyboru należy dokonać osobiście udając się na dyżur do preferowanego opiekuna.
 2. Student II roku dokonuje wyboru tutora, pod kierunkiem którego pisze na III roku pracę roczną w ramach seminarium rocznego.

 3. Student piszący pracę roczną empiryczną ma prawo zmienić tutora za zgodą dotychczasowego i nowego opiekuna do dnia 31.10.2019r., ale w tym celu musi uzyskać pisemną zgodę dotychczasowego oraz nowego tutora. Po tym terminie student nie może już zmienić tutora.


Zasady zaliczania seminarium rocznego:

 1. Seminarium roczne zaliczane jest indywidualnie lub w parach. Studenci pisząc pracę roczną muszą zdecydować do dnia 31.10.2019r. czy będą pisać pracę zaliczeniową indywidualnie czy w parach u wybranego tutora.
 2. Każdy student III roku musi uzyskać zaliczenie semestru zimowego seminarium rocznego oraz oceny pracy rocznej na koniec semestru letniego danego roku akademickiego.
 3. Jeśli student nie uzyska zaliczenia zimowego semestru u swojego tutora do końca trwania zajęć semestru zimowego, może jeszcze za zgodą opiekuna uzyskać zaliczenie semestru zimowego do końca zimowej sesji egzaminacyjnej. Jeśli jednak nie zaliczy semestru także i w tym terminie oznacza to brak zaliczenia całego seminarium rocznego oraz wpis warunkowy na następny rok akademicki. Student taki będzie ponownie musiał wybierać tutora pracy rocznej w trybie warunkowym na III roku studiów w semestrze letnim w terminie wskazanym osobnym komunikatem.
 4. Student piszący pracę roczną ma obowiązek złożenia gotowej pracy rocznej do sekretariatu Katedry Psychologii (pok.102) najpóźniej do dnia 15.09.2020r. do godziny 15.00. Praca składana jest w dwóch wydrukowanych egzemplarzach (dla tutora oraz recenzenta). Niezależnie od tego student musi wysłać ją formie pliku pdf do swojego tutora celem sprawdzenia jej w programie antyplagiatowym.
 5. W przypadku niezłożenia pracy w terminie - student otrzymuje ocenę niedostateczną z seminarium rocznego.
 6. Praca roczna musi mieć charakter empiryczny oraz spełniać formalne wymogi APA, a jej objętość nie może przekraczać 20 stron (łącznie ze stroną tytułową, streszczeniem i bibliografią).
 7. Praca sprawdzana jest pod kątem merytorycznym i formalnym i oceniana przez Tutora oraz Recenzenta. Ocena stanowi średnią obydwu ocen. Recenzenta pracy ustala Tutor. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej student otrzyma wpis warunkowy i będzie miał obowiązek ponownego wybierania tutora - opiekuna pracy rocznej we wskazanym kolejnym terminie.Dla obecnego roku III:

 1. Każdy student psychologii III roku ma obowiązek dokonać wyboru tutora w terminie do 28 czerwca 2019r.
 Wyboru należy dokonać osobiście udając się na dyżur do preferowanego opiekuna.
 2. Student III roku dokonuje wyboru Tutora - Promotora pracy magisterskiej, pod kierunkiem którego pisze pracę magisterską w ramach dwuletniego seminarium magisterskiego.

 3. Tutora - Promotora pracy magisterskiej wybiera się na okres dwóch lat.
 4. Student piszący pracę magisterską ma prawo zmienić Tutora za zgodą dotychczasowego i nowego opiekuna w czasie pierwszego roku seminarium magisterskiego. W tym celu musi uzyskać pisemną zgodę dotychczasowego oraz nowego Tutora.


Zasady zaliczania seminarium magisterskiego 2019/2021:

 1. Seminarium magisterskie zaliczane jest indywidualnie.
 2. Każdy student IV i V roku musi uzyskać zaliczenie każdego semestru dwuletniego seminarium magisterskiego (łącznie 4 zaliczenia). Czwarte zaliczenie jest oceną końcową jaką student otrzymuje z seminarium magisterskiego.
 3. Brak zaliczenia któregoś z semestrów skutkuje wpisem warunkowym lub powtarzaniem roku w przypadku V roku studiów.
 4. Ocena pracy magisterskiej jest dokonywana przez Tutora-Promotora pracy magisterskiej oraz Recenzenta. Obydwie oceny trafiają do protokołu podczas egzaminu magisterskiego. Ostateczna ocena na dyplomie jest średnią ważoną ze: średniej ze studiów, pracy magisterskiej oraz egzaminu magisterskiego.
 5. Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej upływa 20 września 2021 roku (po upływie terminu następuje skreślenie z listy studentów).
 6. Zgodnie z § 59 p.1, 2 Regulaminu Studiów UMK nie można powtarzać roku z powodu niezłożenia pracy dyplomowej przekroczenie w/w terminu powoduje skreślenie z listy studentów.
 7. Studenci mają prawo do złożenia podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące. Podanie musi być zaopiniowane przez promotora pracy. Podania można składać wyłącznie do dnia 20 września! Wzór podania. Przed złożenim pracy magisterskiej należy zapoznać się z Procedurą Ukończenia Studiów.
 8. Praca magisterska z psychologii musi mieć charakter empiryczny oraz spełniać formalne wymogi APA, a jej objętość nie może przekraczać 60 stron (łącznie ze stroną tytułową, streszczeniem i bibliografią).

Lista osób mogących być opiekunem studenta
prowadzić seminaria roczne oraz seminaria magisterskie w roku 2019


dr Bibianna Bałaj

(wolne miejsca na II) (brak wolnych miejsc na seminarium roczne III rok) (brak wolnych miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Wyobraźnia (LAN: looking at nothing),
 • orientacja czasowo-przestrzenna, kontrola poznawcza,
 • skaning wzrokowy,
 • przetwarzanie percepcyjne,
 • pamięć,
 • wyobraźnia wizualna w kontekście zapisu i analiz ruchów oczu,
 • interakcja wzrok-komputer.

Tematyka prac magisterskich:

 • Wyobraźnia (LAN: looking at nothing),
 • wyobraźnia wizualna w kontekście zapisu i analiz ruchów oczu,
 • wyobraźnia wzrokowo-przestrzenna,
 • wyobraźnia motoryczna.
 • badania z wykorzystaniem eyetrackingu, rzeczywistości wirtualnej i realnych obiektów.

dr hab. n.med. Sławomir Czachowski, prof. UMK

(wolne miejsca na II rok) (wolne miejsca na seminarium roczne III rok)
Tematyka prac rocznych:

Tematyka związana z psychologią kliniczną a więc szeroko pojęte zaburzenia psychosomatyczne, depresja, uzależnienia, lęki, bóle przewlekłe, psychopatologia ogólna oraz wszelkie patologie niezwiązane z z zaburzeniami psychotycznymi


dr Joanna Dreszer

(wolne miejsca na II rok) (brak miejsc na seminarium roczne III rok) (brak miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

 • różnice indywidualne w przetwarzaniu informacji,
 • neuronalne korelaty szczególne uzdolnienia,
 • zdolności twórcze,
 • osobowościowe uwarunkowania procesu twórczego,
 • percepcja czasu.

Tematyka prac magisterskich:

 • spontaniczne poznanie (np. marzenia na jawie, błądzenie myślami):
 • funkcje, z wiązki z pamięcią roboczą i błędami poznawczymi,
 • metody pomiaru, neuronalne korelaty spontanicznego poznania,
 • różnice indywidualne,
 • pobudliwości psychiczne a rodzaje wyobraźni.


dr Judyta Gulatowska

(wolne miejsca na II rok) (brak miejsc na seminarium roczne III rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Szeroko rozumiane zagadnienia związane z dostrzeganiem i rozumieniem komunikatów wysyłanych przez inne gatunki. Percepcja zachowań zwierząt przez ludzi, czynniki mogące wpływać na interpretację zachowań. Wpływ przekonań na temat zwierząt na postawy i zachowania wobec nich. Zwierzęta w miastach: z jednej strony postawy ludzi wobec "miejskich" zwierząt z drugiej - zmiany zachowań zwierząt wynikające z ich "miejskości".
 • Forma a skuteczność komunikatów 'pro-zwierzęcych'(np. zachęcających ludzi do adopcji zwierząt, do wspierania schronisk, do konieczności objęcia jakiegoś gatunku ochroną itp.)
 • Badania z zakresu psychologii reklamy i marketingu - np. ankietowe, z wykorzystaniem eye-trackera
 • Kapitał kulturowy: jak mierzyć - dopracowywanie narzędzia, związek kapitału kulturowego z różnymi wyznacznikami funkcjonowania (np. zdrowiem, rozwojem zawodowym, rozwojem i osiągnięciami dzieci itp.)


dr Małgorzata Gut

(wolne miejsca na II rok)(nie prowadzi prac rocznych)(wolne miejsca na IV rok)

Tematyka prac magisterskich:

 • Studenci mogą liczyć na możliwość włączania się w aktualnie realizowane projekty naukowe. Tematyka projektów badawczych koncentruje się na badaniu umiejętności matematycznych u dzieci i dorosłych oraz ich korelatów - głównie na projekcie realizowanym w ramach grantu NCN "Kompleksowe badanie neuronalnego podłoża trudności w nauce matematyki oraz zmian behawioralnych i neuroplastycznych wywołanych treningiem zależności liczbowo przestrzennej"
 • Planowana jest współpraca z zespołem realizującym badania nad poznaniem matematycznym u innych gatunków.

dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski

(brak miejsc na II rok) (brak miejsc na seminarium roczne III rok) (brak miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Wpływ poczucia zagrożenia i kontroli na ocenę moralną. Podejmowanie decyzji w obliczu dylematów moralnych. Emocje towarzyszące decyzjom moralnym. Ocena moralna czynów członków naszej grupy i obcej. Uwarunkowania oceny moralnej zachowań wobec zwierząt. Różnice płciowe w zakresie oceny moralnej
 • Możliwa jest także realizacja innego tematu, wykraczającego poza zaproponowaną tematykę, leżącego w obszarze zainteresowania psychologii społecznej lub psychologii emocji.

Tematyka prac magisterskich:

 • Wpływ poczucia zagrożenia i kontroli na ocenę moralną. Podejmowanie decyzji w obliczu dylematów moralnych. Emocje towarzyszące decyzjom moralnym. Ocena moralna czynów członków naszej grupy i obcej. Uwarunkowania oceny moralnej zachowań wobec zwierząt. Różnice płciowe w zakresie oceny moralnej
 • Możliwa jest także realizacja innego tematu, wykraczającego poza zaproponowaną tematykę, leżącego w obszarze zainteresowania psychologii społecznej lub psychologii emocji.
 • Studenci będą namawiani do tego aby planowali i przeprowadzali badania stosując metodę eksperymentu psychologicznego, choć nie jest nie jest kryterium obowiązkowe.

mgr Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska

(brak miejsc na II rok) (brak miejsc na seminarium roczne III rok)

Tematyka prac rocznych:

 • zagadnienia okołostatystyczne, np. badanie wykorzystania różnych metod analizy danych lub badanie podejścia studentów psychologii do statystyki
 • tematy z zakresu psychologii emocji (np. regulacja emocji)
 • prace z psychologii moralności, np. różnice między kobietami a mężczyznami w zakresie kodów moralnych

dr Monika Lewandowska

(wolne miejsca na II rok) (wolne miejsce na seminarium roczne III rok) (brak miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Behawioralne i neuronalne korelaty percepcji czasu; poznawcza psychologia muzyki (behawioralne korelaty muzyki, wpływ muzyki na funkcjonowanie poznawcze), relacje między muzyką a emocjami, doświadczenia emocjonalne w muzyce, pamięć emocjonalna muzyki, preferencje muzyczne, muzyka a płeć)
 • Możliwa inna tematyka prac po konsultacji.

Tematyka prac magisterskich:

 • Behawioralne i neuronalne korelaty percepcji czasu; poznawcza psychologia muzyki (behawioralne korelaty muzyki, wpływ muzyki na funkcjonowanie poznawcze), relacje między muzyką a emocjami, doświadczenia emocjonalne w muzyce, pamięć emocjonalna muzyki, preferencje muzyczne, muzyka a płeć)
 • Możliwa inna tematyka prac po konsultacji.

prof. dr hab. Maria Lewicka

(wolne miejsca na II rok) (wolne miejsce na seminarium roczne III rok) (wolne miejsca na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Ogólny temat: psychologia miejsca, percepcja miejsc znaczących, hipoteza biofilii, a stosunek do natury i projektowania w oparciu o wzory biofiliczne, zachowania ludzi w mieście, przywiązanie do miejsca i tożsamość lokalna, zainteresowanie lokalną historią i tego konsekwencje psychologiczne, stereotypy i uprzedzenia związane z miejscami, konflikty między miastami i sposób ich przezwyciężania, reakcje na zamiany miejsca, projektowanie dobrych miejsc i inne tematy związane z funkcjonowaniem człowieka w miejscu i w mieście.
 • Chętni studenci mogą włączyć się w realizację projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Spostrzeganie miejsc jako bytów esencjalnych: Implikacje dla poczucia identyfikacji z miejscem, pamięci miejsca oraz reakcji na różnorodność i zmianę miejsca”. Mile widziane osoby zainteresowane nowymi technologiami (rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona) do badań percepcji miejsc za pomocą tych technologii.

Tematyka prac magisterskich:

 • Ogólny temat: psychologia miejsca, percepcja miejsc znaczących, hipoteza biofilii, a stosunek do natury i projektowania w oparciu o wzory biofiliczne, zachowania ludzi w mieście, przywiązanie do miejsca i tożsamość lokalna, zainteresowanie lokalną historią i tego konsekwencje psychologiczne, stereotypy i uprzedzenia związane z miejscami, konflikty między miastami i sposób ich przezwyciężania, reakcje na zamiany miejsca, projektowanie dobrych miejsc i inne tematy związane z funkcjonowaniem człowieka w miejscu i w mieście.
 • Chętni studenci mogą włączyć się w realizację projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Spostrzeganie miejsc jako bytów esencjalnych: Implikacje dla poczucia identyfikacji z miejscem, pamięci miejsca oraz reakcji na różnorodność i zmianę miejsca”. Mile widziane osoby zainteresowane nowymi technologiami (rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona) do badań percepcji miejsc za pomocą tych technologii.
dr Kamila Łaszewska

(wolne miejsca na II rok) (wolne miejsce na seminarium roczne III rok)

Tematyka prac rocznych:

Tematyka dotyczy kilku obszarów badawczych z zakresu psychologii klinicznej.

 • Pierwszy dotyczy zagadnień związanych z pomocą psychologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii.
 • Drugi obszar to problematyka jakości snu osób z różnych populacji. Obserwuje się postępujące zmiany w wadze przypisywanej wypoczynkowi nocnemu, ale i dziennemu, a co za tym idzie i z jego jakością. Określenie charakteru tych zmian stanowi ważny krok w kierunku popularyzacji rzetelnej wiedzy z zakresu dbania o sen.
 • Ostatnia propozycja tematyki prac rocznych dotyczy problematyki świadomości ciała i integracji umysł-ciało, obraz ciała (body image). Holistyczne podejście do człowieka może w skuteczny sposób pozwolić na jego rozwój w sposób pełny, stąd istotne jest uwzględnienie konstruktu ciała.

dr Łukasz Miciuk

(wolne miejsca na II rok) (wolne miejsce na seminarium roczne III rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Tematyka prac rocznych osadzona jest w poznawczym nurcie psychologii osobowości i dotyczy kryteriów trafności spostrzegania własnej osoby oraz znaczenia zobiektywizowanej koncepcji siebie dla samoregulacji i adaptacji.
 • `Wymagania wstępne: zainteresowanie psychologią Ja, znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym samodzielne studiowanie literatury naukowej (głównie najnowsze artykuły empiryczne z zakresu psychologii osobowości).

mgr Julia Sikorska (z powodu wyjazdu na badania prosi o kontakt via email)

(wolne miejsca na II rok) (wolne miejsce na seminarium roczne III rok)

Tematyka prac rocznych:

Proponowana tematyka obejmuje prace z zakresu psychologii ewolucyjnej, psychologii porównawczej, ekologii behawioralnej, prymatologii oraz etologii ze szczególnym uwzględnieniem tematów takich jak:

 • szowinizm gatunkowy
 • zachowania prospołeczne
 • kompetencje numeryczne
 • zdolności poznawcze ptaków (ang. avian cognition)
 • funkcjonowanie dzikich zwierząt w miastach (ang. urban wildlife)

Możliwe także prace z tematyki psychologii klinicznej

 • badania rozwoju i zaburzeń Ja cielesnego (obraz ciała)
 • problematyka odwrócenia ról w rodzinie (parentyfikacja)
 • mechanizmy rządzące psychoterapią

prof. dr hab. Tytus Sosnowski

(wolne miejsca na II rok) (wolne miejsce na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac magisterskich:

 • problematyka motywacji i aktywności zadaniowej.
 • problematyka humoru i hipokryzji, ale to bardzo trudne tematy.
 • Planowane badania mogą mieć charakter zarówno eksperymentalny jak i psychometryczny.
 • Nie wyklucza się użycia niektórych metod psychofizjologicznych, pod warunkiem, że pozwoli na to dostępna aparatura i koszty.
dr Katarzyna Śliwińska

(wolne miejsca na II rok) (brak miejsc na seminarium roczne III rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Tematyka koncentruje się wokół zagadnień związanych z różnymi formami pomocy psychologicznej, w tym szczególnie psychoterapią, a także ich odbiorem społecznym (wiedza na temat oddziaływań psychologicznych, wizerunek psychologa, stereotypy związane z naszym zawodem). Wydaje się, że wiedza na temat tych pojęć jest wciąż niewystarczająca a badania w tym obszarze mogą przyczynić się do popularyzacji rzetelnej wiedzy w tym zakresie.
 • Jedną z ważnych kompetencji psychologa jest z jednej strony umiejętność identyfikowania zagrożeń zdrowia psychicznego, a z drugiej strony zasobów umożliwiających radzenie sobie z różnorodnymi doświadczanymi trudnościami. Dlatego zaproszenie do pisania prac kierowane jest również do osób zainteresowanych badaniem uwarunkowań dobrostanu psychicznego (np. optymizm, adaptacyjne strategie radzenia sobie ze stresem) a z drugiej strony czynników ryzyka (min. podatność na stres, zamartwianie się, perfekcjonizm).
dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK

(wolne miejsca na II rok) (brak miejsc na seminarium roczne III rok) (brak miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:
Z racji czasowego braku laboratorium tematyka prac z psychologii porównawczej nie jest dostępna.

Proponowane zagadnienia w zakresie etologii:

 • zachowań pokarmowych,
 • migracyjnych,
 • interakcji społecznych
 • komunikacji
 • zachowań rozrodczych

Badania mogą być prowadzone na Homo sapiens sapiens

 • możliwa inna tematyka prac po konsultacji


Tematyka prac magisterskich:

Z racji czasowego braku laboratorium tematyka prac z psychologii porównawczej jest ograniczona

 • zabawa społeczna u Canis familiaris
 • zachowania społeczne u Equus caballus
 • kompetencje numeryczne ze szczególnym uwzględnieniem szacowania i subityzacji u ryb, ptaków lub naczelnych
 • możliwa inna tematyka prac po konsultacji

dr Joanna Ulatowska

(brak miejsc na II rok) (brak miejsc na seminarium roczne III rok) (brak miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac rocznych:

 • Tematyka prac będzie dotyczyć zastosowań psychologii w pracy wymiaru sprawiedliwości. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia dotyczące wpływu czynników poznawczych i emocjonalnych na ocenę wiarygodności świadków, skuteczność wykrywania kłamstwa i redukowanie zniekształceń pamięci.
 • Wymagania wobec uczestników: zainteresowanie tematyką, co najmniej bierna znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie literatury naukowej, samodzielność i pracowitość.

Tematyka prac magisterskich:

 • Tematyka prac obejmuje problematykę fałszywej pamięci, mechanizmów prowadzących do powstawania i redukowania zniekształceń pamięci, jak również problematykę oceny wiarygodności oraz czynników wpływających na wiarygodność. Prowadzone badania będą więc miały nie tylko charakter badań podstawowych, ale także potencjał aplikacji, np. w pracy wymiaru sprawiedliwości. Uczestnicy będą mogli prowadzić badania z zakresu zniekształceń pamięci (zwłaszcza metod redukujących ilość fałszywych wspomnień), automatycznej komunikacji mimicznej (wpływ obecności mikroekspresji na ocenę jej nadawców) oraz metod oceny wiarygodności (wybrane metody wykrywania kłamstwa).
 • Wymagania wobec uczestników: zainteresowanie tematyką, co najmniej bierna znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie literatury naukowej, samodzielność i pracowitość.

dr Adrian Wójcik

(brak miejsc na II rok) (brak miejsc na seminarium magisterskie IV rok)

Tematyka prac magisterskich:

 • psychologia prośrodowiskowa (conservation psychology) – subdziedzina psychologii zajmującej się promowaniem postaw i zachowań proekologicznych (!!!)
 • psychologia relacji międzygrupowych (stereotypy, uprzedzenia, etnocentryzm)
 • wpływ ideologii politycznych na rozumowanie (teorie spiskowe, motywowane poznanie społeczne)

Prace mogą powstawać zarówno na podstawie badań własnych, jak i analiz danych zastanych – np. pochodzących z otwartych repozytoriów danych społecznych (European Social Survey, International Social Survey Programme etc.), reanaliz danych zgromadzonych podczas innych projektów badawczych etc.