Stanowisko PAN

  15.02.2021   admin


Stanowisko Komitetu Psychologii PAN

Komitet Psychologii PAN wyraża stanowczy sprzeciw wobec publikacji Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021, “Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych. i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych”.
  • Po pierwsze, tryb powstania wykazu – z pominięciem Komisji Ewaluacji Nauki – stanowi poważne naruszenie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz Rozporządzenia MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
  • Po drugie, aktualizowanie punktacji wybranych czasopism nie opiera się na obiektywnych kryteriach i jest nietransparentne, podczas gdy dotychczasowa punktacja, opracowana przez Komisję Ewaluacji Nauki i konsultowana z ekspertami ze wszystkich dziedzin nauki, wynikała z wiarygodnych wskaźników bibliometrycznych: IF/WoS, CiteScore, SNIP & SJR/Scopus.
  • Po trzecie, podwyższenie punktacji polskojęzycznych czasopism regionalnych, o krótkiej historii i niskiej renomie, będzie motywowało wielu pracowników nauki do publikacji wyników badań poza obiegiem nauki światowej. W ten sposób nie buduje się prestiżu nauki polskiej, natomiast powoduje jej marginalizację, co jest szczególnie dotkliwe w przypadku nauk społecznych i humanistycznych.
  • Po czwarte, umieszczenie w wykazie periodyków stricte publicystycznych, które nie posiadają odpowiednich procedur niezależnych recenzji, rozmywa ważne rozróżnienie pomiędzy piśmiennictwem naukowym a publicystyką. Działanie takie prowadzi do upadku autorytetu nauki i utraty jej unikalnego statusu.
  • Po piąte, podwyższanie punktacji szeregu czasopism związanych z określonymi ośrodkami naukowymi oraz wybranymi dyscyplinami prowadzi do konfliktowania środowiska naukowego i stawia w dwuznacznej sytuacji niektóre redakcje oraz uczelnie.
Punktacja czasopism ma fundamentalne znaczenie w procesie ewaluacji dorobku naukowego osób i instytucji, oraz w promocji jakości pracy naukowej. W związku z powyższym, popierając stanowisko Komisji Ewaluacji Nauki z dnia 11 lutego br., stanowczo domagamy się przywrócenia roli Komisji i skorygowania we współpracy z nią punktacji aktualizowanej w dniu 9.02.2021.

dr hab. Michał Harciarek, prof. UG Przewodniczący Komitetu Psychologii PAN