Konkurs na doktoranta

Doktorant-stypendysta do projektu NCN Preludium BIS-2

  14.07.2021   admin


UWAGAKONKURS NA DOKTORANTA DO PROJEKTU
pt. "Otwartość na zmiany architektoniczne w miastach: Rola kapitału kulturowego, przywiązania do miejsca i cech miejsc".Nazwa jednostki:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych– Toruń

Nazwa stanowiska:

Doktorant-stypendysta do projektu NCN Preludium BIS-2 ‘Otwartość na zmiany architektoniczne w miastach: Rola kapitału kulturowego, przywiązania do miejsca i cech miejsc’ (nr umowy: UMO-2020/39/O/HS6/00082, kierownik grantu prof. dr hab. Maria Lewicka)


Wymagania:

 • Ukończone studia psychologiczne (tytuł magistra psychologii)
 • Udokumentowane zainteresowania badawcze psychologią środowiskową, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia środowiska zbudowanego przez człowieka
 • Posiadanie doświadczenia/ wyksztalcenie w zakresie problematyki rewitalizacji i zmian w przestrzeni miejskiej
 • Praktyczne doświadczenie w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych w środowisku zbudowanym i rozwiązywaniu konfliktów dotyczących zmian przestrzennych w miastach
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań eksperymentalnych, dobre opanowanie programów statystycznej analizy danych (np. SPSS)
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (przynajmniej na poziomie B2);
 • Dobre zdolności organizacji pracy;
 • Dodatkowym atutem będą osiągnięcia w postaci publikacji oraz wystąpień na konferencjach

Opis zadań:

 • Udział w realizacji wszystkich zadań przewidzianych w projekcie badawczym: przygotowanie materiału badawczego (zdjęć i projektów ich modyfikacji), opracowanie miar kapitału kulturowego oraz miar innych zmiennych użytych w badaniach, przeprowadzenie badań pilotażowych, zaprojektowanie ostatecznych eksperymentów i badań sondażowych, statystyczna analiza otrzymanych danych
 • Prezentacje wyników na konferencjach i w anglojęzycznych publikacjach naukowych
 • Regularny udział w spotkaniach naukowych i pracach badawczych prowadzonych w Instytucie Psychologii UMK

Typ konkursu NCN: PRELUDIUM BIS – HS
Termin składania ofert: 31 lipca 2021, 23:59
Forma składania ofert: e-mail: marlew@umk.pl
Warunki zatrudnienia:

 • Wysokość stypendium: 264 000 zł brutto-brutto (5000 zł miesięcznie brutto-brutto do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w Szkole Doktorskiej, 6000 zł miesięcznie brutto-brutto po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa)
 • Przewidywana data rozpoczęcia pracy: 2021-10-01
 • Okres pobierania stypendium: 48 miesięcy
 • Stypendium obejmuje także pięciomiesięczny staż naukowy w Instytucie Psychologii, Uniwersystet w Cagliari, Sardynia, WłochyWymagane dokumenty:


1) zaświadczenie o ukończeniu studiów magisterskich w zakresie psychologii.
2) życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata, w szczególności o:

 • pracach badawczych i organizacyjnych
 • publikacjach,
 • udziale w konferencjach naukowych,
 • udziale w projektach badawczych,
 • nagrodach i wyróżnieniach,
 • stażach badawczych,
 • karierze zawodowej,
 • znajomości języków obcych;

3) skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową;
4) skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej
5) fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;
6) oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich lub posiada bądź posiadał wszczęty przewód doktorski albo postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;
7) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Uchwały oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego;8) skany kart przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub dokumentów równoważnych (np. suplement do dyplomu);
9) List motywacyjny (do 3 stron) zawierający opis zainteresowań badawczych kandydata/ki wraz z opisem doświadczenia naukowego przydatnego w realizacji projektu;
10) 1 list referencyjny – opinia pracownika naukowego;
11) OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W stopce listu motywacyjnego należy umieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK"

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 10 sierpnia