Oferta rekrutacyjna

​Ogłoszenie o dodatkowej/specjalnej rekrutacji w trybie ciągłym do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych - Academia Rerum Socialium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

  24.11.2020   admin


Ogłoszenie o dodatkowej/
specjalnej rekrutacji w trybie ciągłym do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
Academia Rerum Socialium
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Stypendium w ramach Uczelni Badawczej UMK w wyłaniającym się polu badawczym: Percepja, Poznanie i Język

Limit miejsc: 1

Wyłaniające się pole badawcze: Percepja, Poznanie i Język ogłasza rekrutację specjalną na doktoranta w Szkole Doktorskiej Academia Rerum Socialium- stypendystę w wyłaniającym się polu badawczym: Percepcja, Poznanie i Język, którego kierownikiem jest dr Bibianna Bałaj.

Opis tematu badawczego przewidzianego do realizacji
Tytuł: Wyróżnianie i rozumienie wielofunkcyjnych perspektyw poznawczych – poszukiwanie związków

między teorią umysłu a mentalnymi rotacjami. Badania z wykorzystaniem eye-trackera.

Projekt badawczy będący jednocześnie projektem doktoratu powinien składać się z dwóch części o charakterze przeglądowym i eksperymentalnym. W pierwsza część powinna zawierać przegląd badań poznawczych uwarunkowań teorii umysłu, wyróżnianie perspektyw wizualnych i kognitywnych, badań dotyczących rotacji mentalnych i współudziału funkcji językowych w rozwoju i funkcjonowaniu teorii umysłu. Druga część projektu powinna zawierać opis eksperymentów, które mają być przeprowadzone, powiązane z przetwarzaniem danych oko-ruchowych w zakresie kontroli poznawczej, operacji wyobrażeniowych oraz językowych uwarunkowań teorii umysłu oraz badań wychwytywania perspektyw w ramach zadań teorii umysłu. Analiza danych powinna uwzględniać m.in.wskaźniki kontroli poznawczej w zadaniu antysakkad, analizę strategii wyobrażeniowych w zadaniu rotacji umysłowej, diagnostykę strategii oko-ruchowych w zadaniach wymagających przyjmowania perspektywy (Level 1 i 2).

Wyniki projektu/doktoratu będą musiały być przedstawione w formie serii publikacji naukowej z IF.

Dodatkowe informacje

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie, Komunikacie MNiSW oraz Zasadach Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.Kandydaci składają następujące dokumenty:

1) podanie;

2) życiorys naukowy;

3) odpis dyplomu magistra i ukończenia studiów II stopnia (lub ekwiwalentu) albo

poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię takiego odpisu;

4) kopię pracy magisterskiej lub ekwiwalentnej pracy;

5) pisemną opinię o predyspozycjach do pracy naukowej sporządzoną przez opiekuna pracy

magisterskiej. W szczególnych wypadkach możliwe jest przedłożenie opinii przygotowanej przez

innego nauczyciela akademickiego;

6) projekt badań stanowiących podstawę rozprawy doktorskiej;

7) dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, w szczególności językowe, orazosiągnięcia

naukowe i artystyczne, w tym kopie ewentualnych publikacji;

8) 3 aktualne fotografie (w tym jedną w postaci elektronicznej), zgodne z wymaganiami stosowanymi

przy wydawaniudowodów osobistych

Rekrutacja będzie odbywała się w II etapach:

I etap ocena przedstawionej dokumentacji

osiągnięcia naukowe kandydata (0-5 pkt.) w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, zgłoszenia patentowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, czy działalności studenckiej, stypendia naukowe;

doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata (0-5 pkt.) w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych.

Posiadane kompetencje znajomość narzędzi statycznych, znajomość programu Python, umiejętność programowania i synchronizacji sprzętów, czujników do rejestracji danych psychofizjologicznych. (0-3 pkt.)

Kandydat musi zdobyć minimum 6 pkt. w I etapie żeby mógł zakwalifikować się do II etapu.

II etap rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja będzie oceniała

wiedzę kandydata w zakresie nauk społecznych (0-3 pkt.);
znajomość tematyki wybranej przez kandydata w ramach wybranego tematu badawczego (0-3 pkt.); motywację i predyspozycje do pracy naukowej (0-4 pkt.).


U W A G A !!!

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły w ramach Stypendium z Emerging Field Percepcja, Poznanie i Język należy składać do dnia 30 listopada 2020 roku do godz. 15:00 w formie elektronicznej na adres bibianna (@) umk.pl , przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia

Dodatkowa informacja:

Wszelkich informacji na temat studiów udziela kierownik wyłaniającego się pola badawczego Percepcja, Poznanie i Język dr Bibianna Bałaj, e-mail: bibianna (@) umk.pl