UMK - uczelnią badawczą

Jako jedna z 10 w Polsce

  30.10.2019   admin


#

Najlepsze z najlepszych

Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” jest kluczowym akcentem 4-letniego okresu reform polskiego systemu szkolnictwa wyższego. To jedna z najważniejszych inicjatyw wprowadzonych przez Konstytucję dla Nauki. To również zwieńczenie kilkunastoletnich starań o wyłonienie uczelni badawczych ‒ mówił premier Jarosław Gowin podczas ogłaszania wyników konkursu.

Do udziału w pierwszym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) zakwalifikowano 20 najlepszych uczelni w kraju. Wszystkie z nich spełniły ustawowe warunki dotyczące kategorii naukowych uzyskanych podczas ostatniej kompleksowej oceny jednostek naukowych w odniesieniu do liczby dziedzin i dyscyplin, w których uczelnia prowadzi działalność naukową. Ponadto żaden z kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię nie mógł mieć negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Międzynarodowy zespół ekspertów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego wyłonił 10 uczelni, które w przyszłości staną się uczelniami badawczymi.

Znalazły się wśród nich (zgodnie z kolejnością na liście uczelni wyłonionych w konkursie):

1. Uniwersytet Warszawski

2. Politechnika Gdańska

3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

3. Politechnika Warszawska

3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3. Uniwersytet Jagielloński

7. Gdański Uniwersytet Medyczny

8. Politechnika Śląska

9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

10. Uniwersytet Wrocławski20 uczelni ‒ 20 wygranych

Formuła programu IDUB pozwala stwierdzić, że wśród szkół wyższych startujących w konkursie, nie ma przegranych. Wszystkie 20 uczelni to zwycięzcy. Wszystkie startujące placówki spełniły restrykcyjne warunki udziału w konkursie, związane z jakością prowadzonych badań naukowych i zróżnicowaniem profilu działalności ‒ zaznaczył premier Jarosław Gowin. W wyniku oceny wyłoniono 10 uczelni, które w latach 2020–2026 będą otrzymywać corocznie zwiększenie subwencji w wysokości 10% subwencji uzyskanej w 2019 r. Pozostałe szkoły wyższe, które wzięły udział w konkursie, ale nie zostały w nim wyłonione, także otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe – zwiększenie subwencji na okres 2020–2025 w wysokości 2% subwencji uzyskanej w 2019 r.

Te uczelnie to:

 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski.

Dyskusje w środowisku akademickim pokazują, że wszystkie 20 uczelni zyskało na prestiżu dzięki wyróżnieniu, jakim była możliwość udziału w tym programie. Ponadto, na wielu uczelniach perspektywa udziału w konkursie była bodźcem do analizy własnych słabych i mocnych stron ‒ podkreślił premier Gowin.

Międzynarodowy zespół oceniający

Każda z 20 uczelni była oceniona przez 15 wybitnych ekspertów. Wśród nich znalazły się osoby, które pełniły funkcję rektorów, prezydentów lub prorektorów czołowych uczelni europejskich, m.in. Uniwersytetu w Getyndze, Uniwersytetu w Amsterdamie, Uniwersytetu w Aarhus, Uniwersytetu w Manchesterze czy Uniwersytetu w Southampton. Członkami zespołu byli również naukowcy, którzy cieszą się autorytetem w międzynarodowym środowisku naukowym. Dobór ekspertów został dokonany w taki sposób, aby zapewnić udział w zespole reprezentantów każdej dziedziny nauki.

Członkowie zespołu mają doświadczenie w pracy w instytucjach z różnych krajów, m.in. Niemiec, Anglii, Francji, Hiszpanii, krajów Beneluksu, krajów skandynawskich, Szwajcarii czy Węgier. Przewodniczący zespołu, prof. Lauritz Holm-Nielsen, był współautorem raportu Poland’s Higher Education and Science System przygotowanego w 2017 r. w ramach programu Komisji Europejskiej Horizon 2020 Policy Support Facility.

Pomoc w przygotowaniu wniosków

We wnioskach ocenianych przez ekspertów uczelnie przedstawiły m.in. analizę własnego potencjału oraz plany rozwoju obejmujące cele i działania dotyczące przede wszystkim:

 • zwiększenia wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki
 • wzmocnienia współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej
 • podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów
 • poprawy polityki kadrowej na uczelni
 • i podniesienia jakości zarządzania uczelnią.

Uczelnie były również zobowiązane do wskazania priorytetowych obszarów badawczych, w obrębie których będą prowadzić zintensyfikowaną działalność naukową.

Wszystkie szkoły wyższe uprawnione do udziału w pierwszym konkursie programu IDUB otrzymały w 2018 r., w ramach przedsięwzięcia „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, dodatkowe środki finansowe (w wysokości 700 tys.–1 mln zł) służące wsparciu w przygotowaniu wniosków oraz w zakresie przeprowadzenia odpowiednich badań naukowych i analiz na potrzeby startu w konkursie.

Ocena wniosków – szczegółowe kryteria

Wnioski przedstawione przez uczelnie były oceniane pod kątem:

 • poziomu merytorycznego
 • istotności założonych celów dla podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni
 • adekwatności opisywanych działań do założonych celów
 • i potencjału uczelni.

Ocena miała charakter ekspercki. W ocenie kryteriów dotyczących celów i potencjału wzięto dodatkowo pod uwagę wskaźniki mierzące przede wszystkim jakość działalności naukowej prowadzonej przez uczelnie.

Poza oceną opartą na zawartości wniosku, międzynarodowy zespół ekspertów przeprowadził przesłuchania przedstawicieli wszystkich uczelni. Uczelnie miały też możliwość złożenia zastrzeżeń do projektów raportów. Wynikiem prac zespołów są raporty końcowe udostępnione na stronie MNiSW, które zawierają ocenę wniosku, wraz z uzasadnieniem.

Ewaluacja realizacji planów i kolejny okres finansowania

Uczelnie przedstawiły plan działań na najbliższe lata. Realizacja tego planu będzie podlegała ewaluacjom. Pierwsza ocena śródokresowa zostanie przeprowadzona w 2023 r., końcowa zaś – w 2026 r. Po tym czasie uczelnie będą miały możliwość przedłużenia finansowania na kolejne lata (2027‒2032). Jednak nie wszystkie.

Co najmniej dwie szkoły wyższe, które uzyskają negatywny wynik lub znajdą się na najniższych miejscach listy rankingowej po ewaluacji, nie otrzymają dalszego finansowania. Zwolnione w ten sposób miejsca będą mogły zająć uczelnie lub federacje, które wygrają kolejny konkurs w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Odbędzie się on w 2026 r. i skierowany będzie do tych ośrodków akademickich, które nie były finansowane w ramach pierwszego konkursu.

Informacje o uczelniach zakwalifikowanych do konkursu

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Uczelnia powołana w 1913 r., a otwarta w 1919 r. Kształci na ponad 60 kierunków studiów, które prowadzi 16 wydziałów. Uczelnia oferuje również kształcenie w szkole doktorskiej oraz z górą 100 rodzajów studiów podyplomowych. Ponad 2000 naukowców, w tym 600 samodzielnych pracowników nauki. Wsparciem dla prowadzonych badań jest 800 laboratoriów wyposażonych nowoczesną aparaturę. Silną pozycję uczelni potwierdzają liczne sukcesy w międzynarodowych rankingach. W rankingu Academic Ranking of World Universities 2019, znanym jako lista szanghajska, który prezentuje 1000 najlepszych uczelni na świecie, AGH została sklasyfikowana w przedziale 601‒700, zajmując 1 miejsce wśród polskich uczelni technicznych i 3 miejsce w ogólnym zestawieniu polskich szkół wyższych.

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed)

Od blisko 75 lat zapewnia wysoką jakość kształcenia we wszystkich zawodach medycznych i prowadzenie badań naukowych na najwyższym, światowym poziomie. GUMed kształci ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest 935 studentów zagranicznych co stanowi ponad 15 proc. wszystkich żaków w Uczelni. Jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim, rozpoznawalnym w kraju i na świecie.

Politechnika Gdańska

Organizator licznych krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów i seminariów. Priorytetowe obszary badawcze uczelni skupiają się wokół najbardziej obiecujących kierunków badań naukowych i wdrażania innowacji w Europie i na świecie: zdrowia, bezpieczeństwa, technologii cyfrowych i technologii wspomagających, ochrony klimatu, pozyskiwania i konwersji energii, mobilności, żywności oraz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Od 2017 r. PG może posługiwać się logiem HR Excellence in Research.

Politechnika Łódzka

Powstała w 1945 r. Obecnie kształci ok. 15 tys. studentów. Prowadzi badania i kształcenie na potrzeby gospodarki. Aktywnie pozyskuje środki z międzynarodowych programów i włącza się w realizację projektów. Naukowcy PŁ są twórcami wielu nowatorskich rozwiązań i innowacyjnych przedsięwzięć na światowym poziomie. Liczba zgłoszonych wynalazków i uzyskanych patentów zapewniła PŁ miejsce w ścisłej czołówce wynalazczości wśród polskich uczelni.

Politechnika Śląska

Najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku. Powstała w 1945 r. Misją uczelni, jako prestiżowego, europejskiego uniwersytetu technicznego jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych. Uczelnia, przez ciągłe doskonalenie procesów i organizacji, jest przyjaznym oraz otwartym miejscem pracy i rozwoju społeczności akademickiej. Do tej pory PŚ wypromowała ponad 200 tys. inżynierów.

Politechnika Warszawska

Rozpoczęła niezależną działalność w 1915 r. Jej historia jest jednak znacznie dłuższa ‒ od 1826 r. kształci kolejne pokolenia inżynierów, wnosząc istotny wkład w rozwój nauk technicznych w Polsce i na świecie. PW to uczelnia o wysokiej renomie, którą nieprzerwanie budują liczne sukcesy jej naukowców, pracowników, studentów oraz absolwentów. Uruchamiane nowe kierunki studiów, tworzone nowe laboratoria, zacieśniana współpraca z przedsiębiorstwami i ośrodkami zagranicznymi zapewniają perspektywę rozwoju i zdobywanie najlepszego wykształcenia technicznego w kraju.

Politechnika Wrocławska

Kształci blisko 27 tys. studentów, w tym 1000 obcokrajowców. Posiada 175 laboratoriów badawczych, w tym 12 laboratoriów akredytowanych. W jej murach pracuje ponad 2 tys. pracowników badawczo-dydaktycznych. Od maja 2019 r. na uczelni działa Szkoła Doktorska, w której kształcą się 153 osoby. Politechnika Wrocławska ma blisko 5800 zgłoszonych wynalazków i wzorów użytkowych oraz z górą 1400 patentów. Może się również poszczycić prawie 16 tys. publikacji w czasopismach z Listy Filadelfijskiej oraz 14 tys. publikacji w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor.

Uniwersytet Gdański

Kształci profesjonalne kadry dla administracji i gospodarki Pomorza oraz całego Regionu Morza Bałtyckiego. Na 11 wydziałach studiuje 26 tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, a kadra naukowa liczy ponad 1700 pracowników naukowo-dydaktycznych. UG jako jedna z pięciu polskich uczelni należy do sieci 17 europejskich uniwersytetów, tworząc konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas - SEA-EU).

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studiuje tu blisko 38 tys. studentów i pracuje ponad 5 tys. pracowników. Na 20 wydziałach dyscyplinowych oraz w 4 filiach (w Kaliszu, Słubicach, Gnieźnie i Pile) UAM oferuje 80 kierunków i 237 specjalności studiów I i II stopnia oraz 50 kursów podyplomowych. Działa w nim także Kolorowy Uniwersytet z zajęciami dla najmłodszych oraz Uniwersytet Otwarty z kursami dla osób po 16. roku życia. Od początku 2018 r. Uniwersytet, wraz z 7 europejskimi uczelniami, tworzy konsorcjum EPICUR w ramach sieci Uniwersytetów Europejskich. W minionym roku naukowcy z UAM realizowali 595 projektów badawczych o wartości 279 mln zł i opublikowali prawie 8 tys. prac, w tym 1273 w czasopismach z listy JRC i 318 monografii.

Uniwersytet Jagielloński

Najstarsza uczelnia w Polsce i jedna z najstarszych w naszym regionie Europy. Ufundowany przez Kazimierza Wielkiego w 1364 r. UJ dziś zatrudnia ponad 540 profesorów, 730 doktorów habilitowanych, 2600 osób pozostałej kadry nauczycielskiej oraz ponad 3,5 tys. pracowników administracji, a kształci około 50 tys. studentów i doktorantów na 16 wydziałach, w tym 3 medycznych, które powróciły do jedności z UJ w 1993 r. i tworzą tzw. Collegium Medicum. Uczelnia wciąż udoskonala i rozbudowuje swoją infrastrukturę poprzez m.in. budowę Kampusu 600–lecia Odnowienia UJ, Centrum Edukacji Przyrodniczej i Instytutu Geologii, budowę nowego i modernizację dotychczasowego obiektu Paderevianum dla Wydziału Filologicznego, kompleksowy remont budynku Collegium Novum i ulic „kwartału uniwersyteckiego".

Uniwersytet Łódzki

Największa łódzka uczelnia. Z jej oferty korzysta około 30 tys. studentów, w tym już ponad 3 tys. z zagranicy. Na 12 wydziałach UŁ, kształcić się można w ponad 20 dyscyplinach naukowych, a stopień doktora zdobywać w jednej z czterech Szkół Doktorskich. Uniwersytet inwestuje w badania interdyscyplinarne, w których uczestniczą zarówno doświadczeni pracownicy naukowi, jak i osoby, które dopiero zaczynają przygodę z profesjonalną nauką.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Na wszystkich kierunkach studiów uczelnia kształci ponad 7 tys. studentów rocznie, a w tegorocznej rekrutacji odnotowała liczbę 9 753 kandydatów na studia. Do dyspozycji kandydatów są studia licencjackie, jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe i doktoranckie. Oferta edukacyjna obejmuje 20 kierunków studiów, w tym najnowsze: analityka kryminalistyczna i sądowa, inżynieria farmaceutyczna, a także neurobiologia. Uniwersytet na wszystkich wydziałach posiada kategorię naukową A. Dzięki staraniom władz Uczelni Uniwersytet Medyczny może poszczycić się kształceniem prawie tysiąca studentów z ponad 50 krajów na pięciu programach anglojęzycznych. Współczynnik umiędzynarodowienia studentów wynosi blisko 15%.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Powstał w 1950 r. Dziś na 15 kierunkach medycznych studiuje ponad 5000 studentów, w tym prawie 500 w języku angielskim. UMB jest prekursorem i liderem w prowadzeniu innowacyjnych badań wielkoskalowych obejmujących w szczególności nowatorskie techniki związane z rozwojem sztucznej inteligencji w medycynie, genomiką, proteomiką, metabolomiką, radiomiką, bioinformatyką. W UMB powstało pierwsze w tej części Europy Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie oparte o generowanie wysokiej jakości kompleksowych zbiorów danych pochodzących od pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wiodący ośrodek badawczo-dydaktyczny w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, ukierunkowany na wspieranie badań naukowych i rozwój innowacyjnych rozwiązań zdrowotnych. Wyniki parametryzacji potwierdziły realizację badań na światowym poziomie – UMED jako jedyna uczelnia medyczna w Polsce uzyskał kategorię A+ dla Wydziału Lekarskiego oraz kategorie A dla pozostałych wydziałów. UMED dynamicznie rozwija działalność naukową i badawczo-rozwojową w oparciu o przyjętą i konsekwentnie realizowaną Strategię Rozwoju Uczelni, czego efektem jest: 96 grantów naukowych na łączną kwotę 65 mln zł, 9 projektów naukowych w ramach Programu STRATEGMED, 37 projekty międzynarodowe (H2020, COST, 3 Program Zdrowia, EIT Health).

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Powstał w 1945 r. Tworzy go 16 wydziałów oraz Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii. Obecnie na UMK studiuje 22 tys. studentów (w tym coraz więcej z zagranicy), a pracuje ponad 4 tys. osób. Oferuje studia w niemal wszystkich dziedzinach wiedzy. Oprócz tradycyjnych kierunków studiów uniwersyteckich są to także medycyna, sztuki piękne i nauki techniczne. Wydziały medyczne usytuowane są w Bydgoszczy. Uczelnia swoje jednostki posiada również daleko poza granicami Polski: od 1975 r. istnieje Stacja Polarna UMK na Spitsbergenie, a przy Uniwersytecie w Würzburgu w Niemczech działa Polska Misja Historyczna.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Prowadzi naukę i badania na 4 wydziałach: Wydziale Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Wydziale Sztuki. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych w 12 dyscyplinach. Priorytetowe obszary badawcze obejmują zarówno matematykę, fizykę, technikę jak i zagadnienia dotyczące kognitywistyki, czy też szerokie spectrum działań z zakresu technologii AR/MR/VR. O indeks w tym roku ubiegało się prawie 12 tys. kandydatów. W roku akademickim 2019/2020 w 22 Instytutach UP na 56 kierunkach studiuje około 12,5 tys. studentów.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prowadzi kształcenie i badania w dziedzinach przyrodniczych i rolniczych oraz inżynieryjnych i technicznych, w tym biotechnologicznych. Jest jedyną tego typu uczelnią w południowo-zachodniej Polsce i w znacznej mierze współtworzy środowisko akademickie i naukowe regionu. Zatrudnia ponad 1,6 tys. pracowników, w tym ponad 700 nauczycieli akademickich. Na 5 wydziałach kształci się około 9 tys. studentów. W 2018 r. UPWr znalazł się w międzynarodowym Rankingu Szanghajskim w kategorii najlepszych uczelni świata w dziedzinach: Food Science & Technology (208. miejsce) i Veterinary Science (241. miejsce).

Uniwersytet Śląski

Oferuje ponad 70 kierunków studiów i ponad 200 specjalności. Kształci obecnie prawie 25 tys. studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Aktualnie badacze z UŚ, do których należą nie tylko pracownicy, ale również doktoranci i studenci, realizują prawie 200 projektów badawczych i rozwojowych pozyskanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych instytucji krajowych.

Uniwersytet Warszawski

Założony w 1816 r. Obecnie kształci 48 tys. studentów na ponad 100 kierunkach i specjalnościach w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i matematyczno-przyrodniczych. Wyjątkowe sukcesy naukowe odnoszą uniwersyteccy archeolodzy, astronomowie, fizycy i informatycy, ale także specjaliści z innych dziedzin, tak licznie rozwijanych na stołecznej uczelni w ramach 21 wydziałów i pozostałych jednostek naukowo-badawczych. Na UW studiowało 6 noblistów.

Uniwersytet Wrocławski

Pod okiem 2 tys. nauczycieli akademickich, w tym ponad 450 profesorów, także z zagranicy – wiedzę zdobywa tu 25 tys. studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Uniwersytet Wrocławski znajduje się w czołówce polskich uczelni najchętniej wybieranych przez zagranicznych studentów. Obecnie uczy się tam blisko 1500 cudzoziemców. W rankingu Perspektyw Uniwersytet Wrocławski uplasował się na 4 miejscu w kategorii uniwersytetów.

Biogramy członków zespołu do spraw oceny wniosków w pierwszym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Prof. Lauritz Holm-Nielsen – przewodniczący zespołu. W latach 2005‒2013 rektor Uniwersytetu w Aarhus. Współautor raportu o polskim systemie nauki i szkolnictwa wyższego 2017 Peer Review Report on Poland’s Higher Education and Science System przygotowanego przez ekspertów Komisji Europejskiej w ramach Horizon 2020 Policy Support Facility. W przeszłości pełnił wiele funkcji w instytucjach działających na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki, m.in. w latach 2012‒2015 był wiceprzewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association), zaś w okresie 1993‒2005 pracował jako główny ekspert Banku Światowego do spraw szkolnictwa wyższego. Obecnie prezes Duńskiej Fundacji Ochrony Przyrody (Den Danske Naturfond) oraz dyrektor wykonawczy Centrum Chińsko-Duńskiego (Sino-Danish Centre). Naukowo związany z botaniką.

Prof. Enric Banda – specjalista w zakresie polityki naukowej i innowacyjności, geofizyk. Był m.in. sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Królestwa Hiszpanii (1996‒1997), dyrektorem Katalońskiej Fundacji Badań i Innowacji (2004‒2007), przewodniczącym stowarzyszenia EuroScience (2006‒2012). Aktualnie prowadzi działalność consultingową, jest m.in. stałym współpracownikiem Barcelona Supercomputing Centre.

Prof. Ulrike Beisiegel – w latach 2011‒2019 prezydent Uniwersytetu w Getyndze. W latach 2012‒2018 wiceprzewodnicząca Niemieckiej Konferencji Rektorów. Biochemik i profesor uniwersytecki. W okresie od 2006 do 2011 r. była członkiem Wissenschaftsrat – ciała doradczego niemieckiego rządu federalnego i rządów landowych. W latach 2001‒2010 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Hamburgu.

Dr Jo Bury – dyrektor zarządzający Flamandzkiego Instytutu Biotechnologii, będącego wirtualnym instytutem badawczym, oraz członek Rady Konsultacyjnej Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). W latach 2016‒2017 przewodniczący sojuszu wiodących ośrodków naukowych w naukach o życiu EU-Life. Naukowo związany z naukami farmaceutycznymi i medycznymi

Prof. Therese Fuhrer – filolog klasyczny, pochodzi ze Szwajcarii, pracuje na Uniwersytecie Monachijskim (Ludwig-Maximilians-Universität). Wcześniej pracowała m.in. na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim, Uniwersytecie we Freiburgu oraz Uniwersytecie w Zurychu.

Prof. Simon Gaskell – chemik, przewodniczący Rady Dyrektorów brytyjskiej Agencji ds. Jakości Kształcenia (The Quality Assurance Agency for Higher Education). W latach 2006‒2009 był wiceprezydentem ds. badań Uniwersytetu w Manchesterze, a w latach 2009‒2017 prezydentem Queen Mary University of London.

Prof. Éva Kondorosi – biolog. Kieruje jednostką naukową zajmującą się symbiozą i genomiką funkcjonalną w Węgierskiej Akademii Nauk. W latach 2013‒2018 była członkiem Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, w tym – w latach 2017‒2018 – jej wiceprzewodniczącą. Była założycielką i pierwszym dyrektorem ds. badań Instytutu Nauk Roślinnych CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique, Francja).

Prof. Yvan Larondelle – biotechnolog, specjalista w zakresie nauk o żywieniu. Jest profesorem na Katolickim Uniwersytecie Lowańskim. W okresie od 1993 do 2010 r. pełnił funkcje kierownicze na tym uniwersytecie. Członek licznych stowarzyszeń naukowych i specjalizujących się w zagadnieniach dotyczących żywienia.

Prof. Mireia Las Heras – hiszpańska badaczka w zakresie zarządzania ludźmi w Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) Business School University of Nawarra. Zajmuje się tematyką przywództwa oraz równowagi między pracą zawodową i życiem rodzinnym. Doktoryzowała się w dziedzinie Business Administration na Boston University w 2009 r.

Prof. Peter Maassen – ekspert w zakresie badań nad sektorem badań i szkolnictwa wyższego. Jest przewodniczącym Higher Education Development Association (Hedda) – europejskiego stowarzyszenia instytucji badających szkolnictwo wyższe. Profesor Uniwersytetu w Oslo.

Dr Sijbolt Noorda – przewodniczący Magna Charta Observatory. Były prezydent Uniwersytetu w Amsterdamie oraz były przewodniczący Stowarzyszenia Holenderskich Uniwersytetów Badawczych. Naukowo związany z badaniami nad historią kultury i religii w Europie.

Prof. József Pálinkás – fizyk jądrowy. Profesor Uniwersytetu w Debreczynie. W latach 2015‒2018 był prezesem węgierskiego Urzędu ds. Badań Narodowych, Rozwoju i Innowacyjności, a w latach 2008‒2014 sprawował funkcję prezesa Węgierskiej Akademii Nauk. Były Minister Edukacji na Węgrzech (2001‒2002) i rektor Uniwersytetu w Debreczynie (1996‒1997).

Prof. Sir Christopher Snowden – od maja 2019 r. przewodniczący Rady Dyrektorów ERA Foundation – brytyjskiej organizacji wspierającej kształcenie inżynierów i komercjalizację działalności naukowej w inżynierii. W okresie od marca 2015 r. do marca 2019 r. prezydent i wicekanclerz Uniwersytetu w Southampton. Przewodniczący zespołu oceniającego w międzynarodowym konkursie na nagrodę Królowej Elżbiety w zakresie nauk inżynieryjnych. W przeszłości był m.in. przewodniczącym Universities UK (2013‒2015). Prowadzi działalność naukową w obszarze elektroniki i elektrotechniki.

Prof. Carl Johan Sundberg – dyrektor Departamentu Edukacji, Informatyki, Zarządzania w Medycynie i Etyki oraz profesor w grupie badawczej Molecular Exercise Physiology w Karolinska Institutet. Poza fizjologią jego zainteresowania badawcze obejmują również zagadnienia związane z innowacjami, przedsiębiorczością i własnością intelektualną. Przez 10 lat był dyrektorem funduszu inwestycyjnego Karolinska Institutet.

Dr Cathie Vix-Guterl – francuska inżynier, specjalizująca się w inżynierii materiałowej. Wiceprezydent ds. strategii B+R francuskiego przedsiębiorstwa petrochemicznego Total Group. Wcześniej była dyrektorem ds. badań w Centre National de la Recherche Scientifique i dyrektorem instytutu badawczego Materials Institut Carnot Alsace.