Mamy kategorię B+

Mamy uprawnienia doktorskie i habilitacyjne

  28.07.2022   admin


Długo czekaliśmy na ten dzień. Psychologia w Toruniu istnieje od października 2016 roku.
Aż 6 lat z powodu różnych zawirowań musieliśmy czekać na pierwszą ewaluację naukową.

Cieszymy się bardzo bo jest ona dla nas pomyślna. Przyznanie kategorii B+ oznacza, że od tej pory na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie można robić doktoraty oraz habilitacje z psychologii, a Rada Instytutu zostanie zastąpiona Radą Dyscypliny Psychologia.

Kończy się tym samym pierwszy etap tworzenia Toruńskiej Psychologii. Teraz, każdy kończący studia psychologiczne w Toruniu będzie mógł ubiegać się o przyjęcie do szkoły doktorskiej i pracować nad doktoratem z psychologii. Oczywiście absolwenci innych uczelni też będą mile widziani. To wielki krok w historii naszego Instytutu.


Oto fragment dokumentu nadającego nam kategorię naukową:


MINISTER EDUKACJI I NAUKI

DN.WEN.702.69.2022 Warszawa, 25 lipca 2022 r.

DECYZJA NR 473/511/2022

Na podstawie art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)

przyznaję

Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu

kategorię naukową B+ w dyscyplinie psychologia.

Kategorię przyznaje się na okres do dnia, w którym decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach kolejnej ewaluacji stanie się ostateczna. W przypadku gdy Podmiot nie będzie objęty kolejną ewaluacją w danej dyscyplinie, traci kategorię naukową z końcem roku, w którym rozpoczęła się ta ewaluacja.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 274 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, ewaluację jakości działalności naukowej przeprowadziła Komisja Ewaluacji Nauki, zwana dalej „Komisją”, która jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej „Ministrem”. Komisja przeprowadziła ewaluację na podstawie zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, zwanym dalej „systemem POL-on”, informacji dotyczących działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej „Podmiotem”, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., dostępnych w tym systemie na dzień 31 stycznia 2022 r. Zgodnie z art. 324 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wprowadzającą”, ewaluacja obejmowała lata 2017-2021.