Oferta pracy - post doc

Oferta pracy w Instytucie Psychologii

  23.12.2019   admin


Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filozofii i Nauk SpołecznychToruń, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: post doc
Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
W ramach projektu OPUS: Model Gramatyki Społecznej - analiza mechanizmów i zastosowań oferujemy stanowisko post-doc. Przewidywany czas zatrudnienia 12 miesięcy. Kwota wynagrodzenia 10000 PLN. Możliwia praca zdalna.
Osoba ubiegająca się o stanowisko post doc musi spełniać następujące kryteria określane przez Narodowe Centrum Nauki:
1. Osoba uzyskała stopien naukowy doktora nie wczesniej niz 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten moze byc przedłuzony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyzej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub swiadczeniach rehabilitacyjnych w zwiazku z niezdolnoscia do pracy. Dodatkowo do tego okresu mozna doliczyc liczbe miesiecy przebywania na urlopach zwiazanych z opieka i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach okreslonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet - 18 miesiecy za kazde urodzone badz przysposobione dziecko, jezeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.
2. Osoba ciagu ostatnich dwóch lat przed podjeciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona na podstawie umowy o prace w podmiocie, w którym bedzie realizowany projekt badawczy.
3. Osoba w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie bedzie pobierac innego wynagrodzenia ze srodków przyznanych w ramach kosztów bezposrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN.
4. W okresie pobierania tego wynagrodzenia nie bedzie zatrudniona u innego pracodawcy na podstawie umowy o prace, w tym również u pracodawcy z siedziba poza terytorium Polski.
Opis projektu:
https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/395777-pl.pdf

Opis zadań:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
- Stopień doktora w zakresie psychologii, lingwistyki, informatyki (inne dziedziny do konsultacji z kierownikiem projektu)
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- Umiejętność analizy danych sondażowych
- Umiejętność obliczania i opisywania wielopoziomowych modeli równań strukturalnych

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 28 lutego 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Przewidywany czas zatrudnienia 12 miesięcy. Kwota wynagrodzenia 10000 PLN. Możliwia praca zdalna.

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
- podanie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
- życiorys zawodowy
- odpis dyplomu doktorskiego
- informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
- wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
- oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) (formularz do pobrania)
- oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)


Dokumenty należy składać mailowo na adres magda.formanowicz@gmail.com w terminie do dnia 28.02.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24.03.2020 r.
Pytania proszę kierować do kierowniczki projektu: magda.formanowicz@gmail.com
Planowane zatrudnienie: w pierwszej połowie 2020r. (po 15 kwietnia)
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Data dodania ogłoszenia: 2019-12-13 19:58:44