Praca roczna - termin oddania

18.06.2019

  10.04.2019   admin


Drodzy Studenci,

informujemy, że termin składnia prac rocznych uległ wydłużeniu. Pierwotnie należało złożyć pracę w sekretariacie Katedry do dnia 15.05.br do godziny 15.00. Nowy ostateczny termin składnia prac to ostatni dzień semestru letniego przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej czyli 18.06. br. Godzina pozostaje bez zmian (15.00). Osoby, które nie złożą gotowej pracy rocznej w tym terminie nie zaliczą seminarium rocznego.

Poniżej przypominamy przepisy dotyczące zaliczenia seminarium rocznego:

Zasady zaliczania seminarium rocznego:

  1. Seminarium roczne zaliczane jest indywidualnie lub w parach. Studenci, pisząc pracę roczną, muszą zdecydować do dnia 31.10.2018r. czy będą pisać pracę zaliczeniową indywidualnie czy w parach u wybranego tutora.
  2. Każdy student III roku musi uzyskać zaliczenie semestru zimowego seminarium rocznego oraz oceny pracy rocznej na koniec semestru letniego danego roku akademickiego.
  3. Jeśli student nie uzyska zaliczenia zimowego semestru u swojego tutora do końca trwania zajęć semestru zimowego, może jeszcze za zgodą opiekuna uzyskać zaliczenie semestru zimowego do końca zimowej sesji egzaminacyjnej. Jeśli jednak nie zaliczy semestru także i w tym terminie oznacza to brak zaliczenia całego seminarium rocznego oraz wpis warunkowy na następny rok akademicki. Student taki będzie ponownie musiał wybierać tutora pracy rocznej w trybie warunkowym na III roku studiów w semestrze letnim w terminie wskazanym osobnym komunikatem.
  4. Student piszący pracę roczną ma obowiązek złożenia gotowej pracy rocznej do sekretariatu Katedry Psychologii (pok.102) najpóźniej do dnia 18.06.2019r. do godziny 15.00.
    Praca składana jest w dwóch wydrukowanych dwustronnie (oszczędność papieru) egzemplarzach (dla archiwum oraz tutora). Niezależnie od tego, student musi wysłać ją formie pliku .pdf do swojego tutora celem sprawdzenia jej w programie antyplagiatowym.
  5. W przypadku niezłożenia pracy w terminie - student otrzymuje ocenę niedostateczną z seminarium rocznego.
  6. Praca roczna musi mieć charakter empiryczny oraz spełniać formalne wymogi APA, a jej objętość nie może przekraczać 20 stron (łącznie ze stroną tytułową, streszczeniem i bibliografią).
  7. Praca sprawdzana jest pod kątem merytorycznym i formalnym i oceniana przez tutora. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej student otrzyma wpis warunkowy i będzie miał obowiązek ponownego wybierania tutora - opiekuna pracy rocznej we wskazanym terminie.